Checklista för ny odlingsplats

advertisement
Checklista för ny odlingsplats
AF 1.2.1
Uppgifter om odlingsplatsen
Fältets beteckning
/platsens namn:
Fältets
/platsens storlek:
Ägande:
Arrenderat
Nyförvärv
I egen ägo sedan tidigare, men tidigare ej odlad
Historia
Uppgift
Ja
Nej
Ej
relevant
Kommentar
Använt som åkermark och/eller för odling under minst
10 år?
Tidigare användning om ej använt som åkermark:
Eventuella risker med denna användning:
Avloppsslam, rötslam eller andra tänkbara
riskprodukter har inte använts på fältet under de
senaste 5 åren?
Namn och adress till brukare/odlare de senaste 5
åren:
Grödor de senaste 5 åren:
År
Gröda:
År
Gröda:
År
Gröda:
År
Gröda:
År
Gröda:
Sigill Kvalitetssystem AB | 105 33 Stockholm.
IP SIGILL BAS inkl. FRUKT & GRÖNT | specialutgåva för trädgårdsprodukter & potatis
Sida 1 av 4
Giltig från 2009-01-01
Odlingsplatsens läge
Uppgift
Ja
Nej
Ej
relevant
Kommentar
Ja
Nej
Ej
relevant
Kommentar
Avstånd till minst 50 meter till 2-siffrig (Europa- resp.
riksväg) och minst 20 meter till 3-siffrig vägar?
Om fältet/-en gränsar mot vattendrag (blåmärkt på
topografiska kartan) - finns bevuxen skyddszon om
minst 6 meter till vattendrag?.
Om fält/-en gränsar mot hus, trädgårdar eller andra
skyddsobjekt - finns skyddszon mot skyddsobjekt?
Finns det annan odling i odlingsplatsens närområde
som kan påverka odlingen och produkternas
livsmedelssäkerhet negativt?
Finns det industrier eller andra verksamheter i
odlingsplatsens närområde som kan påverka
odlingen och produkternas livsmedelssäkerhet
negativt?
Finns det industrier eller andra verksamheter i
odlingsplatsens närområde som kan påverka
arbetsmiljön negativt?
Finns det annan odling eller objekt (t.ex.
villaområden, skolor, etc) som kan påverkas negativt
av den planerade odlingen?
Jord
Uppgift
Är jordarten är lämplig för planerad odling?
Är pH lämpligt för planerad odling?
Är ogrästrycket lågt och kräver inga extraordinära
insatser av kemisk bekämpning (beakta ev.
förekomst av rotogräs)?
Är fältet/platsen markkarterat enligt kraven i IPregelverket?
Finns dokumentationen av denna markkartering
tillgänglig??
Visar värdena från markkartering på passande
näringsnivåer?
Finns tillgång till analys av tungmetaller (kadmium
och bly)?
Visar analysresultaten på godkända värden med
hänsyn till planerad odling?
Sigill Kvalitetssystem AB | 105 33 Stockholm.
IP SIGILL BAS inkl. FRUKT & GRÖNT | specialutgåva för trädgårdsprodukter & potatis
Sida 2 av 4
Giltig från 2009-01-01
Sigill Kvalitetssystem AB | 105 33 Stockholm.
IP SIGILL BAS inkl. FRUKT & GRÖNT | specialutgåva för trädgårdsprodukter & potatis
Sida 3 av 4
Giltig från 2009-01-01
Bevattning
Uppgift
Ja
Nej
Ej
relevant
Kommentar
Ja
Nej
Ej
relevant
Kommentar
Finns det tillgång till vatten för bevattning av den
planerade grödan?
Är vattenkvalitén tillräcklig för ändamålet och med
tanke på produkternas livsmedelssäkerhet?
Övrigt
Uppgift
Finns tillgång till blockkarta?
Summering
Den nya odlingsplatsen
bedöms som lämplig för
produktion av livsmedel?
□ Ja, utan åtgärder
□ Ja, men följande åtgärder genomförs med anledning av
kommentarer enligt ovan:
□ Nej, på grund av:
Checklistan och bedömning
genomförd av:
Datum:
Signatur
Sigill Kvalitetssystem AB | 105 33 Stockholm.
IP SIGILL BAS inkl. FRUKT & GRÖNT | specialutgåva för trädgårdsprodukter & potatis
Sida 4 av 4
Giltig från 2009-01-01
Download