Så mycket mer än att ta hand om sig själv

advertisement
Så mycket mer
än att ta hand om sig själv
Per Blank, folkhälsoenheten
2017-03-15
Mål för folkhälsan
…att skapa samhälleliga
förutsättningar
för en god hälsa
för hela befolkningen
Antaget av Riksdagen år 2003
Målområden folkhälsa
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
Folkhälsoarbete på olika nivåer
• Främja hälsa – simhallar, cykelbanor
och förskola
• Förebygga sjukdomar - vaccinationer
• Minska hälsorisker – rökning
Folkhälsans grundstenar
•
•
•
•
Fred
Kunskap
Demokrati
Jämlikhet
Kriget –folkhälsans absoluta motsats
Förödelse, epidemier, svält,
tillitsbrist, stulen barndom, stulet liv
Kunskapsbaserat arbete
Kunskapsbaserad
praktik:
•
Epidemiologi –
(folk)sjukdomars
utbredning
Bästa möjliga
vetenskapliga
kunskap
– Hur ser det ut?
•
Etiologi – läran om
sjukdomars orsaker
och uppkomst.
– Hur går det till?
Målgruppen/
brukarens
önskemål &
behov
Professionellas
kunskaper
Yttre ekonomisk påverkan
- Ökad ojämlikhet i
inkomster i samhället
- Ökad relativ fattigdom
-Större skillnader i
social standard
-Mera auktoritära
relationer
Försämrad kvalitet i
familjerelationer och
tidig barndom
-Stress
-Depression
-Osäkerhet
-Aggressioner
-Skam
-Försämrad social
förmåga
Minskad tillit
Minskat deltagande i
sociala aktiviteter
Komplex
etiologi
vår
vardag
Våld
Droger
Försämrad hälsa
Alkohol
Asocialt beteende
Försämringar i
livsmiljön och
miljöförstöring
Efter: The impact of inequality. How to make
sick societies healthie, Richard Wilkinson (2005)
Att diskutera
Reflektera över bilden.
Betyder den något
för er organisation/verksamhet?
?
Hade det blivit rökstopp
på krogen
om var och en fått välja att
avstå från att röka där?
Demokrati
2005 sommaren,
stopp för rökning på
restaurang
2002 rökfria
områden på
restaurang
1997 Åldersgräns för inköp tobak
Intresseorganisationer.
VISIR
Opinionsbildning
1977 –
varningstexter
i reklam
1993 Förbud rökning
offentliga lokaler
1983 –
arbetarskyddsstyrelsen
förbud mot rökning i
gemensamma lokaler
Ny kunskap
Utbildning
- skolan
Kunskapsbas – vetenskapligt 1954, 1971 i medierna
och bland allmänhet något senare.
1. Förhindra att människor hamnar i
underläge under lång tid
3. Försäkra alla barn god uppväxtmiljö
5. Arbetslöshet och osäkra jobb
påverkar hälsan starkt
7. Faran med social exkludering
8. Effekterna som alkohol och andra
droger har
9. Hälsosam mat till alla
10. Hälsosammare transporter
1998
Wilkinson, Marmot
Bristen på jämlikhet
inom samhället skapar:
•Konkurrens, stress
•Alienation
•Osäkerhet
•Bristande trygghet
•Bristande förankring
Påverkan på dödlighet
(Dever 1976, Tones & Tillford 2001)
25 %
45 %
20 %
Sjukvård
10 %
Inte ens levnadsvanorna
styr vi över helt själva
• Var ligger våra arbeten?
• Vilken mat är ”attraktiv”?
• När såg du alkoholreklam
senast?
• Varför började du en
gång röka?
• Vad krävs för att hålla
kondition och
muskulatur i trim?
•
•
•
•
•
Restid t.o.r 60 min
Förprogrammerade
för socker och fett
Alkoholreklam i Sverige
1, 3 miljarder 2014
Tobaksreklam förbjöds helt 2003
Årskort på gym 3 000 + 3-4
tim/vecka
Var och hur skapas hälsa?
Health is created by caring for
oneself and others, by being able to
take decisions and have control over
one’s life circumstances,
and by ensuring that the society one
lives in creates conditions that allow
the attainment of health by all its
members.
Ottawa charter 1986
Till alla – men mer till dem som behöver mer
Lagstadgad verksamhet eller ej?
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för
goda förutsättningar för hälsa.
(Regeringsformen 1 kap 2 §, 2014)
Download