Tentamen Turistföretaget HT 2016

advertisement
Tentamen
Turistföretaget
HT 2016









Skriv Ditt kodnummer på alla sidor innan du lämnar in tentan
Du måste lämna in tentan innan Du går (även om den är blank)
Läs frågan ordentligt
A-frågorna är kryssfrågor. Ringa in rätt svar (dvs. bokstaven för alternativet). Endast
ett svar är rätt. Du får inga minus för felaktigt svar på A-frågorna.
Skriv Ditt svar direkt efter den skrivna B-frågan. Behövs mer plats, markera en tydlig
pil och fortsätt på papprets baksida
Maximal poäng är 28 poäng, dvs. 1 poäng per A-fråga (1 poäng x 10 A-frågor = 10
poäng) och 6 poäng per B-fråga (6 poäng x 3 B-frågor = 18 poäng).
Resultat på tentamen meddelas cirka 3 veckor efter tenta på kurswebben. När
tentagenomgång sker publiceras på kurswebben i samband med resultatpublicering
Tentan är sammansatt av Göran Andersson
Lycka till
A – kryssfrågor (Ringa in det rätta svaret; Inga minus vid fel svar; Rätt = 1 p.)
A1. Turismmarknader - segmentering
Vilka av följande är viktiga segmenteringskriterier på en turismmarknad?
a)
b)
c)
d)
Mätbara, uthålliga, substantiella och att kunderna uppskattar dem
Mätbara, uthålliga, substantiella och lätta att komma ihåg
Mätbara, nåbara, substantiella och att kunderna uppskattar dem
Mätbara, nåbara, substantiella och hanterbara
A.2 Företagets omvärld - mikroomvärlden
Mikroomvärlden skulle kunna definieras enligt följande:
a) Företagets direkta och närliggande miljö med kända intressenter där företaget i princip
inte har någon påverkansmiljö
b) Företagsomgivning där demografi, ekonomi, natur och teknik spelar stor roll
c) Företagsomgivning där företagets kunder primärt analyseras
d) Företagets direkta och närliggande miljö med kända intressenter där företaget har
större påverkansmöjlighet
A.3 Operativ marknadsföring - marknadsföringsfilosofier
Marknadsföringsmix-tänkandet i marknadsföring bygger på:
a) Relationsmarknadsföring genom ett antal samverkande marknadsföringsåtgärder mot
okända kunder
b) Massmarknadsföring genom ett antal samverkande marknadsföringsåtgärder mot
kända kunder
c) Massmarknadsföring genom ett antal samverkande marknadsföringsåtgärder mot
okända kunder
d) Relationsmarknadsföring genom ett antal samverkande marknadsföringsåtgärder mot
kända kunder
A.4 Turismmarknader – ”svarta lådan-principen”;
Man kan ha olika utgångspunkter när man studerar en marknad. Vad innebär det att man ser
marknaden som en ”svart låda”?
a) Undersökaren har som mål att känna till kunderna på ett verklighetsnära och
fullständigt sätt, undersökaren studerar hur en oberoende variabel påverkar en
beroende variabel samt undersökaren föreslår ofta en marknadsföringsmix av åtgärder
för att påverka en definierat kundsegment.
b) Undersökaren har som mål att känna till kunderna på ett verklighetsnära och
fullständigt sätt, undersökaren studerar hur en oberoende variabel påverkar en
beroende variabel samt undersökaren föreslår ofta en marknadsföringsmix av åtgärder
för att påverka en definierat kundsegment.
c) Undersökaren har inte som mål att känna till kunderna på ett verklighetsnära och
fullständigt sätt, undersökaren studerar kunderna i huvudsak genom djupintervjuer och
observation samt undersökaren föreslår ofta en marknadsföringsmix av åtgärder för att
påverka en definierat kundsegment.
d) Undersökaren har inte som mål att känna till kunderna på ett verklighetsnära och
fullständigt sätt, undersökaren studerar hur en oberoende variabel påverkar en
beroende variabel samt undersökaren föreslår ofta en marknadsföringsmix av åtgärder
för att påverka en definierat kundsegment.
A.5 Omvärlden - distributionskanaler
Vad kännetecknar inte distributionskanaler i rese- och turismbranschen?
a)
b)
c)
d)
Mellanhänderna motiverar huvudsakligen sin roll med att man har skrivna avtal
Typiska producenter är hotell, transportföretag och eventbolag
Inom mötesindustrin känner leverantörens personal ofta till slutkundens personal
Distributionskanaler handlar både om vanliga tillvägagångssätt och fysiska vägar
A.6 Affärsutveckling och affärsidéer
Ishotellets affärsidé kan anses som framgångsrik. Nämn en anledning som inte stämmer in i
detta avseende:
a)
b)
c)
d)
Samarbetet med Absolut Vodka internationellt
Gratis marknadsföring genom massmedia
Kraftfull egenfinansierad marknadsföring
Världsunikt idékoncept
A.7 Entreprenörskap
En entreprenör karaktäriseras av:
a) ordning och reda i sin verksamhet
b) stabilitet i sin utvecklingsväg av verksamheten
c) förändring och förnyelse i företagandet
d) en ”låt gå” eller ”går det så går det” attityd i företagandet
A.8 Företagets omvärld - delbranscher
Om vi nämner sju mycket typiska delbranscher i resebranschen, vilka är dessa?
a)
b)
c)
d)
Restaurang, logi, service, reseförsäkringar, resebyråer, researrangörer och information
Restaurang, logi, service, aktivitet, resebyråer, researrangörer och information
Restaurang, logi, transport, aktivitet, resebyråer, researrangörer och information
Restaurang, logi, transport, aktivitet, resebyråer, reseförsäkringar och information
A.9 IT-funktionens placering hos det säljande företaget
På senare år har IT fått en annorlunda roll hos det säljande reseföretaget.
a) IT går från att vara ett administrativt system där ansvaret legat på ekonomifunktionen,
till att ansvaret nu ligger hos företagsledningen och att det blir en viktig del i
affärsutvecklingsprocessen.
b) IT går från att vara ett säljsystem där ansvaret legat på ekonomifunktionen, till att
ansvaret nu ligger hos företagsledningen och att det blir en viktig del i
affärsutvecklingsprocessen.
c) IT går från att vara ett säljsystem där ansvaret legat på ekonomifunktionen, till att
ansvaret nu ligger hos marknadsfunktionen och att det blir en viktig del i
affärsutvecklingsprocessen.
d) IT går från att vara ett administrativt system där ansvaret legat på
försäljningsavdelningen, till att ansvaret nu ligger hos företagsledningen och att det
blir en viktig del i affärsutvecklingsprocessen.
A.10 Turismmarknader - Efterfrågebedömning
Man kan undersöka efterfrågan på turismprodukter relativt prisbilden. Om Du i en
undersökning finner att produkten är priselastisk, vad innebär det?
a)
b)
c)
d)
En mindre förändring av priset ger en relativt större förändring av efterfrågan
En större förändring av priset ger en relativt mindre förändring av efterfrågan
En mindre förändring av efterfrågan ger en relativt större förändring av priset
En större förändring av efterfrågan ger en relativt mindre förändring av priset
B - temafrågor (besvara dessa långsvarsfrågor direkt efter frågan)
B.1 Frågetema ”Makroomvärld”:
Alla företag lever i någon form av miljö, vilken kan studeras på olika generalitetsnivåer. Den
övergripande nivån kan benämnas makroomvärld.
Delfråga a. (2 poäng)
Vilka makroomvärldsfaktorer påverkar turistföretagen (antingen från någon bok eller
föreläsning)?
Svar:
Delfråga b. (2 poäng)
I Huddinge kommun är kommunledningen intresserad av att möjligheten till natur- och
kulturupplevelser ska byggas ut. Kommentera hur Dina valda omvärldsfaktorer
(välj fyra stycken) ovan skulle kunna påverka ett turistföretag att etablera sig i Huddinge inom
natur- och kulturturism.
Svar:
Delfråga c. (2 poäng)
Själva definitionen på omvärldspåverkan är att det enskilda företaget normalt inte kan påverka
denna omvärld. Kan Du dock se undantag där ett enskilt företag kan påverka omvärlden så att
företaget får bättre affärsförutsättningar? Skriv tre konkreta exempel där såväl företagsnamn
som hur företagets ska påverka omvärlden skrivs ut.
Svar:
B2 Frågetema ”Marknadsplanering”
Alla turistföretag har någon form av affärs- och marknadsplan även om den varierar kraftigt i
innehåll och formaliseringsgrad mellan olika företag.
Delfråga a. Affärsplanen 2 poäng
Vilka delar innehåller en affärsplan enligt Gustaf Onns föreläsningsanteckningar?
Svar:
Delfråga b. Syfte 2 poäng
Vad (5 aspekter) är det man vill/bör få reda på när man upprättar en marknadsplan?
Svar:
Delfråga c. Kärnkompetenser som strategi 2 poäng
Visa med exempel hur kärnkompetensens 3 delar kan fungera i ett nischat turistföretag (t ex
Äventyrsresor)
Svar:
B.3 Frågetema ”tjänstepaket och tjänstekvalitet”;
Delfråga a. (2 poäng)
Kvalitetsfrågor är A och O för ett turistföretags överlevnad. Förklara följande begrepp: Intern
service kvalitet
Svar:
Delfråga b. ”tjänstepaket”, 2 p.
Ett tjänstepaket kan delas in i bastjänstpaket (med kärntjänster, underlättande tjänster och
stödtjänster) och utökat tjänstepaket. Ta ett exempel från ett hotellföretag hur detta kan se ut i
verkligheten. Skriv även ut hotellets namn
Svar:
Delfråga c. ”kvalitet i mötet mellan människor”, 2 p.
Tjänstekvalitet uppstår till stor del i mötet mellan människor i en tjänsteverksamhet – just i
interaktionen mellan två människor uppstår negativa och positiva reaktioner.
Beskriv ett typiskt möte mellan människor i ett restaurangföretag (skriv ut restaurangnamnet)
avseende a) vilka deltar i mötet, b) två negativa kvalitetsupplevelser och hur
restaurangföretaget i framtiden kan förbättra den och c) en positiv kvalitetsupplevelse och hur
restaurangföretaget i framtiden kan förstärka denna upplevelse.
Svar:
Download