Fyll i huvudrubrik

advertisement
Uppsägningstider
med ändringar att gälla fr. o m 2012-05-01
AB kap. 7 § 33
Mom. 1a) För en arbetstagare som är anställd tills vidare vid
uppsägningstidpunkten och som har en sammanhängande anställning
sedan minst 12 månader enligt detta avtal är uppsägningstiden oavsett vad
11 § lagen om anställningsskydd (LAS) föreskriver

vid uppsägning från arbetsgivarens sida 6 månader

vid uppsägning rån arbetstagares sida 3 månader
Arbetsgivaren kan i samband med att anställningen ingås besluta att
nämnda uppsägningstider ska gälla för arbetstagare med kortare
anställningstid.
Mom. 2) För en arbetstagare som fyllt 57 år och som varit anställd hos
arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten är
uppsägningstiden ett år. En förutsättning är att arbetstagaren sägs upp på
grund av arbetsbrist och har en sammanhängande anställning sedan minst
12 månader enligt detta avtal.
Tidsbegränsad anställning
Mom. 3) För en tidsbegränsad anställning som är avsedd att pågå längre
tid än 3 månader är uppsägningstiden för såväl arbetstagaren som
arbetsgivaren en månad, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren har
kommit överens om annat.
Anmärkning
Momentet gäller inte tidsbegränsad anställning som ingåtts med stöd av §
4 mom. 3c) första stycket.
§4 Mom. 3c) Arbetsgivare och förvaltningschef eller annan arbetstagare
med motsvarande funktion kan träffa överenskommelse om
tidsbegränsad anställning. Vad i detta moment anges ska inte innebära
inskränkning i den rätt att tidsbegränsa anställning som följer av 5 §
LAS.
Mom. 4) Uppsägning ska vara skriftlig.
Mom. 5) Efter framställning från arbetstagaren kan arbetsgivaren medge
förkortning av uppsägningstiden.
Mom. 6) En arbetstagare, som lämnar sin anställning utan att följa
gällande uppsägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, dock
högst med ett belopp som motsvarar lönen för 14 kalenderdagar.
Mom. 7) Oavsett vad som föreskrivs i 15, 30, 30a och 31 §§ LAS om
anställningens upphörande gäller inte någon skyldighet att ge besked,
underrättelse och varsel för anställning enligt § 4 mom. 2 provanställning,
mom. 3b) tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension och c)
som förvaltningschef eller motsvarande funktion och inte heller för
vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14 kalenderdagar.
AB Kap 7 § 33, Mom.1b) För en arbetstagare som är anställd tillsvidare
vid uppsägningstidpunkten gäller uppsägningstider enligt 11 § lagen om
anställningsskydd (LAS).
LAS 11 §
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av
en månad.
Detta innebär att arbetstagare har en uppsägningstid av en månad.
Då arbetsgivaren säger upp gäller en månads uppsägningstid om den
sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är kortare än två år, i
övrigt gäller följande:
Arbetstagare har rätt till en uppsägningstid av

två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos
arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra
år men kortare än sex år,

fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex
år men kortare än åtta år,

fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minste
åtta år men kortare än tio år, och

sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio
år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig
enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av
arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller

när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den
anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.
Centrala och lokala protokollsanteckningar till HÖK Kommunal.
HÖK § 14
För personal anställd inom social service, barnomsorg, psykiatri och
omsorgsverksamhet, skolmåltidsverksamhet och städverksamhet gäller
uppsägningstider med hänvisning till AB Kap 7 § 33 mom. 1b).
Detsamma gäller även för personal inom kommunernas industriella verk
och allmänna arbete mm., anställda som yrkesarbetare, park- och
trädgårdsarbetare, förrådsarbetare, anläggningsarbetare, bil- och
maskinförare, renhållningsarbetare eller elmontör.
PAN
För anställda enligt PAN avtalet upphör en anställning med en ömsesidig
uppsägningstid av en månad, då vårduppdraget upphör eller då
arbetsgivaren har särskilda skäl att bringa anställningen att upphöra.
DOKUMENTNAMN
Uppsägningstider
GILTIGHETSPERIOD
DOKUMENTTYP
Information
BESLUTAT/ANTAGET
DOKUMENTÄGARE
Pajala kommun
VERSION
DOKUMENTANSVARIG
Personal- löneenheten
REVIDERAT
Fr.o.m. 2012-05-01
2013-07-03
Download