När ett äpple är moget, så lossar det från grenen och

Krafter
Pedagogisk planering, årskurs 5. Fysik
När ett äpple är moget, så lossar det från grenen och börjar falla mot marken. Att det gör
det beror på en kraft som kallas tyngdkraften. När äpplet når marken stannar det
förstås.
I vardagen möter du krafter när du förflyttar något föremål eller dig själv. I det här kapitlet
kommer du att få lära dig om olika krafter och hur de fungerar.
Lärandemål (Centralt innehåll)
Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6.
Fysiken och vardagslivet

Krafter och rörelse i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till
exempel vid cykling.
Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för
människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur,myter och
konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.
Långsiktiga mål

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och samhället.
Undervisning
Målet med undervisningen är att du ska

Veta att det finns dragkrafter och tryckkrafter.

Veta vad som menas med kraftpilar.

Veta vad tyngdkraft och tyngdpunkt är.

Veta vad centrifugalkraft är.

Ha kunskap om friktionskraft.

Förstå Newtons första och tredje lag.

Ha förståelse för vattnets och luftens tryckkrafter.
I undervisningen ska vi

Se på film. Film 1: Isaac Newton och gravitationen. Film 2: Gnomens guide till fysiken:
friktion. Film 3: Vetenskapslådan: rörelse. Film 4: Gigantiska experiment: Sumobrottaren
utmanar friktionen.

Använda oss av faktamaterial. Fysik och kemi, Puls.

Använda diskussionsfrågor.

Använda laboration och demonstration.
Bedömning
Du kommer få visa dina kunskaper genom diskussionsdeltagande
•
Diskussionsdeltagande
Prov och läxförhör