AF 3.2.2 Ordnings- och hygienregler (Sigill

advertisement
IP SIGILL BAS inkl. FRUKT & GRÖNT | specialutgåva för trädgårdsprodukter & potatis
Giltig från 2009-01-01
Hygien- och ordningsregler för friland
Företaget är ett livsmedelsföretag som odlar och packar färska grönsaker och rotfrukter.
Den som arbetar i företaget ska följa de regler och anvisningar som gäller vid hantering av
livsmedel.
 Hänsyn till arbetskamrater och respekt för konsumenternas krav på en hygienisk
hantering av livsmedelsprodukter gör att alla ska hålla en hög nivå på den personliga
hygienen; duschar och tvättmaskiner ska utnyttjas!
 Rena arbetskläder/ skyddskläder ska användas vid alla arbeten då rena produkter
hanteras.
 Rökning eller annat tobaksbruk är inte tillåtet i samband med hantering av produkter,
ej heller i lokaler där produkter hanteras.
 Rökning eller annat tobaksbruk får endast ske på anvisad plats i samband med
schemalagd rast.
 All förtäring av alkohol är förbjuden på företaget.
 Alla som inställer sig till arbete måste vara helt nyktra.
 Den som är illamående eller har en infektion eller annan sjukdom eller skada är
skyldig att anmäla detta till arbetsledare.
 Husdjur får komma i kontakt med produkter hanteras eller lagras, inkl. växthus.
 Mat och fika ska intas i företagets lunchrum eller på annan plats som företaget anvisar.
 Lokaler eller utrustning som används för hantering av livsmedelsprodukter får inte
användas i annat syfte.
 Rutiner för städning renhållning och avfallshantering har införts för växthus,
packlokal, skördelinjer för etc. Alla på företaget har en skyldighet att känna till dessa
rutiner.
 Den som arbetar med skörd och hantering av produkter i samband med skörd ska följa
de särskilda hygienregler regler som finns för dessa arbetsmoment.
Jag har tagit del av företagets ordnings- och hygienregler och förbinder mig härmed att följa
dessa.
………………………..
…………………………………….
Ort och datum
signatur
……………………………………..
namförtydligande
Sigill Kvalitetssystem AB | 105 33 Stockholm
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards