Avtalspaket klart med SKL och Pacta

advertisement
Avtalspaket klart med SKL och Pacta
2016-09-26
Vision har nu kommit överens med SKL och Pacta om fyra olika
avtal. Överenskommelsen berör villkorsavtalet allmänna
bestämmelser (AB), Principöverenskommelse om nya omställningsoch turordningsregler, ett nytt kollektivavtal om
arbetslivsintroduktionsanställningar (BAL) och ett uppdaterat
kollektivavtal för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
(BEA).
I dag måndag har Vision fått till en överenskommelse om ett avtalspaket med fyra
delar med SKL och Pacta. En av nyheterna är den nya principöverenskommelsen
som innehåller ett moderniserat omställningsavtal och nya turordningsregler. Syftet
med principöverenskommelsen är att Visions medlemmar ska få ett förstärkt
anställningsskydd så att ingen ska behöva hamna utanför arbetslivet. Enligt avtalet
kan omställningsåtgärder sättas in i ett tidigt skede så att medlemmar som riskerar
att sägas upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom kan behålla sin anställning.
En annan nyhet är BAL som är till för att erbjuda
arbetslivsintroduktionsanställningar för personer som är arbetslösa, nyanlända eller
av annat skäl behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på
arbetsmarknaden.
De förändringar som finns i AB, BAL och BEA börjar gälla den första oktober
2016 och principöverenskommelsen är ett projekt som löper på tre år, 2017-2019.
Efter projektet kommer principöverenskommelsen att utvärderas innan perioden
går ut. Vision kan då välja att gå tillbaka till tidigare avtal.
Har förhandlingarna gått bra?
– Det har varit speciella förhandlingar eftersom det inte varit en traditionell
avtalsrörelse för vår del. Men vi har deltagit i de förhandlingar som varit och kunna
påverka. Fokus för vårt del har varit på frågorna kring jour och beredskap och
omställning, berättar Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.
Är detta avtalspaket bra för Visions medlemmar?
– Ja, i det stora hela. Det är flera mindre förbättringar som ger en bra helhet. Det
nya avtalet om introduktionsanställningar tror vi kommer att vara till nytta för de
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och framför allt överenskommelsen om att
prova tidig omställning.
Det är drygt 100 000 av Visions medlemmar som berörs av det nya avtalspaketet.
Här är ändringarna i avtalen:
Nyheter i villkorsavtalet allmänna bestämmelser:












Arbetsgivaren ska eftersträva heltidsarbete när vid nyanställning.
Arbetstagare som beviljas sjukersättning ska informera arbetsgivaren om
sådant beslut.
Möjlighet att ersätta rast med måltidsuppehåll har utvidgats.
Möjlighet att i efterhand godkänna kompensation för övertid vid flextid.
När arbetsgivare och arbetstagare gör en överenskommelse om att
arbetstagaren inte har rätt till kompensation vid övertidsarbete ska
arbetsgivaren förtydliga grunderna för överenskommelsen.
Förtydligande om att överenskommelse om bortavtalad övertid kan ses över
om förutsättningarna förändras.
Ersättningen för obekväm arbetstid räknas för 2016 upp med 2,2 procent.
Arbetstagaren på arbetsgivarens begäran ska styrka att sjukpenning(enligt
Socialförsäkringsbalken) utges från Försäkringskassan.
Arbetstagaren på arbetsgivarens begäran ska styrka att föräldrapenning (enligt
Socialförsäkringsbalken) utges från Försäkringskassan.
Arbetstagaren har rätt till tillägget vid ledighet med föräldrapenning förutsatt
att arbetstagaren har en sammanhängande anställningstid på minst 365
kalenderdagar vid ledighetens början. Ändringen gäller för ledigheter som
påbörjas från den 1 juli 2016.
Företrädesrätt till återanställning ska aktualiseras krävs att arbetstagare
anmäler anspråk på företrädesrätt.
Om arbetstagare tackar nej till erbjudande om höjd sysselsättningsgrad kan
nytt anspråk på höjd sysselsättningsgrad göras först efter sex månader.
Arbetsgrupp om jour- och beredskap

Vision ska tillsammans med SKL se över jour- och beredskapsbestämmelserna
så att de bättre tar hänsyn till arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa.
Principöverenskommelse om nya omställnings- och turordningsregler

En principöverenskommelse har träffats om omställning, turordning och
företrädesrätt. Omställningsavtalet, KOM-KL, förbättras genom att förmåner
enligt avtalet nu kan erbjudas i ett tidigare skede. Det innebär att tidiga
åtgärder kan sättas in för att behålla medarbetare som riskerar att sägas upp på
grund av arbetsbrist eller sjukdom. Turordningskretsarna blir mindre,
maximalt tre arbetsplatser. Inom kretsen turordnas arbetstagare med i
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter tillsammans och efter anställningstid.
BAL - Nytt kollektivavtal om arbetslivsintroduktionsanställningar

Avtalet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Anställningen förenas med
utbildnings/handlingsmoment och en handlare utses. Att arbetstagaren är
behov av en fördjupad arbetslivsintroduktion är en förutsättning för att
omfattas av avtalet. Anställningen pågår i högst två år.
BEA – uppdaterat kollektivavtal om arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser

BEA gäller sedan tidigare för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Avtalet har uppdaterats i vissa delar så att de bättre överensstämmer med
övriga avtal som Vision tecknar med SKL.
Download