Avtal med bemanningsföretag

advertisement
Utgivningsdatum 2015 -11-01
BEMANNINGSFÖRETAGETS ÅTAGANDEN
Krav som ska vara uppfyllda av bemanningsföretaget. Bekräftas genom underskrift av ansvarig person.
No
Ref IP
1
5.3
Krav
Signatur
2
5.4
3
5.5
4
5.11
Bemanningsföretaget kan intyga och verifiera att namngiven personal som
hyrs ut till kundföretaget följer regler för lön enligt likabehandlingsprincipen,
dvs uppbär samma lön och förmåner som ordinarie arbetskraft på
kundföretaget med samma arbetsuppgifter.
Om undantag från likabehandlingsprincipen görs intygas att uthyrd personal
har tillsvidareanställning och att man erhåller lön mellan uppdragen.
5
5.13
Bemanningsföretaget bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med
svensk lagstiftning (arbetsmiljölagen).
All personal som förmedlas genom detta bemanningsavtal har ett giltigt
anställningsavtal.
För all personal som förmedlas genom detta avtal tar bemanningsföretaget
ansvar för:
-utbetalning av löner och andra ersättningar, inkl. semester, som baseras på
den arbetstid/ arbetsprestation som anges i kontraktet
- redovisning och inbetalning av sina anställdas skatter
-betalning av lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar för
sina anställda.
Bemanningsföretaget åtar sig att följa specificerade krav enligt EU-direktiv
och nationell lagstiftning avseende grundläggande arbets-och
anställningsvillkor samt även andra villkor som fastställts i kollektivavtal eller
andra bindande generella bestämmelser som gäller hos kundföretaget och
som avser
a) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete,
semester eller helgdagar,
b) lön, (beräkningsgrund för )
c) skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar
och ammande kvinnor, eller
d) skydd mot diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Intygas härmed att ovan ställda krav har accepterats och uppfyllts.
……………………………….
Ort och datum
…………………………………………
…………………………………………….
namn bemanningsföretag
företagsrepresentant
SIGILL KVALITETSSYSTEM AB 105 33 Stockholm | Tel 08-787 59 50 | [email protected] | Org.nr 556530-8979 | www.sigill.se
© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.
1(1)
Download