Formelsamling Elektromagnetisk fält = · ·

Formelsamling
Elektromagnetisk fält
1. Elektrisk fält
a) Coulombs lag: kraften
respektive )
mellan två punktladdningar (laddning
·
= ·
·
= enhetsvektorn i r-led
= avstånd (m).
·
= permittivitet
10 /36 As/Vm permittivitet för vakumm
b) E-fält omkring punktladdning
4
·
c) Potential, spänning och E-fält
Potentiell:
Spänning:
∆
= potentiell energi (J)
∆ = potentiell energiförändring (J)
Potentiell energiförändring, ∆
homogent elektriskt fält:
·
∆
, på laddning som förflyttas i
·
F = kraft (N)
E = elektrisk fältstyrka (V/m)
d = förflyttning (m).
Spänning U mellan två punkter a och b i ett inhomogent
elektriskt fält:
·
Spänning U mellan två punkter a och b i homogent elektriskt
fält:
·
d = avstånd
d) Gauss lag
·
e) Elektriskt dipolmoment
p = dipolmoment (Cm)
Q = laddning ( C )
d =Avstånd (m)
Vridande moment:
sin
=vinkel mellan dipolvektorns och E-fältets riktningar
2. Magnetisk fält och induktion
a) Amperes lag
·
B = magnetisk flödestäthet (T)
I = ström (A)
= Permeabilitet
4 · 10 V· ·
permeabilitet för vakuum
b) Kraftverkan i magnetfält
Magnetisk kraft på elektrisk laddning som rör sig i
magnetfält:
·
= magnetiska kraften (N)
Q = elektrisk laddning (C)
B = magnetiska flödestäthet (T)
υ = hastighet (m/s)
c) Magnetiskt flödes
Magnetiskt flöde i ett inhomogent magnetiskt fält
·
Magnetiskt flöde i homogent magnetiskt fält
cos
B = magnetiska flödestäthet (T)
A = area (
= vinkeln mellan riktningen för magnetflödet och för
normalen till arean (grad)
d) Induktion och induktans
Magnetisk induktion i spole (Lentz lag)
e = inducerad spänning, emk (V)
N = Antal varv
=magnetiska flödet
Induktans i spole:
= ström (A)
L= Spolens induktans (H)