Avtal med utstationerare

advertisement
Utgivningsdatum 2015-11-01
ÅTAGANDEN VID UTHYRNING AV ARBETSKRAFT UNDER UTSTATIONERING.
Krav som ska vara uppfyllda av bemanningsföretaget, som bedriver verksamhet med utstationering av arbetstagare.
Gjorda åtaganden ska bekräftas genom underskrift av ansvarig person.
No
Ref IP
1.
5.1
2
3
5.2
5.3
4
5.4
5
5.6
6
5.6
7
5.13
Krav
Signatur
Bemanningsföretag som är registrerat utomlands ska vara
-registrerat på utlandsskattekontor i Sverige (Malmö eller Stockholm)
-ha gjort anmälan om utstationering till Arbetsmiljöverket
All personal som förmedlas genom detta bemanningsavtal har ett giltigt
anställningsavtal.
För all personal som förmedlas genom detta avtal tar bemanningsföretaget
ansvar för:
utbetalning av löner och andra ersättningar, inkl. semester, som
baseras på den arbetstid/ arbetsprestation som anges i kontraktet
redovisning och inbetalning av sina anställdas skatter
betalning av lagstadgade arbetsgivaravgifter samt
avtalsförsäkringar för sina anställda.
Uthyraren kan verifiera att krav avseende arbets- och anställningsvillkor i
lagstiftning om utstationering av arbetstagare (199:678) följs och att man
beaktar de i denna lag anvisade krav som finns i:
semesterlagen
föräldraledighetslagen
lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande
arbetstagare och arbetstagare vid tidsbegränsad anställning
diskrimineringslagen
arbetsmiljölagen
arbetstidslagen samt lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Uthyraren kan verifiera att
utstationerad personal har fast anställning under
utstationeringstiden och som en följd härav även uppbär lön mellan
uppdrag under denna period.
bestämmelser om minimilön enligt lagstiftning har uppfyllts och att
kundföretaget därmed inte riskerar att utsättas för stridsåtgärder
från facklig organisation
kostnader som uppkommit till följd av utstationeringen, t.ex. resa,
kost och logi, betalas av arbetsgivaren och utgör inte del av lön.
Bemanningsföretaget bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med
svensk lagstiftning (arbetsmiljölagen).
Intygas härmed att ovan ställda krav har accepterats och uppfyllts.
……………………………….
Ort och datum
…………………………………………
…………………………………………….
namn bemanningsföretag
företagsrepresentant
SIGILL KVALITETSSYSTEM AB 105 33 Stockholm | Tel 08-787 59 50 | [email protected] | Org.nr 556530-8979 | www.sigill.se
© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.
1(1)
Download