Anställning

advertisement
Anställning
Ett anställningsavtal av ett avtal där en part utför arbete (arbetstagare) och någon annan
betalar ersättning för detta arbete (arbetsgivare).
Det finns inga krav på hur ett anställningsavtal ska utformas. Det kan vara ett muntligt
avtal eller ett skriftligt avtal. Oftast träffas ett anställningsavtal muntligt för att sedan
bekräftas med en med de viktigaste delarna i anställningsavtalet.
Det krävs dock inget uttryckligt avtal, vare sig muntligt eller skriftligt, för att det ska
föreligga ett anställningsavtal. Det räcker med att någon utför arbete och får betalt för detta
för att det ska föreligga ett anställningsavtal. Ett avtal har uppstått genom det som kallas
konkluderat handlande, båda parter har agerat som om det föreligger ett avtal.
Eftersom ett anställningsavtal är ett viktigt avtal för båda parter rekommenderas därför att
ett anställningsavtal alltid bekräftas skriftligt. För arbetsgivaren är det särskilt viktig att alla
avtal om tidsbegränsade anställningar bekräftas skriftligt eftersom det är arbetsgivaren som
ska kunna visa att det inte är fråga om en tillsvidareanställning.
Om ett skriftligt avtal inte upprättas kräver lagen om anställningsskydd att en arbetsgivare
skriftligt bekräftar anställningsvillkoren om anställningen ska pågå i mer än tre veckor (Se
lagen om anställningsskydd 6c §). Detta kan då vara en ensidig handling från arbetsgivaren
som inte behöver undertecknas av arbetstagaren.
Anställningsformer
Lagen om anställningsskydd utgår från att en anställning alltid är en tillsvidareanställning.
En tillsvidareanställning kan inledas med en provanställning som kan vara högst se
månader.
I vissa undantagsfall kan dock avtal träffas om tidsbegränsade anställningar. Dessa är enligt
lag tillåtna om det är fråga om:
1. allmän visstid
2. vikariat
3. säsongsarbete
4. när arbetstagaren fyllt 67 år
(Se lagen om anställningsskydd 5 §)
Andra anställningsformer kan förekomma i kollektivavtal och kan då tillämpas av de
arbetsgivare som är formellt bundna av ett sådant avtal på alla anställda om arbetare med
det arbete som avtalet reglerar.
I dagligt tal förkommer begrepp som projektanställning och timanställning. Detta är inte
tillåtna anställningsformer som kan därför inte användas i ett anställningsavtal utan
uttryckligt stöd i kollektivavtal.
1(4)
Blanketter
Bilagt finner du två förslag till mallar för en anställningsbekräftelse.
1. Mall för anställning av arbetstagare i företag som saknar kollektivavtal. Andra
anställningsformer än de som är angivna i mallen kan inte användas.
2. Mall för anställning av arbetstagare i företag som är bundet av kollektivavtal. Observera
att under rubriken kollektivavtalad anställningsform får endast de anställningsformer anges
som uttryckligen är angivna i avtalet.
Den arbetsgivare som ensidigt vill bekräfta ett anställningsavtal kan använda dessa
blanketter, men då utan plats för arbetstagarens namnteckning.
2 (4)
ANSTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE
Ej kollektivavtal
Arbetsgivare
Företag
Organisationsnummer
Företagets postadress
Telefon
Arbetstagare
Namn
Personnummer
Postadress
Telefon
Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel
Mobil
Arbetsplats
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde
Provanställning från och med
och uppsägningstid enligt lag
till och med
(högst sex månader)
Tidsbegränsad anställning
Allmän visstid från och med
till och med
Vikariat från och med
under
frånvaro dock längst till och med
För säsong från och med
till dess säsongen är slut dock längst till och med
Efter fyllda 67 år från och med
till och med
Överenskommen visstid från och med
till och med
Arbetstid
Deltid i genomsnitt
Heltid
Löneförmåner
Månadslön
kr/månad
Timlön
timmar per helgfri vecka
kronor/timme
Semester
Antal semesterdagar
dagar per år vid fullt intjänad semester
Övrigt
Ort:
Datum:
....................................................................
(Arbetsgivarens underskrift)
Ort:
Datum:
....................................................................
(Arbetstagarens underskrift)
ANSTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE
Kollektivavtal
Arbetsgivare
Företag
Organisationsnummer
Företagets postadress
Telefon
Arbetstagare
Namn
Personnummer
Postadress
Telefon
Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel
Mobil
Arbetsplats
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillsvidareanställning med tillträde
Provanställning från och med
och uppsägningstid enligt kollektivavtal
till och med
(högst sex månader)
Tidsbegränsad anställning enligt kollektivavtal
från och med
dock längst till och med
Övrigt
Arbetstid
Heltid
Deltid i genomsnitt
Löneförmåner
Månadslön
kr/månad
timmar per helgfri vecka
Timlön
kr/timme
Allmänna anställningsvillkor
Kollektivavtal:
För anställningen tillämpas allmänna anställningsvillkor
enligt kollektivavtal mellan
Samt företagets övriga regler
Antal semesterdagar:
dagar per år vid fullt
intjänad semester
Övrigt
Ort:
Datum:
Ort:
Datum:
....................................................................
....................................................................
(Arbetsgivarens underskrift)
(Arbetstagarens underskrift)
Download