Arbetsgivaralliansen Idrott

advertisement
Förhandlingarna är nu avslutade inom avtalsområde
Arbetsgivaralliansen – Idrottsavtalet.
Ett tvåårigt branschavtal har slutits. Avtalet gäller från den 1 november
2014 till den 31 oktober 2016.
Löneavtalet
Lönehöjningen är lägst 2,3 procent per år med revisioner den 1 november
2014 samt den 1 november 2015.
Förändringar i Allmänna anställningsvillkor
Förlängd allmän visstidsanställning
Ett lokalt kollektivavtal om förlängd allmän visstidsanställning om längst
tre år kan träffas. Förutsättningen för ett kollektivavtal är att anställningen
finansieras med externa medel, är tidsbegränsad och har ett särskilt
ändamål.
I de fall ett lokalt kollektivavtal träffas gäller följande: Om en arbetstagare
under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i
allmän visstidsanställning och/eller som vikarie i sammanlagt minst tre år,
övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Oreglerad arbetstid
I avtalet införs en ny paragraf angående arbetstid för de arbetstagare som
har frihet att förlägga arbetstiden utifrån verksamhetens krav och behov.
Arbetstagare med oreglerad arbetstid kompenseras med minst fem extra
semesterdagar och/eller högre lön.
Utökning av ersättning för föräldralön
Den som har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år har nu rätten
att erhålla föräldralön under sex månader.
Arbetsgrupper
”Chefens roll”
Parterna ska följa arbetet med att stärka chefernas roll inom bransch Ideella
och Idéburna organisationer inom ramen för TRS arbete för att se om det
går att anpassa resultatet till bransch Idrott.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Ann-Charlotte Bergman
Jusek
08-6652959
[email protected]
Download