Skaraborgs Sjukhus - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Presentation av
Västra Götalandsregionen och
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen (VGR)
Regionfakta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regionen bildas år 1999
49 kommuner
1,6 miljoner invånare
Västra Götalands län
Landskap: Västergötland,
Bohuslän och Dalsland
Största stad: Göteborg
Minsta kommun: Dals Ed
Regionhuvudstad: Vänersborg
30 mil långt och 25 mil brett
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen
Så styrs regionen - politisk organisation 2016
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen
Så styrs regionen - tjänstemannaorganisation 2016
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen
Ekonomifakta 2015
Intäkter: 53 892 mnkr
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen
Ekonomifakta 2015
Kostnader: 56 751 mnkr
Skaraborgs Sjukhus
Vision Västra Götaland
”Det goda livet”
Visionen handlar om idéer för
framtiden i Västra Götaland och innehåller bland annat fem fokusområden:
• Ett livskraftigt och hållbart näringsliv
• Ledande i kompetens- och
kunskapsutveckling
• Infrastruktur och kommunikationer
med hög standard
• En ledande kulturregion
• En god hälsa
Skaraborgs Sjukhus
”Det ska vara gott att leva i Västra Götaland”
Västra Götalandsregionen
– en av Sveriges största arbetsgivare
• Västra Götalandsregionen har cirka 50 000 anställda
• Majoriteten av de anställda arbetar inom vården (cirka 85%).
• Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen, de utgör cirka 27 procent
av samtliga anställda.
• Majoriteten, närmare 80 procent, är kvinnor.
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen
– en mångfacetterad verksamhet
Regionen äger och bedriver verksamhet inom bland annat:
• Hälso- och sjukvård: sjukhus och närhälsa
• Kultur: museer, scenkonst, opera, film
• Kollektivtrafik: Västtrafik
• Utbildning: gymnasier, folkhögskolor, studieförbund
Skaraborgs Sjukhus
En vanlig dag i regionen år 2015…
…gjordes drygt 7 054 besök någon av våra vårdcentraler
…gjordes drygt 7 899 besök på något av våra sjukhus
…föddes det 52 barn på våra sjukhus
…kördes det 47 000 mil med Västtrafiks fordon
…kom det 2 164 besökare till Västarvets museum
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen
Hälso- och sjukvård
Sjukhus:
Fyra sjukhusgrupper:
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Skaraborgs Sjukhus
• NU-sjukvården
• Södra Älvsborgs Sjukhus
Primärvård/Närhälsa:
cirka 200 vårdcentraler
Tandvård:
cirka 160 folktandvårdskliniker
Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen
Hälso- och sjukvård
Fyra vårdnivåer inom sjukvården:
• Närsjukvård
– vårdcentraler, sjukvårdsrådgivning (1177.se)
• Sjukhus med specialiserad planerad vård
– specialistsjukhus.
• Sjukhus med specialiserad bred akutsjukvård
– akutsjukhus.
• Sjukhus med högspecialiserad vård
– regionsjukhus.
Skaraborgs Sjukhus
Presentation av
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
Falköping Lidköping Mariestad Skövde
2016
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborg – mellan Vänern och Vättern
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) uppdrag är att tillhandahålla specialistsjukvård av hög kvalitet för befolkningen i sitt närområde och i tillämpliga
delar för befolkningen som helhet. I sjukhuset närområdet bor cirka
260 000 personer fördelade på 15 kommuner.
Skaraborgs fyra största städer – antal invånare:
• Skövde cirka 54 000
• Lidköping cirka 39 000
• Falköping cirka 33 000
• Mariestad cirka 24 000
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
- ett sjukhus på fyra orter
I Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ingår:
• Skaraborgs Sjukhus Falköping
• Skaraborgs Sjukhus Lidköping
• Skaraborgs Sjukhus Mariestad
• Skaraborgs Sjukhus Skövde
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
Så styrs Skaraborgs Sjukhus
• Hälso- och sjukvårdsnämnd
Beställer vård för befolkningens räkning. Anger inriktning,
omfattning, kvalitetskrav och acceptabel kostnadsnivå för vården.
• Styrelse
Politiskt vald styrelse.
• Ledningsgrupp
Sjukhusdirektör, stf sjukhusdirektör, verksamhetsområdeschefer,
chefläkare, ekonomichef, HR-chef, kommunikationschef, administrativ
chef, kvalitetschef, utvecklingschef, chef strategiska projekt.
• Beredningsgrupper
• Facklig samverkan
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
Sjukhuset vision och målbild
”Det goda livet –
tillsammans för god vård och hälsa”
• Vi möter människors behov med tryggt
omhändertagande och hög kvalitet.
• Vi är kunniga och engagerade.
• Vi har ett utvecklat samarbete med olika
aktörer.
• Vårt arbete präglas av långsiktighet,
ansvar, utveckling, lärande och trivsel.
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
Organisationsskiss
Skaraborgs Sjukhus
Verksamhetsområden K1 – K6
K1
Bild och funktionsmedicin
K2
Kirurgi, Urologi, Palliativ vård
K3
Kvinnosjukvård, barn- och
ungdomsmedicin
K4
Ortopedi
K5
Ögon- öron- näs- och
halssjukvård, Käkkirurgi
K6
Anestesi, operation och IVA
Skaraborgs Sjukhus
Verksamhetsområden M1 – M6
M1 Medicin Skövde, Arbetsterapi/Fysioterapi
Neuro/Rehab, Kuratorer/dietister/psykologer
M2 Medicin Falköping, Lidköping, Mariestad,
Sömn, Akutmottagning Lidköping,
Bemanningscenter, Bemanningsteam
M3 Hud, Infektion, Njurmedicin, Kardiologi
M4 Akutmottagning Skövde, Ambulans, AVA
M5 Vuxenpsykiatri
M6 Barn- och ungdomspsykiatri, Diagnostiskt
center, Psykoterapicenter, Ätstörningsenhet
Skaraborgs Sjukhus
Verksamhetsområde Utbildning
• Läkarutbildning.
• AT- / ST-utbildning.
• VFU: Verksamhetsförlagd utbildning med
studenter inom högskole- och
universitetsutbildning.
• APL: Arbetsplatsförlagt lärande med studerande
inom gymnasie- och vuxenutbildning.
• LIA: Lärande i arbete med studerande inom
yrkeshögskoleutbildning (YH).
• PRAO: Praktisk arbetslivsorientering för ungdomar
i grundskolan.
• Läkarskolan (sommarjobb)
Skaraborgs Sjukhus
Verksamhetsområde FoU (Forskning och Utveckling)
• Samordna patientnära klinisk forskning och
utveckling.
• Ansvara för FoU-frågor.
• Ge vetenskapligt stöd i metodfrågor.
• Beredande organ för FoU-frågor.
• Medverka till utveckling av samarbete med
universitet, högskolor, Skaraborgsinstitutet,
Närhälsan, regional FoU-funktion samt övriga
institutioner inom berörda utvecklingsområden
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
Ett axplock från årsredovisningen 2015
• Vårdplatser:
År 2015 har Skaraborgs Sjukhus cirka 728 vårdplatser med följande fördelning
SkaS Skövde: 420
SkaS Falköping: 176
SkaS Lidköping: 116
SkaS Mariestad: 16
• Personal:
Skaraborgs Sjukhus har cirka 4 400 anställda.
• Vårdbesök:
403 000 öppenvårdsbesök (mottagningar m.m.)
37 490 slutenvårdstillfällen (somatik + psykiatri)
• Ekonomi:
År 2015 hade Skaraborgs Sjukhus en budget på cirka 3 800 mnkr.
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
Framgångsområden 2015 – några exempel
• Utveckling:
Patienter med diabetes som vårdas vid Skaraborgs Sjukhus utgör
världstoppen då det gäller att nå målblodsocker. Ett bevis för framgången
fick diabetesmottagningen, då medarbetarna tilldelades 2015 års
utvecklingspris vid Skaraborgs Sjukhus.
• Mellanvården:
2015 visades resultaten från mellanvården inom vuxenpsykiatrin. Tack vare
att personal åkte ut och träffade patienterna i deras hem, på ett fik eller på
biblioteket, så hade de patienter som ingått i projektet i genomsnitt
besparats drygt 50 dagars slutenvård per år.
• Asylsökande:
Skaraborgs Sjukhus tog under 2015 initiativ till ett samarbete med
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Tanken är att hitta en modell för
att på ett snabbare sätt knyta till sig medarbetare bland asylsökande och
människor som fått uppehållstillstånd.
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus
Download