Oreglerad arbetstid

advertisement
Oreglerad arbetstid
För personal med oreglerad arbetstid gäller till vissa delar andra regler än
för övriga arbetstagare:

Den anställde ska vara beredd att förlänga sin arbetstid utifrån
verksamhetens behov och förväntas själv reglera omfattningen.
Övertidsersättning löses in och ingår i lönen.

Samtliga bestämmelser i lagar och avtal, till exempel
arbetsmiljölagen och normalarbetstiden på arbetsplatsen, gäller på
samma sätt som för anställd med reglerad arbetstid.

Arbetstidmåtter är detsamma oavsett att förläggningen av tiden är
oreglerad. Det innebär att den som har 40 timmar per vecka som
heltidsmått inte ska arbeta mer än så sett över tid.

Inarbetad tid som arbetstagaren inte hunnit reglera när
anställningen avslutas eller övergår i reglerad form kompenseras
inte i pengar.
Viktiga hänsyn
Det finns vissa risker med arbetsformen oreglerad arbetstid som det är
viktigt att ta hänsyn till för att inte arbetstagare ska fara illa och därigenom
också verksamheten påverkas negativt.
Det finns en uppenbar risk att den som tilldelats oreglerad arbetstid
underskattar sin tid i arbete om den inte dokumenteras på något sätt.
Oreglerad arbetstid tillämpas företrädesvis för chefer eller i övrigt för
personal som har en arbetssituation där perioder med för kort tid för
återhämtning riskerar att uppkomma.
För att motverka dessa risker föreslås följande åtgärder:

Uppföljning och omprövning av den oreglerade arbetstiden skall
göras minst två gånger per år vad gäller tillämpning och behov.
Medarbetarsamtalet och andra avstämningssamtal med överordnad
chef är lämpliga tillfällen. En viktig fråga vid samtalen ska vara hur
arbetstagaren kompenserar sig för perioder med längre arbetstid än
normalt.
1

Arbetstagaren som har oreglerad arbetstid ska ha ett system för att
dokumentera sin tid. En enkel dokumentation i dator eller annan
form, till exempel almanacka godtas.

Vid nyanställning med oreglerad arbetstid ska arbetstagaren
informeras om reglerna ovan och att hen ska informera sin
arbetsledare om det uppstår problem med anställningsformen.

För att undvika att någon far illa av att arbeta med oreglerad
arbetstid kan anställningen under en tid omvandlas till vanlig
arbetstid med flextid i stället. När problemen är lösta kan den
oreglerade arbetstiden återställas.

Oreglerad arbetstid ska tillämpas restriktivt och företrädesvis för
chefer.
DOKUMENTNAMN
Oreglerad arbetstid
GILTIGHETSPERIOD
Fr.o.m. 2011-04-20
DOKUMENTTYP
Information
BESLUTAT/ANTAGET
KS 2011-10-24 § 64
DOKUMENTÄGARE
Pajala kommun
VERSION
2.0
DOKUMENTANSVARIG
Personal- löneenheten
REVIDERAT
2013-07-10
2
Download