Snabbfakta -Hälsoeffekter av luftföroreningar

advertisement
VIKTIGT om hälsoeffekter av luftföroreningar
REFERENSER:
(1)
EU – ECA-rapport nr 23:
Ventilation, Good Indoor Air
Quality and Rational Use of
Energy
(2)
EU – CAFE
Projektdata: hämta på
http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
(3)
www.aphekom.org och
www.who.org
(4)
EU:s EnVIE-rapport: hämta
på http://www.envie-iaq.
eu/
(5)
Eurostat: information från
arbetskraftsundersökning
2009
Sättet vi lever på ökar vår exponering för luftföroreningar:
• Vi tillbringar nästan 90 % av vår tid inomhus.
(1)
• Inomhusluft kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft.
(1)
Utomhusföroreningar tar sig in i byggnader. Utan ordentlig ventilation ansamlas de och kan till
och med reagera med andra inomhusföroreningar.
Inomhusföroreningar består av utomhusföroreningar, till exempel partiklar från uppvärmning
och trafik och gaser som tränger in i våra byggnader, samt kemikalier från byggnadsmaterial,
inredningsmaterial, rengöringsmedel, luftuppfriskare, förbränningspartiklar från uppvärmning,
matlagning och levande ljus, allergener från husdjur, gaser från elektronik och hushållsapparater …
Hur är vår dagliga luftmiljö?
• En stor del av befolkningen bor och arbetar i områden där
partikelhalterna överskrider WHO:s riktlinjer för PM2,5 (10µg/
m3/år) (3)
• Barcelona (27µg/m3/år), Wien (21,6), Bryssel (19), Paris (16,4),
London (13,1), Stockholm (9,4)
• Vi äter 1 kg mat per dag
• Vi dricker 2 liter per dag
• Vi andas 25 kg luft per dag!
Så mycket kostar luftföroreningarna
(6)
PWC-rapport
European Human Capital
effectiveness, 2007
Enligt data från CAFE (Clean Air For Europe) (2):
• dör varje år mer än 310 000 européer i förtid på grund av luftföroreningar
• minskar européernas förväntade medellivslängd med nästan 9 månader
• orsakar luftföroreningar vårdkostnader på 80 miljarder euro.
(7)
Wargocki, Improving Indoor
air Quality improves the
performance of office work
and schoolwork, INIVE
International Network for
Information on Ventilation
and Energy Performance
www.inive.org
(8)
Donald K. Milton, P. Mark
Glencross och Michael D.
Walters: Risk of Sick Leave
Associated with Outdoor Air
Supply Rate, Humidification, and Occupant Complaints – Indoor Air 2000
10: 212-22
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) leder luftföroreningar till att två miljoner människor
dör i förtid i världen varje år. (3)
Enligt EnVIE-rapporten
(4)
orsakar luftföroreningarna i Europa varje år:
• 3 till 8 % av all astma
• 20 % av all lungcancer
• 4 till 10 % av all KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).
Enligt EnVIE-rapporten orsakas nästan hälften av de sjukdomar som är relaterade till dålig
inomhusluft i EU av förbränningspartiklar.
Effekter på produktivitet och arbetsfrånvaro
Varje år förlorar EU motsvarande 2 193 000 års hälsosamt liv (funktionsjusterade levnadsår – för
tidig död och funktionsnedsättning). Det motsvarar 0,9 % av Europas aktiva befolkning (uppskattades 2006 till 239 292 000 personer (5)). Det totala frånvarotalet för Europa uppskattas till 4 %.(6)
•Skolbarns testresultat kan förbättras med 13 % och produktiviteten i kontorsbyggnader kan
förbättras med 10 % (7)
•Förbättrade ventilationssystem kan spara 400 USD per år och anställd och förbättra sjukfrånvaron med 30 %. (8)
w w w.camf il.se
CA M F I L | PA RT I KL A R, H Ä L S A , PRODU KT I V I TE T ... / 1
Hur påverkar luftföroreningar min hälsa?
Långsiktig exponering för ultrafina partiklar kan leda till
andningssjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar. Den ökar
dödligheten för människor i kraftigt förorenade stadsmiljöer.
Under PM2,5 är partiklarna mer skadliga eftersom de tränger
djupare in i lungornas alveoler. De tränger igenom blodkärlens
väggar, sprids i blodomloppet och når och påverkar organens
funktion (hjärtat, levern, hjärnan och det endokrina systemet).
Barn är mer sårbara för luftföroreningar eftersom:
•barn andas mer per kilo kroppsvikt än vuxna gör
•barns luftvägar och lungor utvecklas fortfarande
•barn har annan reningshastighet och omogna immunsystem
och försvarssystem
•barn har lättare för att utveckla astma
•barn tillbringar mer tid utomhus och andas mer när de leker
och idrottar.
WHO:s riktvärden:
PM 2,5 10 µg/m3 medelvärde per år – 25 µg/m3 medelvärde per dygn; PM 10 20 µg/m3 medelvärde per år – 50 µg/m3 medelvärde per dygn.
Rekommendationer enligt EN 13779:2007
Utomhusluftens kvalitet
IDA 1 IDA 2
IDA 3
IDA 4
(Hög) (Medel)(Måttlig) (Låg)
ODA 1 (ren luft)
ODA 2 (damm)
ODA 3 (mycket höga halter av damm eller gaser)
(a)
Inomhusluftens kvalitet
F9
F7 + F9
F7 + GF + F9(a)
F8
M6 + F8
F7 + GF + F9(a)
F7
M5 + F7
M5 + F7
M5
M5 + M6
M5 + M6
GF = Gasfilter (kolfilter) och/eller kemiskt filter.
© Camfil AB, Snabbfakta – partiklar, hälsa, produktivitet/Sv/2014-05-14
Rekommenderade lägsta filterklasser per filtersteg (definition av filterklasser enligt EN 779)
Produkter för bättre luftkvalitet inomhus
Hi-Flo XLT7 A50+
Skydd mot partiklar 50+
Energieffektivitet enligt Eurovent
Klassificering A
Opakfil ES F7 A50+
Skydd mot partiklar 50+
Energieffektivitet enligt Eurovent
Klassificering A
Vill du veta mer?
C A MFIL | PART IK LAR , H ÄLSA, PRODUKTI VI TET . . . / 2
City-Flo XLT7 A50+
Skydd mot partiklar 50+
Energieffektivitet enligt Eurovent
Klassificering A
Skydd mot gas: Oz3
CityCarb
Skydd mot partiklar 40+
Energieffektivitet enligt Eurovent
Klassificering C
Skydd mot gas: Oz9
Download