Pdf-fil - Lärarförbundet

advertisement
Om du blir arbetslös måste din förre arbetsgivare
uppge omfattningen av din totala arbetstid. Om
arbetsgivaren då enbart räknar med själva undervisningstiden kan det leda till att du får för låg
eller ingen ersättning.
Omvänt måste du själv räkna förberedelsetid som
arbetstid när du fyller i på kassakortet hur mycket
du arbetat – annars kan du få för mycket a-kasseersättning och bli återbetalningsskyldig.
Medlemsvillkoret
Om du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader före arbetslösheten och uppfyller ett arbetsvillkor under samma period, baseras ersättningen på
den inkomst du förlorat. Den som inte uppfyller
medlemsvillkoret kan ha rätt till ett grundbelopp
med högst 320 kronor per dag. Även här är det
viktigt att arbetad tid redovisas korrekt eftersom
grundbeloppet avgörs av vilken normalarbetstid
(det vill säga genomsnittlig arbetstid per vecka)
som fastställts. Normalarbetstiden ligger också till
grund för att beräkna rätten till ersättning för den
som är deltidsarbetslös.
Konstnärligt arbete
För den som utför konstnärligt arbete, till exempel
musiker, skådespelare med flera gäller speciella
villkor eftersom gaget innehåller ersättning även
för det arbete som utförs utöver själva framträdandet, till exempel repetitioner. Gaget ska divideras
med en fastställd fiktiv timpenning.
Mera information om konstnärligt arbete och
andra specialregler finner du på Lärarnas A-kassas
webbplats, lararnasakassa.nu.
Företag och företagsliknande verksamhet
För den som har ett eget företag gäller speciella
regler. Generellt har företagare inte rätt till ersättning men undantagsregler finns. Kontakta Lärarnas A-kassa för ytterligare information.
Lärarförbundet för dig
som är danslärare
Den som frilansar som uppdragstagare kan bedömas som företagare utan att ha något företag
inregistrerat. Avgörande är bland annat hur många
uppdragsgivare man har och hur självständig man
är i förhållande till dessa, liksom hur skatt och
sociala avgifter redovisas. Även här finner du mera
information på lararnasakassa.nu.
Gör så här om du blir arbetslös
→ Sök upp närmaste arbetsförmedling och anmäl
dig som arbetslös. Fyll i blanketten anmälan om
arbetslöshet.
→ Begär ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare.
Kontrollera att uppgifterna är rimliga och försäkra
dig om att allt arbete redovisas på ett korrekt sätt,
det vill säga att arbetsgivaren redogör för hur eventuell förberedelsetid ersatts.
Om du är företagare eller uppdragstagare, om du
arbetar åt uthyrningsföretag med mera – skaffa dig
information om vad som gäller.
via sms!
Bli medleRmARE [mellanSMS:a LÄn till 720 80
m
slag] ditt na
Som danslärare är du speciell ...
Som danslärare tillhör du en liten och i många avseenden speciell lärargrupp.
Ett fysiskt krävande yrke ställer extra stora krav på arbetsmiljön. En kärv arbetsmarknad
leder till många tillfälliga uppdrag hos många olika arbetsgivare.
Att ha många olika arbetsgivare kan också skapa problem i kontakterna med A-kassa
och försäkringskassa. Kanske arbetar du också som egen företagare och har då inte
samma skydd i fråga om arbetsrätt och socialförsäkringar som den som är anställd.
... men inte ensam
Allt detta gör att du som är danslärare ofta kan känna dig speciell i jämförelse med
många andra lärargrupper i Lärarförbundet. Men du står inte ensam. Precis som alla
andra medlemmar har du möjlighet att få råd och stöd med det som är just ditt problem.
Medlemsservice: 0770-33 03 03
Box 122 29, 102 26 Stockholm
lararforbundet.se
ANVÄND LÄRARFÖRBUNDET
I varje kommun har Lärarförbundet en avdelning. Det är dit du i första hand ska
vända dig med dina frågor. Förbundet har också regionkontor med anställda
ombudsmän på 11 orter i landet och ett centralt kansli i Stockholm.
Du kan också använda dig av Lärarförbundets
webbplats lararforbundet.se där du hittar massor
med matnyttig information som kan vara till
hjälp i ditt yrkesliv. Här nedan ger vi exempel på
sådant som vi tror du kan ha nytta av att känna
till och hänvisningar till var du kan läsa mer.
Kollektivavtal – en trygghet
Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras dels genom lagstiftning (till exempel arbetsmiljölagen, semesterlagen, lagen om
anställningsskydd, och lagarna om föräldraledighet och sjuklön) och dels genom kollektivavtal.
I kollektivavtalet regleras sådant som allmänna
anställningsvillkor, löner, pensioner och försäkringar.
Lärarförbundet strävar efter att få till stånd
kollektivavtal med alla arbetsgivare eftersom det
ger en större trygghet för de anställda. Det gäller
inte minst på små arbetsplatser där det kan
vara extra svårt för de anställda att hävda sina
rättigheter. Man kan lätt känna sig beroende av
arbetsgivaren och vill inte bli osams. Då är det en
stor fördel att ha ett kollektivavtal som reglerar
rättigheter och skyldigheter och som samtidigt
ger företag och anställda gemensamma spelregler för att hantera konflikter.
Vänd dig till Lärarförbundets avdelning för att ta
reda på om den eller de arbetsgivare du arbetar
hos har kollektivavtal. Vad det står i det avtal som
gäller för dig kan du sedan läsa på förbundets
webbplats.
Ditt anställningsavtal är viktigt
När arbetsgivaren kom överens med dig om din
anställning ingick ni ett avtal – anställningsavtalet. Det är bindande för båda parter även
om ni kom överens muntligt men du ska alltid
begära att få ett skriftligt avtal. Om det finns ett
kollektivavtal så ingår bestämmelserna där automatiskt i anställningsavtalet.
Om det inte finns kollektivavtal är det extra
viktigt att anställningsavtalet är tydligt och täcker
in sådant som befattning, anställningsform, lön,
arbetstid, försäkringar, pensioner med mera.
På webbplatsen kan du läsa mer om vad som
bör regleras i ditt anställningsavtal. Där finns
också annan information speciellt för den som är
privatanställd.
Fackligt arbete på arbetsplatsen
Om din arbetsplats har ett kollektivavtal har du
och dina arbetskamrater rätt till information och
medbestämmande i verksamhetsfrågor. Men en
förutsättning är att det finns ett fackligt ombud
för Lärarförbundet på arbetsplatsen. Det är alltså
viktigt att medlemmarna utser ett ombud om det
inte redan finns någon som har den uppgiften.
Det är också viktigt att det finns ett skyddsombud som kan bevaka att arbetsgivaren fullgör
sina skyldigheter ifråga om arbetsmiljön. På varje arbetsplats med fler än fem anställda ska det
enligt lag finnas ett skyddsombud. Det går bra att
det fackliga ombudet också är skyddsombud.
Hjälp vid lönesättningen
När du söker en ny tjänst måste du och arbetsgivaren komma överens om din lön. Då kan du
ha nytta av att veta vad andra danslärare tjänar,
både i din egen kommun och på andra orter.
Som medlem får du tillgång till Lärarförbundets
lönestatistik om du loggar in på webbplatsen.
Naturligtvis kan du också få uppgifterna genom
att ringa till avdelningen.
När du väl är anställd så revideras din lön vid den
årliga löneöversynen. I samband med det kan
du behöva förbereda dig för att genomföra ett
lönesamtal med din chef. Sök på lararforbundet.se
efter lönesamtal. Där får du veta hur löneförhandlingar går till och råd om vad du bör tänka på vid
lönesamtal.
Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsmiljölagen innebär att arbetsgivaren
är skyldig att anpassa arbetsförhållandena till
människans behov och att förebygga ohälsa.
Arbetstagarna har också rätt att påverka sin
arbetssituation.
På webbplatsen finns ett speciellt avsnitt om
arbetsmiljö och hälsa. Där kan du få råd om hur
ni tillsammans på arbetsplatsen kan lägga upp
arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Där får du
också veta hur du ska göra om du tror att du har
drabbats av en arbetsskada.
Den som är långvarigt sjuk kan också ha nytta av
informationen om rätten till rehabilitering och
reglerna för sjukersättning. Den som har flera
arbetsgivare kan drabbas av mer än en karensdag
vid sjukdom. Det är något som Lärarförbundet
vid upprepade tillfällen hårt kritiserat och förbundet har också, i samarbete med TCO, försökt
att få en ändring till stånd.
Egen företagare?
Kollektivavtal och den arbetsrättsliga skyddslagstiftningen i övrigt som omfattar anställda gäller
inte dig som tar uppdrag i egenskap av egenföretagare. Du omfattas inte heller av några avtalsförsäkringar eller pensionsplaner om du inte själv
tecknat sådana. Särskilda regler för företagare
finns också inom arbetslöshetsförsäkringen.
Som enskild uppdragstagare med F-skattesedel
ansvarar man själv för att skatt och sociala avgifter betalas.
I vissa fall kan ett arbete, trots att det är rubricerat som uppdrag och du har F-skattesedel, ändå
betraktas som ett anställningsförhållande ur
arbetsrättslig synpunkt. Om ditt arbete liknar ett
anställningsför hållande och du får problem som
normalt skulle få ett skydd genom kollektivavtal eller annan arbetsrättslig skyddslagstiftning
som enbart gäller anställda så bör du kontakta
din avdelning. Avdelningen kan då utreda om
det är möjligt att hävda att du ska betraktas som
anställd.
OM DU BLIR ARBETSLÖS
För att få ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett grundvillkor, ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.
Grundvillkoret
För att vara berättigad till ersättning krävs att du
är anmäld arbetssökande på arbetsförmedlingen och att du aktivt söker lämpligt arbete. Med
lämpligt arbete menas inte nödvändigtvis arbete
inom det egna yrket utan arbete som arbetsförmedlingen bedömer som lämpligt utifrån vars
och ens förutsättningar.
Du får inte ha några hinder (till exempel problem med barntillsyn) att åta dig arbete med
minst tre timmar varje arbetsdag, i genomsnitt
17 timmar i veckan.
Den som inte antar anvisat arbete riskerar att
varnas, stängas av från ersättning under en period, eller helt förlora sin rätt till ersättning.
Arbetsvillkoret
För att ha rätt till ersättning krävs att du arbetat
i en viss omfattning före arbetslösheten, det så
kallade arbetsvillkoret. Under de senaste 12 månaderna före arbetslösheten måste du
→ ha arbetat minst 80 timmar i månaden i
minst sex månader eller
→ arbetat minst 480 timmar under en sammanlagd tid av sex månader och arbetat minst 50
timmar under var och en av dessa månader.
Det är mycket vanligt att timlönen för undervisning inom konstnärliga arbeten även innehåller
ersättning för förberedelsetid, t.ex. egen färdighetsträning. Den som arbetar på ett studieförbund har till exempel vanligtvis betalt för lika
mycket förberedelsetid som lektionstid. Det är
utomordentligt viktigt att arbetsgivaren redan i
anställningsavtalet (se ovan) redovisar vad man
betalar för.
Download