Information om bedömning av tjänstledighet för

advertisement
INFORMATION
1 (2)
Datum
10 april 2012
CENTRALA FÖRVALTNINGEN
Personalenheten
Personalchef Mats Jällrud
Information om bedömning av tjänstledighet för
enskilda angelägenheter av vikt
Information om bedömning av tjänstledighet för
enskilda angelägenheter av vikt
(AB § 32 20 AB2010 enskilda angelägenheter)
Enligt avtal kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen vid
tjänstledighet för enskild angelägenhet. Under ett år kan en arbetstagare medges allt
som allt tio arbetsdagar för enskilda angelägenheter av vikt. Detta oberoende av om
det sker flera tillfällen med enskilda angelägenheter av vikt för en och samma
arbetstagare samma år.
Som ”synnerliga skäl” avses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning
och gravsättning av urna samt bouppteckning.
Av avtalet framgår att med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner,
sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.
Som nära anhörig kan även anses exempelvis adoptivföräldrar respektive adoptivbarn
eller fosterbarn och personer i föräldrars ställe.
Regeln innebär att arbetsgivaren ensidigt beslutar om rätten till betald ledighet
föreligger. Det vill säga, att även om det rör sig om en nära anhörigs begravning, är
inte bestämmelsen om rätt till betald ledighet tvingande till arbetstagarens fördel.
Varje chef bedömer antalet dagar utifrån vägledningen. Om dessa tio arbetsdagar med
lön är använda och flera enskilda angelägenheter av vikt sker är alternativet för
arbetstagaren att ansöka om ledighet utan lön, semester eller eventuellt uttag av
innestående komptid.
Nära anhörigs sjukdom
Ledighet med lön bör beviljas i regel en till två dagar där arbetstagarens närvaro, med
hänsyn till sjukdomens allvarliga karaktär och kritiska skede, anses nödvändig. Vid
bedömning av antal dagar ska hänsyn tas till hur kritiskt tillståndet hos den sjuke är
eller sjukdomens allvarliga karaktär samt även sjukdomsfall som framkallar allvarlig
oro hos närstående.
Skulle det vid ett hastigt insjuknande visa sig att sjukdomen varit av relativt godartad
karaktär kan trots allt lön utgå, då arbetstagaren inte kunnat veta om eller förutse
insjuknandets orsak. I sådana fall ska ledighet med lön omfatta högst en dag.
Nära anhörigs dödsfall
HEBY100 v 1.0 2005-11-28
Vid nära anhörigs dödsfall (dagen då dödsfallet inträffade) kan förvaltningen medge
ledighet med lön för denna dag (1 dag), begravning (1 dag), bouppteckning (1 dag)
och i förekommande fall begravning/gravsättning av urna (1 dag). För längre resor
med anledning av dödsfallet, kan med hänsyn till restidens längd och
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
Internet
Bankgiro
Org.nr
Heby kommun
744 88 Heby
Tingsgatan 11
0224-360 00
0224-309 46
www.heby.se
[email protected]
366-5114
212000-2049
Datum
10 april 2012
kommunikationssvårigheter extra dag(ar) beviljas. Ledighet med lön kan medges
endast om de ovanstående uppräknade dagarna infaller på arbetsdagar.
För att arbetstagaren ska kunna få lön vid ledighet för bouppteckning krävs utöver
sådant släktskap mellan arbetstagaren och den avlidne som anges, att arbetstagaren
är dödsbodelägare eller enligt lag eller förordnande företräder dödsbodelägaren.
Anmärkning
Bestämmelsen gäller inte vid barns sjukdom m.m. om arbetstagaren har rätt till
tillfällig föräldrapenning enligt Socialförsäkringsbalken. Under ledighet i sådana fall
finns ingen rätt till avlöningsförmåner från arbetsgivaren.
Vid barns svårare sjukdom bedöms ansökan om ledighet med ersättning från enligt
ovanstående endast om arbetstagare inte har rätt till ersättning enligt
Socialförsäkringsbalken.
Från och med 1 jan 2011 införs en ny tillfällig föräldrapenning, s k sorgpenning.
Denna tillfälliga föräldrapenning kan ges till förälder i samband med att ett barn
avlider som är under 18 år. Förälder som avstår från förvärvsarbete har rätt att
uppbära tillfällig föräldrapenning (sorgpenning) under högst 10 dagar per förälder.
Föräldrapenning kan tas ut från och med dagen efter dödsfallet och inom 30 dagar
därefter.
Se även AB § 32
2 (2)
Download