Till Finlands författningssamling nr 1753/2015 (Statsrådets

advertisement
Rättelser till Finlands författningssamling
Till Finlands författningssamling nr 1753/2015
(Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut)
På sidan 2, i 1 kap. 3 § 1 mom. står:
… i detta kapitel och i 3 kap. ska ett småföretag enligt 3 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen i
noterna ange också…
Bör vara:
… i detta kapitel och i 3 kap. ska ett småföretag enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i bokföringslagen i
noterna ange också…
På sidan 2, i 1 kap. 3 § 2 mom. står:
Bokslutet för ett mikroföretag som avses i 2 § 1 mom. uppfyller kravet på en rättvisande bild enligt
3 kap. 2 § 5 mom. i bokföringslagen …
Bör vara:
Bokslutet för ett mikroföretag som avses i 2 § 1 mom. uppfyller kravet på en rättvisande bild enligt
3 kap. 2 § i bokföringslagen…
På sidan 4, i 2 kap. 6 § 1 mom. står:
… till de benämningar som nämns i resultat- respektive balansräkningsscheman, om detta inte
äventyrar en rättvisande bild enligt 3 kap. 2 § i bokföringslagen
Bör vara:
… till de benämningar som nämns i resultat- respektive balansräkningsscheman, om detta inte
äventyrar en rättvisande bild enligt 3 kap. 2 § i bokföringslagen.
På sidan 5, i 3 kap. 1 § 2 mom. 5 punkt står:
5) finansiella instrument och förvaltningsfastigheter, då dessa ska värderas enligt 5 kap. 5 § i
bokföringslagen,
Bör vara:
5) finansiella instrument och förvaltningsfastigheter, då dessa ska värderas enligt 5 kap. 2 § i
bokföringslagen,
På sidan 5, i 3 kap. 1 § 3 mom. står:
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. behöver i fråga om tillgångar bland bestående aktiva inte anges
uppgifter som avses i 1 mom., om…
Bör vara:
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. behöver i fråga om tillgångar bland bestående aktiva som
enligt bokföringslagen 5 kap. 5 § där tillhör inte anges uppgifter som avses i 1 mom., om
Rättelser till Finlands författningssamling
På sidan 5, i 3 kap. 1 § 3 mom. 3 punkt står:
uppskrivningar enligt 5 kap. 13 § i bokföringslagen inte har gjorts,
Bör vara:
uppskrivningar enligt 5 kap. 17 § i bokföringslagen inte har gjorts,
På sidan 6, i 3 kap. 4 § 2 punkt står:
2) tas in en utredning om skattekonsekvenserna av förändringarna i uppskrivningsfonden,
Bör vara:
2) tas in en utredning om skattekonsekvenserna av förändringarna i uppskrivningsfonden, samt
På sidan 8, i 3 kap. 12 § 1 punkt står:
1) grunderna för under räkenskapsperioden gjorda förvärv av sådana andelar i eget kapital som
motsvarar egna aktier eller andelar.,
Bör vara:
1) grunderna för under räkenskapsperioden gjorda förvärv av sådana andelar i eget kapital som
motsvarar egna aktier eller andelar,
På sidan 8, i 3 kap. 12 § 2 punkt står:
…räkenskapsperioden eller, om aktierna eller andelarna inte har något nominellt belopp, det
bokföringsmässiga motvärdet samt den relativa andel som de utgör av det tecknade kapitalet.
Bör vara:
…räkenskapsperioden eller, om aktierna eller andelarna inte har något nominellt belopp, det
bokföringsmässiga motvärdet samt den relativa andel som de utgör av det tecknade kapitalet,
På sidan 8, i 3 kap. 12 § 3 punkt står:
3) i fråga om förvärv eller avyttring för egna aktier eller andelar mot vederlag, betalade vederlag;
samt
Bör vara:
3) i fråga om förvärv eller avyttring för egna aktier eller andelar mot vederlag, betalade vederlag,
samt
På sidan 9, i 4 kap. 2 § 3 mom. står:
I det egna kapitalet enligt 1 mom. 2 punkten ska separat tas upp …
Bör vara:
I det egna kapitalet enligt 2 mom. 2 punkten ska separat tas upp …
Rättelser till Finlands författningssamling
På sidan 13, i bilaga III första raden står:
BILAGA III
FASTIGHETSSCHEMA FÖR SMÅFÖRETAGS RESULTATRÄKNING
1. Intäkter av fastighet
Bör vara:
BILAGA III
Resultaträkningen för verksamhet som baserar sig på besittning av fastighet som avses i 2 kap. 2 §
upprättas enligt följande:
FASTIGHETSSCHEMA FÖR SMÅFÖRETAGS RESULTATRÄKNING
1. Intäkter av fastighet
Download