KUULUTUS/ILMOITUS

advertisement
KUNGÖRELSE/MEDDELANDE
Konkursbevakning
1 (2)
I nedan nämnda gäldenärs konkurs förrättas konkursbevakning. För att
få betalning av konkursboets medel (utdelning ur boet) skall
borgenären bevaka sin konkursfordran genom att sända sin
bevakningsskrift till boförvaltaren senast på bevakningsdagen. Efter
bevakningsdagen kan konkursgäldenären anmäla sin fordran enbart
genom efterbevakning, för vilket uppbärs en avgift om vilken bestäms i
12 kap. 16 § i konkurslagen (120/2004).
KONKURSGÄLDENÄREN
Hemort:
Personbeteckning eller FO-nummer:
Tidigare namn:
Tidigare hemort:
FRISTDAGAR OCH FRISTER
Dagen för konkursens inledande:
Bevakningsdag:
Fristdag för förslaget till utdelningsförteckning:
Fristen för bestridande av fordringar är en månad efter att förslaget till
utdelningsförteckning blivit klart.
ÖVRIGA DATUM
Dagen när saneringsförfarande inleddes:
Dagen när saneringsförfarandet upphörde:
DOMSTOL OCH ÄRENDETS NUMMER
K
BOFÖRVALTARE
2
BEVAKNINGSSKRIFTENS INNEHÅLL
I bevakningsskriften skall uppges:
-
-
-
fordrans kapital jämte räntan på kapitalet räknad till dagen när
konkursen började samt den ränta, dröjsmålsränta och övriga
dröjsmålspåföljder som yrkas för tiden efter konkursens början eller,
om fordrans belopp eller högsta belopp inte kan uppges, orsaken till
detta;
fordrans grund, tillräckligt utförligt specificerad,
grunden för ränteyrkandet, tillräckligt utförligt specificerad, samt tiden
för vilken ränta yrkas;
huruvida förmånsrätt yrkas för fordran och vad detta yrkande grundar
sig på;
uppgifter om upplåtandet av panträtt och panträttens innehåll, om
borgenären har gäldenären tillhörig egendom som säkerhet för sin
fordran. En borgenär som önskar få betalning ur sådan gäldenären
tillhörig egendom som borgenären har som säkerhet för sin fordran,
skall ge boförvaltaren de uppgifter om sin fordran och panträtt som
skall lämnas i en bevakningsskrift. Uppgifterna skall lämnas senast på
bevakningsdagen eller före den, så som bestäms i 12 kap. 9 § i
konkurslagen.
borgenärens namn jämte kontaktinformation samt den person eller
enhet till vilken förfrågningar som gäller konkursbevakningen kan
riktas.
Borgenären skall ge boförvaltaren uppgifter som exakt individualiserar
avtal, förbindelser och andra skriftliga bevis som borgenären åberopar
samt var dessa handlingar finns att få, om inte borgenären sänder dem
till boförvaltaren.
FÖRETAGSSANERING
Om gäldenären har varit föremål för företagssanering (dagarna när
saneringsförfarandet har inletts och upphört har uppgivits ovan under
rubriken ”Övriga datum”) och konkursen har inletts innan
saneringsprogrammet har upphört eller inom tre månader efter att
förfarandet har upphört utan att något saneringsprogram har fastställts,
har skulder som har uppkommit under saneringsförfarandet
förmånsrätt i konkursen enligt vad som bestäms i 32 § 2 mom. i lagen
om företagssanering.
Download