1 (3) Telefon 021 – 39 80 00 Anhållan om ledighet Till målsman

advertisement
1 (3)
Telefon 021 – 39 80 00
Anhållan om ledighet
____________________
(Datum)
Till målsman
Frånvaro från undervisningen kan påverka studieresultatet och ansvar för konsekvenserna av ledighet utöver lov
och ferier ligger hos elev och föräldrar. Frånvaro från lektioner minskar betygsunderlaget.
Skolåret inrymmer många veckors ledighet, dessutom har eleverna ett långt sommarlov. Rekreationsresor skall
därför förläggas till lov och ferier.
Riktlinjer för eventuell ledighet finns på blankettens baksida. Ansökan sker senast 14 dagar i förväg.
Innan ledighet beviljas skall berörda undervisande lärare ge instruktion för studier på egen hand.
Ledig elev kan inte kräva extra skrivning på grund av frånvaro från skrivning eller andra redovisningar.
Skolarbetet skall respekteras och prioriteras.
1. Fyll i namn, personnummer, klass, ledighetstid och syfte. För omyndig elev skall vårdnadshavare
underteckna.
(Elevens namn)
(Personnummer)
(Klass)
(Vårdnadshavarens underskrift)
Ledighet önskas fr o m
t o m _________________________
Ledighetens syfte
2. Lämna blanketten till din handledare.
Antal frånvarotimmar
vid
Antal beviljade lovdagar under läsåret
Tillstyrker
Beviljas
Avstyrker
tillfällen under läsåret.
.
Avslås
(Handledare)
3. Handledaren lämnar blanketten till rektor vid längre ledighet än 1 dag.
Beviljas
Avslås
Rektor
Elevrutiner
Reviderad 2009-12-17/SAM
2 (3)
4. När din anhållan behandlats får du en kopia av denna blankett och handledaren lämnar originalet till
expeditionen där den arkiveras.
Riktlinjer
Ledighet kan beviljas av följande skäl:
Firande av religiös högtid.
Kallelse till myndighet.
Begravning av anhörig.
Uttagen att deltaga i konserter eller andra evenemang av dignitet.
Uttagen att deltaga i idrottsutövningar på riks-eller internationell nivå
eller i tävling anordnad av skolan.
Medicinska skäl (Intyg erfodras av läkare)
Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång restid.
Halkkörning för körkort + Risk utbildning
Uppkörning, dock ej övningskörning.
Handledarutbildning (Körkort)
Frånvaro från undervisningen kan påverka studieresultatet och ansvar för konsekvenserna av
ledighet utöver lov och ferier ligger hos elev och föräldrar. Frånvaro från lektioner minskar
betygsunderlaget.
Följande arbetsuppgifter skall göras:
Ämne
Arbetsuppgifter
Elevrutiner
Reviderad 2009-12-17/SAM
Signatur
3 (3)
Elevrutiner
Reviderad 2009-12-17/SAM
Download