Lokalt avtal om flyttersättning, ersättning vid annan resa än

advertisement
1 (3)
FMV
AVTAL
Dnr 13FMV8171-7:1
Lokalt avtal om flyttersättning, ersättning vid annan resa än
tjänsteresa och ersättning vid pendling
Allmänt
1§
Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap 2 § Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T.
2§
Detta avtal ersätter 2 och 3 §§ i bilaga till 11 kap 3 § Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T samt 11 kap 4
och 5 §§ Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T.
Flyttersättning
Bohagstransport
3§
Transport av bohag från den gamla till den nya bostaden bekostas av arbetsgivaren, dock högst för
bohag till en vikt av 15 000 kilo. Denna viktgräns gäller dock inte om flyttningen är föranledd av att
arbetstagaren har bytt arbetsort utan egen önskan.
I transporten inbegrips in- och uppackning, ned- och uppbärning samt nödvändig emballering av
bohaget.
Transporten skall göras av ett transportföretag som arbetsgivaren godkänner. Arbetsgivaren
bekostar också transport av bohag från tillfällig till fast bostad på den nya orten, om arbetstagaren
inte har kunnat få fast bostad när han börjar det nya arbetet.
Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare som utför bohagstransporten med eget eller hyrt
fordon, får skälig ersättning för sina kostnader.
Arbetstagaren har vidare rätt till ersättning för kostnader för transport av sådan bil eller båt som
fordras för hans arbete.
Omkostnadsbidrag
4§
Arbetstagaren har rätt till ett omkostnadsbidrag med 3 500 kronor om den nya bostadens
2
2
bostadsyta är högst 90 m . Om ytan är större än 90 m höjs ersättningen till 4 500 kronor.
2 (3)
Ersättning vid annan resa än tjänsteresa
Ersättning för hemresa under långtidsförrättning
5§
En arbetstagare som tjänstgör på annan ort än arbetsorten, har för varje fullgjord arbetsvecka
(normalt måndag - fredag) rätt till ersättning för en hemresa till och från sin ordinarie bostad, eller till
en annan ort där familjen vistas.
En resa till annan ort ersätts dock med högst samma belopp som en resa till den ordinarie bostaden.
Hemresorna skall genomföras med billigaste färdmedel, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren
kommer överens om annat. Vid val av färdmedel skall beaktas att arbetstagaren får skälig tid för
vistelse i hemmet.
Arbetstagaren får byta ut sin resa mot en resa till förrättningsorten för en familjemedlem.
Ersättning vid pendling
6§
Arbetsgivaren får besluta att ersättning vid pendling (pendlingsersättning) skall utgå för sådana
ökade kostnader som uppkommer som en direkt följd av att arbetstagaren väljer att pendla mellan
ordinarie bostadsort och tjänstgöringsorten och avståndet mellan dessa orter är längre än 50
kilometer.
Pendlingsersättning utgår i form av dels en tillfällig tidsbegränsad avlöningsförstärkning och
dels fria hemresor.
Den tillfälliga avlöningsförstärkningen får uppgå till högst 4500 kr per månad.
Högst en fri resa till och från bostadsorten får medges för varje avslutad period om en arbetsvecka.
Resor skall företas med billigaste färdmedel. Vid val av färdmedel skall dock beaktas att
arbetstagaren får skälig tid för vistelse i hemmet.
Arbetstagaren får byta ut sin resa mot en resa till förrättningsorten för en familjemedlem.
Pendlingsersättning får utgå under högst två år.
Pendlingsersättningen skall inte längre utgå om arbetstagaren flyttar till den nya arbetsorten.
Särskilda skäl
7§
Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren besluta att en arbetstagare i samband med flyttning,
pendling eller vid hemresa under långtidsförrättning skall få ersättning enligt andra grunder än som
anges i avtalet. Ett sådant beslut förutsätter arbetstagarens medgivande.
Giltighetstid
8§
Avtalet gäller fr.o.m. den 1 oktober 2013 med tre månaders uppsägningstid.
3 (3)
Oaktat bestämmelserna i ovanstående stycke upphör detta avtal att gälla i förhållande till såväl
Saco-S FMV som SEKO Försvar, Försvarsförbundets samverkansorgan och OFR/O
samverkansorgan vid FMV när Villkorsavtalet eller Villkorsavtalet-T upphör att gälla eller sådana
förändringar sker i Villkorsavtalet eller Villkorsavtalet-T som omfattas av skrivningarna i detta avtal.
Stockholm den 30 september 2013
För FMV
Ann-Louise Sommarström
OFR/S samverkansorgan vid FMV
OFR/O samverkansorgan vid FMV
Ewy Johannesson
Johan Krusell
Saco-S vid FMV
SEKO Försvar FMV
Hans Norinder
Gerard Woll
Download