Ok arbete pa distans

advertisement
ÖVERENSKOMMELSE
- om arbete på distans
Namn
Personnummer
1 § Denna överenskommelse gäller tillsvidare med en uppsägningstid om en månad.
4 § Vad som sägs i 3 § innebär bland annat
att arbetstagaren organisatoriskt tillhör
huvudarbetsplatsen samt att personen har
rätt till semester på samma villkor som om
personen inte har rätt att arbeta på distans.
2 § Om något i denna överenskommelse
strider mot lag eller kollektivavtal skall den
andra bestämmelsen äga företräde.
5 § Arbetstagaren har flexibel arbetstid. De
dagar arbetstagaren arbetar på distans får
arbetstiden förläggas på det sätt som passar
arbetstagaren bäst. Inarbetning av de
arbetsdagar som skall fullgöras på
huvudarbetsplatsen är inte tillåten.
3 § Denna överenskommelse ändrar inte på
förhållandet mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren på annat sätt än att
arbetstagaren fullgör sitt arbetsåtagande på
annan plats än huvudarbetsplatsen såvida inte
annat klart uttalas i denna överenskommelse.
6 § Arbetstagaren har rätt att arbeta utanför huvudarbetsplatsen på (ange veckodagar). Övriga dagar
skall arbetet utföras på huvudarbetsplatsen.
7 § Arbetstagaren skall vara anträffbar enligt följande:
8 § Följande arbetsuppgifter kan utföras på distansarbetsplatsen:
9 § Redovisning av de arbetsuppgifter som kan utföras utanför huvudarbetsplatsen sker genom:
10 § Utrustning enligt bilagd förteckning
har utkvitterats av arbetstagaren och placerats på distansarbetsplatsen.
Utrustningen tillhör SLU och skall
återlämnas då distansarbetet upphör.
11 § Distansarbetsplatsen är belägen på adressen:
12 § Följande delar av den i 11 § angivna lägenheten utgör distansarbetsplats:
1
13 § Arbetstagaren har kontrollerat att
distansarbete får utföras på distansarbetsplatsen.
17 § Arbetstagaren har rätt till skälig
ersättning för sina telefonkostnader.
18 § De dagar distansarbetstagaren arbetar
utanför huvudarbetsplatsen kan
arbetsgivaren upplåta arbetsplatsen till
någon annan. Arbetstagaren har inte rätt att
efter distansarbetets upphörande få återgå
till det ursprungliga arbetsrummet, eller
motsvarande.
14 § Arbetstagaren medger att arbetsgivaren
får tillträde till distansarbetsplatsen.
15 § Arbetstagaren åtar sig att hålla
distansarbetsplatsen försäkrad.
16 § Arbetstagaren åtar sig att svara för
hyran av distansarbetsplatsen samt för
städning av den samma. Arbetstagaren skall
vidare svara för andra kostnader som kan
vara förenade med distansarbetet, såvida
SLU inte uttryckligen åtagit sig att ersätta
kostnaden.
19 § Parterna förbinder sig att delta i en
fortlöpande utvärdering av formerna för
distansarbetet och om lämpligheten av att
arbeta på distans.
Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt och ett
exemplar insändes till personalenheten.
Ort
Datum
Ort
Arbetsgivaren
Arbetstagaren
Blankett version 2014.1
2
Datum
Download