Motivering av rekrytering

advertisement
Datum:
Dnr:
Motivering inför rekrytering
Sökande institution:
Anställning som:
På vilket sätt har behovet uppstått?
Hur är analysen av behovet genomförd?
Hur är behovet kopplat till rekryteringsmålen angivna i anställningsordningen, fakultetens
verksamhetsplan och i förekommande fall institutionens kompetensförsörjningsplan?
Har det varit aktuellt att beakta jämställdhetsaspekten? Om så, hur är det gjort? Vilka
åtgärder är vidtagna för att få sökande av båda könen?
Redogör för de ekonomiska förutsättningarna för anställningen
Sida 2 (2)
Var kommer anställningen att annonseras?
Datum:
------------------------------------------------------------------------Prefekt
 Tillstyrker rekrytering
 Avslår rekrytering:
Datum:
------------------------------------------------------------------------Dekan
Bilagor:
Anställningsprofil
Download