Frånvaroansökan - Lindesbergs kommun

advertisement
Frånvaroansökan
Namn
Personnummer (10 siffror)
Arbetsplats
Telefon arbetet
Datum
fr.o.m.
Frånvaroorsaker
Datum
t.o.m.
Klockan
fr.o.m.
Klockan
t.o.m.
Antal
tim.
Sida 1 (1)
Antal
dagar
Omfattning %
Begärd förmån
Med lön Utan lön
Semester
Kompledig
Sjuk
Enskild angelägenhet av vikt
Tillfällig föräldraledighet
(Sjukt barn, 10-dagar vid barns födsel)
Föräldraledighet
Ensamstående
Sjukpenninggrundande nivå
Lägsta nivå dagar
Vård av barn
(t.o.m. 8 års ålder) enl. FFL s.k. 6-tim. dag
Barnets personnummer
(obligatoriskt vid föräldraledighet)
Graviditetsledighet
(bifoga beslut)
Tjänstledighet
Offentligt förtroendeuppdrag
Facklig ledighet
(bifoga kursprogram eller ange orsak)
Annan ledighet
(orsak anges under noteringar)
Noteringar
Sökandens underskrift
Ort och datum
2015-05-06
Namnteckning
Beslut
Ledigheten
Ledigheten beviljas
Tillstyrkes
Med lön
Peronalavd. beslut (facklig ledighet)
Utan lön
Ledighet
Datum
Underskrift
Avstyrkes
Ledighet
Datum
Underskrift
Med lön
Utan lön
Avstyrkes
Attest och avvikande konto från anställning (obligatorisk vid offentligt förtroendeuppdrag)
Ansvar
Verk
Akt
Motivering
© Copyright Lindesbergs kommun 2015-05-05
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen. www.datainspektionen.se
Blanketten finns på LinNet
Projekt
Objekt
Download