Överenskommelse

advertisement
Välkommen till
partsgemensam avtalskonferens
hösten 2013
2
Avtalsperiod


Tillsvidare
20130401 - 20160331
Avtalsvård


Förutsättning för tillsvidareavtal
Löpande arbete
Löneprocess Tjänstemän




Allmänna förutsättningar
Överläggning, del 1
Lönesamtal, del 2
Avstämning, del 3
Process:
Löneöversyn/Revision
År
X
Överläggning
Lönesamtal
Lista till
facken
Avstämning
Lokal
förhandling
Central
medverkan
Lokalt
kollektiv
avtal
Central
förhandling
Lönenämnd
Förhandlingsordning

Oenighet efter lönesamtal







a) Missnöjd med lönesamtal
b) Om ingen överenskommelse nås
Oenighet efter avstämning
Central medverkan
Central förhandling
Lönenämnd
Kollektivavtalsstatus
Löneprocess övriga





Unionen, Kommunal, Seko, Transport
Överläggning
Samtal/Lönesamtal
Förhandling
Särregleringar


Lönenämnd
Individgarantier
Allmänna villkor
§ 1 mom 2 a - Kommunal
Lokala kollektivavtal
 Parterna ska överenskomma om uppsägningstid
 Om löneutrymme används till andra åtgärder än
löneökningar:

Det lokala avtalet upphör att gälla tidigast 2016-03-31
10
§ 2 mom 12 – Utbildning - Lärarna
Tidsbegränsad anställning för nyutexaminerad lärare



Syftar till tillsvidareanställning
Introduktionsperiod – Skollagen 2 kap. § 16
Introduktionsperiod kan förlängas




krav på arbete på heltid under ett läsår
giltig frånvaro
i väntan på legitimation
Kvalificerar inte till företrädesrätt om legitimation saknas.
11
§ 3 mom 1 – Länsmuseerna, Vård och
Omsorg, Utbildning
Deltidsanställd arbetstagare kan tillåtas arbeta mer än 50
timmar enstaka månad;



om den anställde så önskar och
mertiden inte förutses vara mer än en månad
om mertiden ska pågå mer än en månad:

ytterligare ett anställningsavtal ska skrivas
ATLs mertidstak om 200 timmar/kalenderår gäller
12
§ 3 mom 5:1 – Vård och Omsorg samt
Utbildning
Bilaga 2 Alternativ beredskapsersättning tas bort
§3 moment 5 tillförs bestämmelse om en dags ledighet
utan löneavdrag för arbetstagare som inte erhållit
veckovila.
13
§ 5 mom 5 – nytt stycke
Uppsägning av längre tidsbegränsad anställning
 Tidsbegränsade anställningar längre än 12 månader
 Möjligt att säga upp utan saklig grund de tre första månaderna
 Två veckor ömsesidig uppsägningstid för Kommunal, Transport,
Unionen och Vision
 En månads ömsesidig uppsägningstid för Ledarna och Sacoförbunden
 Gäller ej Energi - SEKO, Utbildning, Vård och Omsorg, Läns- och
Regionmuséer, Personlig Assistans, Trafikhuvudmännen – Vision
samt de ej färdigförhandlade avtalen Turism och Fritid och Trafik –
Ledarna, Vision och Saco-förbunden
14
§ 7 mom 3
Avbruten semester
 Vid avbruten semester kompenseras AT med en extra
semesterdag eller annan kompensation enligt ÖK
 Kompensation lämnas för högst fem semesterdagar
 Förläggs under semesteråret – Kommunal, Transport och Vision
 Förläggs om möjligt i samband med huvudsemestern – Ledarna,
Unionen och Saco-förbunden
 Gäller ej Energi, Läns- och Regionmuséer, Personlig Assistans,
Trafikhuvudmännen – Vision samt de ej färdigförhandlade avtalen
Trafik – Ledarna, Vision och Saco-förbunden
 Momentet har utgått i Utbildning, Vård och Omsorg samt Turism
och Fritid
15
§ 8 mom 2:1 – första stycket
Kvalifikationstid för rätten till föräldrapenningtillägg
 För samtliga: föräldrapenning över lägstanivå
 Anställd minst 365 dagar sammanhängande


Kommunal, SEKO, Transport, Vision
Anställd 365 dagar under den senaste 3-årsperioden
för ledigheten. All anställningstid oavsett
anställningsform räknas


Samtliga fack i Länsmuséerna, Vård och Utbildning
Ledarna, Saco-förbund och Unionen
16
§ 8 mom 2:1 - Energi
Antalet dagar med föräldrapenningtillägg
Barn födda
Förbund
Antal
dagar
Före 2007-04-01
Alla
90
Max 3 ledighetsperioder från 2013-07-01
2010-04-01 till 2013-03-31
Saco,
Vision,
Ledarna
120
Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption.
Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar
150
Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption.
Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar
180
Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption.
Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar
Seko,
2010-04-01 till 2013-03-31 Kommunal
2013-04-01 och framåt
Alla
Begränsningar
17
§ 8 mom 2:3
Utbetalning av föräldrapenningtillägg (10%)
Max 90, 120 (energi tj.män), 150 resp 180 kalenderdagar
 En gång per födsel – innebär att båda föräldrarna inte
kan få full ersättning
 Kan delas mellan föräldrar på samma arbetsplats
 Maximalt 3 ledighetsperioder



Förutsättning ledighet i minst 30 kalenderdagar i följd
Ej för ledighet efter att barnet fyllt 2 år
Utbetalning vid respektive ledighets början alternativt
månadsvis enligt överenskommelse
18
Protokollsanteckning 1 - Energi
Utökade arbetstidsåtgärder (ATK)
 54 timmar
 9 nya timmar



Tid
Pengar
Information
19
Inlösen av ATK - Energi
Företag med mer än 54 tim ATK
 Om inget annat överenskommes lokalt
 1-9 timmar ATK löses in
 9 timmar värderas till 0,5 %, färre timmar i proportion
 Inlöses till:
Lönepotten – SEKO, Kommunal
Löneåtgärder – Vision
Lön – Ledarna och Saco-förbunden
 Exempel:
Företaget har tidigare 60 timmar ATK. 6 timmar löses då in till ett
värde av 6/9 x 0,5 = 0,33 %
Efter avlösning har företaget 54 timmar ATK plus 9 timmar som
arbetsgivaren förfogar över
20
Protokollsanteckning 2 (endast Energi)
Vision

Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska
skäl eller sjukdom



Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare
Möjlighet till lokal och central förhandling
Förslag på åtgärder
21
Protokollsanteckning 2 (endast Energi)
Saco, Ledarna
Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller
sjukdom
Gäller från 2014-01-01



Om inte annat överenskommes mellan arbetsgivare och
arbetstagare

Nya lönen + lönetillägg




helt lönetillägg 24 månader
därefter minskning med 1/12 av tillägget per månad
Skydd för pensionsgrundande lön vid förmånsbestämd pensionsplan
Rätt till ledighet för att pröva annat arbete/starta eget
22
Nya protokollsanteckningar –
Utbildning - Kommunal
Outbildad barnskötare ska erhålla tjänstledigt för
behörighetsgivande fortbildning/utbildning till
barnskötare.
Lokal överenskommelse kan träffas om arbetskläder som
bekostas av arbetsgivaren.
23
Ny protokollsanteckning
Utlandstjänstgöring
 Anställningsvillkoren bör regleras innan
utlandstjänstgöringen påbörjas


Genom överenskommelse mellan arbetsgivare/arbetstagare
Genom reglemente eller avtal vid företaget
24
Ny protokollsanteckning – Vård Kommunal
Delade arbetspass – Centrala parter är överens om
följande:
 Vid upptäckt av delade arbetspass
 Lokala parter ska ta upp en diskussion om behov av
åtgärder
25
Bil 12 – KFS gällande från 2012-04-01

Gäller då överenskommelse träffats att arbetstagaren
är skyldig att använda egen bil i tjänsten






Bilavtal upprättas
Ömsesidig uppsägningstid 3 månader
Använda bilen i det normala dagliga arbetet
Skyldig låta annan som färdas samma väg följa med i bilen
Transportera utrustning
Gäller då arbetstagare i övriga fall tillfälligt medges
använda egen bil i tjänsten
26
Bil 12 - KFS
Ersättningsmodeller
 Kilometerersättning

11:50 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri
bilersättning (schablonersättning)


Innebär för närvarande: 18:50 + 11:50 = 30 kr/mil
Kombinerad fast ersättning och kilometerersättning

Fast del: 770 kr/månad (skattepliktig ersättning)



Bilavtal krävs
Bibehålls vid semester och sjukdom under max 4 veckor
3 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri bilersättning
(schablonersättning)

Innebär för närvarande: 18:50 + 3 kr = 21:50 kr/mil
27
Bil 12 - KFS

Transportersättning

Då tung arbetsutrustning transporteras i bilen


Parkeringsavgift/Trängselskatt


Ersätts av arbetsgivaren
Körjournal krävs


Personlig utrustning är inte arbetsutrustning
Krav från Skatteverket
Borttaget i Bil 12

Ersättning för medpassagerare
28
Trakt 13–KFS gällande från 2013-01-01


Gäller vid flerdygnsförrättning (övernattning krävs)
utanför den vanliga verksamhetsorten
Skattefritt traktamente vid inrikes tjänsteresa

Heldagstraktamente f.n. 220 kr




Halvdagstraktamente f.n. 110 kr



Resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen
Mellanliggande dagar
Resan avslutas efter kl 19.00 hemresedagen
Resan påbörjas efter kl 12.00 avresedagen
Resan avslutas före kl 19.00 hemresedagen
Måltidsavdrag och kostförmån enligt Skatteverkets
regler
29
Trakt 13

Skattefritt Nattraktamente


Om arbetsgivaren inte bekostar logi f.n. 110 kr
Resetillägg – skattepliktigt traktamente


Hälften av det skattefria beloppet
Vid heldagstraktamente 220 kr utges resetillägg med 110 kr


Vid halvdagstraktamente 110 kr utges resetillägg med 55 kr


Förutsättning: endast om arbetstagaren inte erhållit lunch och/eller middag
Förutsättning: endast om arbetstagaren inte erhållit lunch och/eller middag
Färdtidsersättning utges vid inrikes tjänsteresor
30
Trakt 13

Utlandstraktamente






Skatteverkets rekommendationer gäller
Övernattning krävs
Resetillägg utges inte
Tidsgränserna för helt respektive halvt traktamente samma som
vid inrikes tjänsteresa
Måltidsreduktion enligt Skatteverkets regler
Färdtidsersättning utges inte då målet för resan är
utlandet
31
Arbetsgrupper







Genomlysning av visstidsanställningar
Utförsäkrade kan få stöd av trygghetsfonden
Undersöka möjlig avsättning av ATK till pension
Fackligt arbete
Ungdomsarbetslöshet och utanförskap
Divisorer
Arbetstid lärare och SEKO flygplats
32
Download