Tema 1: Centralt avtal med lokala möjligheter

Centralt avtal med lokala möjligheter,
pass 1
Avtalsutbildning 2015
Arbetsrättens struktur
Enskilda
anställningsavtal
Kollektivavtal
(centrala och lokala)
Arbetsrättsliga lagar
Vad betyder det att en regel är
dispositiv?
• Dispositiv lagregel = går att avtala bort/annorlunda
• Semidispositiv lagregel = går att avtala bort/ annorlunda av
lokala eller centrala parter i ett kollektivavtal
• Det framgår i inledande §:erna i varje arbetsrättslig lag vilka
§§:er som är semidispositiva
Vad är ett kollektivavtal?
Skriftligt avtal…
… mellan arbetsgivare eller arbetsgivareorganisation och lokal
eller central facklig organisation…
…som rör anställningsvillkor
Vad är ett lokalt kollektivavtal?
Skriftligt avtal…
… mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation…
…som rör anställningsvillkor
Vem tecknar lokalt avtal?
I en koncern med flera fackliga nivåer så är det
viktigt att reda ut om lokala kollektivavtal ska
tecknas på förenings- eller klubbnivå.
Hur är det hos er?
Varför kollektivavtal?
• Bättre villkor än lagstiftningen och/eller centralt
kollektivavtal
• Mer anpassade villkor till det egna företaget
• Fler villkor än lagstiftningen och/eller centralt kollektivavtal
• Arbetsgivaren slipper förhandla med varje anställd om varje
fråga
• Den enskilde slipper förhandla själv i varje fråga
• Fredsplikt
Bikupa
Vilka lokala kollektivavtal har ni?
Fungerar era lokala kollektivavtal?
Är de aktuella?
Syftet med lokalt kollektivavtal
De lokala parterna kommer överens om villkor som
justerar och kompletterar de centrala kollektivavtalen. Kan göras då reglering av frågan saknas i
de centrala kollektivavtalen, eller då det uttryckligen
anges att man kan träffa annat lokalt avtal. Ger
möjlighet till reglering utifrån lokala behov och
förutsättningar. Får inte krocka med tvingande
lagstiftning.
FTFs ambition
- att de lokala avtalsvillkoren sammantaget är minst
lika bra som de villkor som lag eller centralt
kollektivavtal ger, både vad gäller materiella villkor
och FTFs inflytande.
Vilket utrymme finns för lokala
avtal i ”Allmänna villkor”?
• Generella lokala avtal, ex
– Arbetstidsfrågor som ej är reglerade centralt, t ex
beredskapsersättning
– Ordinarie arbetstids förläggning
– Riktlinjer för lönesättning för nyanställda under inlärningsperiod
– Rätt till restidsersättning
• Lokala avtal för att lösa konkreta situationer, ex
– Förlängning av provanställning för individ
– Omställningsstödets innehåll vid arbetsbrist
– Ytterligare övertid
Gruppdiskussion
Vad kan man ha med i ett lokalt medbestämmandeavtal, även
kallat samverkansavtal?
Klas
• Om lokala förhandlingar om nytt MBL-avtal när företagets
organisation förändras
• Lokala fackets värdegrunder som vägledning i lokala
förhandlngar
Förhandlingsformalia – innan
• Begär förhandling skriftligt.
• Ange vad saken gäller.
• Arbetsgivaren kan aldrig vägra förhandla.
• Rådgivning kansliet vid behov
Förhandlingsformalia – efter
•
•
•
•
•
Protokollför förhandlingen. Oftast arbetsgivaren som skriver.
Protokollet beskriver vad som hänt under förhandlingen.
Om oense om vad ni kommit överens om, begär ändring.
Ni ska justera protokollet om arbetsgivaren skriver.
Lägg gärna själva avtalsvillkoren utanför protokollstexten –
som en bilaga till protokollet.
Hur fungerar formalia hos er?
 Förhandlingsframställningar
 Protokoll
 Lokala avtal
Medlemskommunikation
•
•
•
•
När pratar ni med medlemmarna? Vilka steg i processen?
Vad låter ni arbetsgivaren informera om?
Gemensam information med arbetsgivaren?
Vilka kanaler använder ni?
Arb giv
info
Meningen med kommunikation?
• Vilka fördelar och/eller nackdelar ser ni med att
kommunicera om kommande, pågående och
avslutade förhandlingar?
Fackets roll – din roll
• Företräder medlemsintressen:
individ och/eller grupp
• Olika uppdrag
– Inflytande
– Bevaka att lagar och kollektivavtal
följs
Avslut på detta pass