PAKKAUSSELOSTE

advertisement
PAKKAUSSELOSTE
Lafunomyl 10 mg depottabletti
Alfutsosiinihydrokloridi
Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä
selosteessa mainittu, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.
Tässä selosteessa esitetään:
1.
Mitä Lafunomyl on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin käytät Lafunomyl-depottabletteja
3.
Miten Lafunomyl-depottabletteja käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Lafunomyl-depottablettien säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1.
MITÄ LAFUNOMYL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Lafunomyl-depottabletit kuuluvat adrenergisiä alfareseptoreita salpaaviksi lääkeaineiksi tai
alfareseptorien salpaajiksi kutsuttuun lääkeaineryhmään.
Sitä käytetään suurentuneen eturauhasen eli eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun keskivaikeiden tai
vaikeiden oireiden hoitoon. Suurentuneesta eturauhasesta voi aiheutua virtsaamisvaivoja, kuten
tihentynyttä virtsaamistarvetta ja virtsaamisen vaikeutumista, erityisesti yöaikaan. Alfareseptorien
salpaajat rentouttavat eturauhasen, virtsarakon ja virtsaputken lihaksia, mikä helpottaa virtsan
ulosvirtausta rakosta.
Alfutsosiini, jota on Lafunomyl-depottabletteissa, voi myös olla hyväksytty muiden kuin tässä
pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Tarkista lääkäriltäsi, apteekista tai
terveydenhoitohenkilökunnalta mikäli olet epävarma ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.
2.
ENNEN KUIN KÄYTÄT LAFUNOMYL-DEPOTTABLETTEJA
Älä ota Lafunomyl-depottabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) alfutsosiinille, muille kinatsoliineille (esim. teratsosiini,
doksatsosiini) tai Lafunomyl-depottablettien jollekin muulle aineelle.
- jos sinulla on jokin tila, joka voi aiheuttaa huomattavaa verenpaineen laskua seisomaan noustessa.
- jos sinulla on maksavaivoja.
- jos käytät muita alfareseptorien salpaajiin kuuluvia lääkkeitä.
Ole erityisen varovainen Lafunomyl-depottablettien suhteen
- jos sinulla on vakavia munuaisongelmia, koska alfutsosiini 10 mg:n turvallisuutta ei ole osoitettu
tässä potilasryhmässä.
- jos käytät korkean verenpaineen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Tässä tapauksessa lääkäri tarkistaa
verenpaineesi säännöllisesti, erityisesti hoidon alussa.
- jos sinulla ilmenee äkillistä verenpaineen laskua seisomaan noustessa Lafunomyl-depottablettien
ottamista seuraavien muutaman tunnin aikana (oireita mm. huimaus, väsymys, voimattomuus,
hikoilu). Jos sinulla ilmenee verenpaineen laskua, sinun on syytä käydä makuulle ja nostaa jalat
koholleen siihen saakka, kunnes oireet ovat hävinneet. Nämä vaikutukset ovat tavallisesti
lyhytaikaisia ja ilmenevät hoidon alussa. Hoitoa ei tavallisesti tarvitse lopettaa.
1
-
-
-
jos sinulla on aiemmin esiintynyt huomattavaa verenpaineen laskua toisen alfareseptorien
salpaajiin kuuluvan lääkeaineen käytön yhteydessä. Tässä tapauksessa lääkärisi aloittaa hoidon
pienillä alfutsosiiniannoksilla ja nostaa annosta vähitellen.
jos sinulla on akuutti sydämen vajaatoiminta.
jos sinulla on rintakipua (angina pectoris), jota hoidetaan nitraatilla, koska tämä saattaa lisätä
verenpaineen laskun vaaraa. Samanaikainen lääkitys nitraateilla ja alfutsosiinilla saattaa lisätä
verenpaineen alenemisen riskiä. Lääkärisi lopettaa alfutsosiinihoidon, jos ilmenee uusia
rintakipuja tai rintakivut pahenevat.
Lääkärisi päättää, pitääkö lääkitystä rintakivun hoitoon jatkaa vai Lafunomyl-depottablettien
käyttö lopettaa, etenkin jos sinulla ilmenee uusia rintakipukohtauksia tai rintakipu pahenee.
jos olet menossa silmäleikkaukseen harmaakaihin (silmämykiön samentuneisuuden) vuoksi, kerro
silmälääkärillesi ennen leikkausta, että käytät tai olet aikaisemmin käyttänyt Lafunomyl-tabletteja.
Lafunomyl voi aiheuttaa ongelmia leikkauksen aikana, mutta ongelmat voidaan hoitaa, kunhan
lääkärisi on tietoinen asiasta etukäteen.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä,
myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Lafunomyl-depottabletteja ei tule ottaa, jos käytät muita alfa-reseptorin salpaajiin kuuluvia lääkkeitä.
Lafunomyl-depottabletit voivat vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon tai vastaavasti muut lääkkeet
voivat vaikuttaa Lafunomyl-valmisteen tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat:
- ketokonatsoli ja itrakonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon) sekä ritonaviiri (käytetään
HIV:n hoitoon)
- verenpainetta alentavat lääkkeet.
- rintakivun (angina pectoris) oireiden hoitoon käytettävät lääkkeet (nitraatit).
Lafunomyl-depottablettien käyttö samanaikaisesti korkean verenpaineen hoitoon käytettävien
lääkkeiden tai esimerkiksi sydäntauteihin käytettävien nitraattien kanssa voi johtaa matalaan
verenpaineeseen.
- lääkkeet, joita saat ennen leikkausta (yleiset nukutusaineet). Verenpaineesi voi laskea
merkittävästi. Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärillesi, että käytät Lafunomyldepottabletteja.
Lafunomyl-depottablettien otto ruuan ja juoman kanssa
Lafunomyl-depottabletit tulee ottaa ruokailun jälkeen.
Raskaus ja imetys
Nämä tiedot eivät ole oleellisia, koska tätä lääkettä määrätään vain miespotilaiden hoitoon.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Lafunomyl-hoidon alussa saatat tuntea olosi sekavaksi, tai sinulla saattaa ilmetä huimausta tai
heikotusta. Älä aja autoa tai käytä koneita tai suorita vaaraa aiheuttavia tehtäviä ennen kuin tiedät,
miten elimistösi reagoi hoitoon.
Tärkeää tietoa Lafunomyl-depottablettien sisältämistä aineista
Tämä lääke sisältää pienen määrän laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.
3.
MITEN LAFUNOMYL-DEPOTTABLETTEJA KÄYTETÄÄN
Ota Lafunomyl-depottabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai
apteekistasi, mikäli olet epävarma.
Tavanomainen annos on yksi depottabletti (10 mg alfutsosiinia) kerran vuorokaudessa. Alempaa
annosta voidaan harkita potilailla, joilla haittavaikutusten riski on lisääntynyt. Ota ensimmäinen
2
tabletti nukkumaan mentäessä. Ota tabletit heti saman aterian jälkeen joka päivä ja niele ne
kokonaisina riittävän vesimäärän kanssa. Älä murskaa, hienonna, jaa tai pureskele tabletteja, koska
tällöin elimistöösi voi päästä liian nopeasti liian suuri määrä vaikuttavaa ainetta alfutsosiinia. Tämä
saattaa lisätä haitallisten vaikutusten riskiä.
Tavanomainen annos lievää tai keskivaikeaa munuaissairautta sairastaville potilaille on 1 depottabletti
(10 mg alfutsosiinia), jos pienempi annos ei ole riittävä ja riippuen siitä, miten reagoit hoitoon. Ota
ensimmäinen tabletti nukkumaan mentäessä.
Jos otat enemmän Lafunomyl-depottabletteja kuin sinun pitäisi
Jos otat suuren määrän Lafunomyl-depottabletteja, verenpaineesi saattaa laskea äkillisesti ja sinulla
saattaa ilmetä huimausta tai voit jopa pyörtyä. Jos tunnet huimausta, istu tai käy makuulle, kunnes
olosi paranee. Jos oireet eivät häviä, ota yhteys lääkäriin, koska verenpaineen lasku saattaa vaatia
sairaalahoitoa.
Jos olet ottanut liikaa lääkettä tai jos esim. lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota yhteyttä lääkäriin,
sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (Ruotsissa puh. 112, Suomessa 09 - 471 977) saadaksesi
neuvoja ja arvion tilanteesta.
Jos unohdat ottaa Lafunomyl-depottabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen tabletin, koska siitä saattaa aiheutua äkillistä
verenpaineen laskua erityisesti, jos käytät verenpainetta alentavia lääkkeitä. Ota seuraava tabletti
ohjeiden mukaisesti.
Jos lopetat Lafunomyl-depottablettien käytön
Et saa keskeyttää tai lopettaa Lafunomyl-hoitoa puhumatta ensin lääkärisi kanssa. Jos haluat lopettaa
hoidon tai sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
4.
MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, Lafunomyl-depottabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät
kuitenkaan niitä saa.
Haittavaikutusten arviointi perustuu seuraaviin esiintymistiheyksiin:
Hyvin yleiset:
Yleiset:
Yli 1 potilaalla 10:stä hoidetusta potilaasta
Yli 1 potilaalla 100:sta ja alle 1 potilaalla 10:stä hoidetusta
potilaasta
Melko harvinaiset: Yli 1 potilaalla 1000:sta ja alle 1 potilaalla 100:sta hoidetusta
potilaasta
Harvinaiset:
Yli 1 potilaalla 10 000:sta ja alle 1 potilaalla 1000:sta hoidetusta
potilaasta
Hyvin harvinaiset: Alle 1 potilaalla 10 000:sta hoidetusta potilaasta mukaan lukien
yksittäiset tapaukset
Tuntemattomat: Ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella
Yleiset:
Väsymys, heitehuimaus, päänsärky, vatsakipu, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt, suun kuivuminen,
heikotuksen tunne, huonovointisuus.
Melko harvinaiset:
Uneliaisuus, näköhäiriöt, sydämen tiheälyöntisyys, pyörtyminen (erityisesti hoidon alussa), tunne
sydämen hakkaamisesta tai jyskyttämisestä, vuotava nenä, ihottuma, kutina, virtsankarkailu, nilkkojen
ja jalkojen turvotus, kasvojen punoitus (punastuminen), rintakipu, pyörryttävä olo (kiertohuimaus),
verenpaineen voimakas lasku seisomaan noustaessa (erityisesti jos hoito aloitetaan liian suurella
annoksella tai hoito aloitetaan uudelleen), ripuli.
3
Hyvin harvinaiset:
Rintakivun (angina pectoris) paheneminen tai uusiutuminen, ihon ja limakalvojen turvotus erityisesti
kasvoissa ja suun ympärillä, nokkosihottuma.
Tuntemattomat:
Kivulias erektio (priapismi), veren valkosolujen määrän väheneminen, epänormaali sydämen syke,
kaihileikkauksen aikaiset komplikaatiot, maksavaurio, kolestaattinen maksasairaus, oksentelu.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.
5.
LAFUNOMYL-DEPOTTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN
Säilytä alle 30 °C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä Lafunomyl-depottabletteja läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa olevan viimeisen
käyttöpäivän jälkeen.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden
hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6.
MUUTA TIETOA
Mitä Lafunomyl sisältää
Vaikuttava aine on alfutsosiinihydrokloridi. Yksi depottabletti sisältää 10 mg
alfutsosiinihydrokloridia.
Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, hypromelloosi (E 464), povidoni K25,
magnesiumstearaatti (E 470b).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Lafunomyl-depottabletit ovat valkoisia, pyöreitä, viistoreunaisia, päällystämättömiä tabletteja.
Ne on pakattu 10, 20, 30, 50, 60, 60 x l, 90 ja 100 tabletin PVC/PVDC-alumiiniläpipainopakkauksiin.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija:
Mylan AB, PL 23033, 10435 Tukholma, Ruotsi.
Valmistaja:
Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Iso-Britannia tai
McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,
Dublin 13, Irlanti
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja/myyntiluvan
haltija:
Ruotsissa: Mylan AB, PL 23033, 104 35 Tukholma.
Puh. 08-555 227 50, E-posti: [email protected]
Suomessa: Mylan Oy, Pihatörmä 1A, 02240 Espoo.
Puh. 09-466 003, E-posti: [email protected]
Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 10.2.2012.
4
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Lafunomyl 10 mg depottabletter
Alfuzosinhydroklorid
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar symtom som liknar dina.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Lafunomyl är och vad det används för
2.
Innan du använder Lafunomyl
3.
Hur du använder Lafunomyl
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Lafunomyl ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD LAFUNOMYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Lafunomyl hör till en grupp läkemedel som kallas adrenerga alfareceptorblockerare eller
alfareceptorblockerare.
Det används för behandling av måttliga till svåra symptom från förstorad prostata med andra ord
godartad tillväxt av prostatan. En förstorad prostata kan förorsaka urineringsbesvär som t.ex. ett tätt
urineringsbehov och svårigheter att urinera, speciellt nattetid. Alfareceptorblockerarna gör att
muskulaturen i prostata, urinblåsa och urinrör slappnar av vilket förbättrar urinflödet från urinblåsan.
Alfuzosin som finns i Lafunomyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte
nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om
du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
INNAN DU ANVÄNDER LAFUNOMYL
Använd inte Lafunomyl
om du är allergisk (överkänslig) mot alfuzosin, andra kinazoliner (t.ex. terazosin, doxazosin)
eller något av övriga innehållsämnen i Lafunomyl.
om du lider av ett tillstånd som kan ge upphov till ett märkbart blodtrycksfall när du reser dig
upp.
om du har leverbesvär.
om du använder andra läkemedel som hör till gruppen alfareceptorblockerare.
Var särskilt försiktig med Lafunomyl:
- om du har svårt nedsatt njurfunktion, eftersom säkerhet av alfuzosin 10 mg ej har fastställs i denna
patientgrupp.
- om du använder andra mediciner för behandling av högt blodtryck. I så fall kommer din läkare att
regelbundet kontrollera ditt blodtryck, detta gäller framförallt i början av behandlingen.
- om du upplever ett plötsligt blodtrycksfall när du står upp som yttrar sig som yrsel, trötthet,
svaghetskänsla eller svettning inom ett par timmar efter att du tagit Lafunomyl. Om du får
blodtrycksfall ska du lägga dig ner med benen i upphöjt läge tills symptomen har gått över. De här
5
-
-
-
verkningarna är vanligen kortvariga och förekommer i början av behandlingen. Behandlingen
behöver vanligen inte avbrytas.
om du tidigare har fått märkbara blodtrycksfall i samband med användandet av något annat
läkemedel från gruppen alfareceptorblockerare. I sådana fall kommer din läkare att inleda
alfuzosinbehandlingen med en låg dos som gradvis ökas.
om du lider av akut hjärtsvikt.
om du har kärlkramp (angina pectoris) och behandlas med ett nitratläkemedel eftersom detta kan
öka risken för blodtrycksfall. Samtidig användning av nitratläkemedel och alfuzosin kan öka
risken för blodtrycksfall. Din läkare kommer att avsluta behandlingen med alfuzosin om
kärlkrampen återkommer eller förvärras.
Din läkare bestämmer om du bör fortsätta behandlingen mot kärlkramp eller avbryta användandet
av Lafunomyl, särskilt om kärlkrampen återkommer eller blir värre.
Om du genomgår ögonkirurgi på grund av grå starr (grumlig lins), informera din ögonspecialist
före operation att du tar eller nyligen har tagit alfuzosin. Alfuzosin kan orsaka komplikationer
under operation vilka kan regleras om specialisten är förberedd innan.
Användning av andra läkemedel:
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Alfuzosin ska ej användas om du tar andra läkemedel som tillhör gruppen alfareceptorblockerare.
Lafunomyl kan påverka eller påverkas av vissa andra mediciner. Sådana mediciner är:
- ketokonazol och itrakonazol (mediciner som används vid behandling av svampinfektioner) och
ritonavir (medicin som används vid behandling av HIV).
- blodtryckssänkande mediciner
- mediciner (nitrater) för behandling av kärlkramp (angina pectoris). Samtidig användning av
Lafunomyl och mediciner som används för att behandla förhöjt blodtryck och nitrater som
används t.ex. för behandling av hjärtsjukdom kan leda till lågt blodtryck.
- mediciner som ges före operationer (allmänanestetika). Ditt blodtryck kan sjunka dramatiskt. Om
du ska genomgå operation, informera läkaren om att du använder Lafunomyl.
Användning av Lafunomyl med mat och dryck
Lafunomyl 10 mg bör tas efter en måltid.
Graviditet och amning
Denna information är inte relevant eftersom medicinen endast ordineras åt män.
Körförmåga och användning av maskiner:
I början av behandlingen med Lafunomyl kan du känna dig vimmelkantig, yr eller svag. Kör inte bil,
använd inte maskiner och utför inte uppgifter som kan ge upphov till farliga situationer innan du vet
hur din kropp reagerar på behandlingen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att
framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan
påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter
och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför
all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om
du är osäker.
Viktig information om något innehållsämne i Lafunomyl:
Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos. Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med
din läkare innan du använder detta läkemedel.
3.
HUR DU ANVÄNDER LAFUNOMYL
Ta alltid Lafunomyl exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är
osäker.
6
Vanlig dos är 1 depottablett (10 mg alfuzosin) en gång dagligen. En lägre dos kan övervägas för dem
som har en ökad risk att drabbas av biverkningar. Ta den första tabletten vid sänggåendet. Ta
tabletterna direkt efter samma måltid varje dag och svälj dem hela med en tillräcklig mängd vätska.
Krossa inte, mal inte och dela eller tugga inte tabletterna eftersom det kan hända att en för stor mängd
av den aktiva substansen alfuzosin då upptas för snabbt i din kropp. Detta kan öka risken för
biverkningar.
Vanlig dos för patienter med mild till måttlig njursjukdom är 1 depottablett (10 mg alfuzosin) om en
lägre dos ej varit tillräcklig och beroende på hur du svarar på behandlingen. Ta den första tabletten vid
sänggåendet.
Om du har tagit för stor mängd av Lafunomyl:
Om du har tagit en för stor dos Lafunomyl kan ditt blodtryck sjunka plötsligt och du kan få symptom
som yrsel eller svimningsanfall. Om du känner dig yr ska du sätta eller lägga dig ner tills du känner dig
bättre. Om symptomen inte går över ska du kontakta läkare eftersom blodtrycksfallet kan kräva
sjukhusvård.
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Sverige tel. 112, Finland 09-471 977) för
bedömning av risken samt rådgivning.
Om du har glömt att ta Lafunomyl:
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett eftersom det kan ge upphov till ett plötsligt
blodtrycksfall, speciellt om du använder blodtryckssänkande mediciner. Ta följande tablett normalt
enligt doseringsanvisningen.
Om du slutar att ta Lafunomyl:
Du ska inte avbryta eller avsluta Lafunomyl medicineringen utan att först tala med din läkare. Om du
vill avsluta medicineringen eller om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare
eller ett apotek.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan också Lafunomyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem.
Uppskattningen av biverkningarna baseras på följande frekvenser:
Mycket vanliga
fler än 1 patient av 10 behandlade patienter
Vanliga
fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 behandlade patienter
Mindre vanliga
fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 behandlade patienter
Sällsynta
fler än 1 av 10 000 och färre än 1 av 1000 behandlade patienter
Mycket sällsynta
mindre än 1 av 10000 patienter
Ingen känd frekvens kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data
Vanliga:
Trötthet, yrsel, huvudvärk, matthet, magont, illamående, matsmältningsbesvär, muntorrhet,
svaghetskänsla och sjukdomskänsla.
Mindre vanliga:
Dåsighet, synpåverkan, hjärtklappning, svimning (framförallt i början av behandlingen), känsla av att
hjärtat slår eller bultar hårt, rinnande näsa, hudutslag, klåda, urininkontinens, svullnad av vrister och
fötter, ansiktsrodnad, bröstsmärta, yrsel (vertigo), kraftigt blodtrycksfall när du reser dig upp till
stående (framförallt om behandlingen börjar med för hög dos och när behandlingen åtrerupptas),
diarré.
Mycket sällsynta:
7
Försämring eller återfall av kärlkramp (angina pectoris), svullnad av hud och slemhinnor, framförallt i
ansikte och runt munnen, nässelfeber.
Ingen känd frekvens:
Smärtsam erektion (priapism), minskning i antal vita blodceller, onormal hjärtrytm, komplikationer i
samband med gråstarrsoperation, leverskador, leversjukdom med stopp i gallflödet.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR LAFUNOMYL SKA FÖRVARAS
Förvaras vid högst 30 °C.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte Lafunomyl efter utgångsdatumet som anges på blisterförpackningen och på
ytterförpackningen.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med
mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid. En depottablett innehåller 10 mg
alfuzosinhydroklorid.
Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hypromellos (E464), povidon K25 och
magnesiumstearat (E470b).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:
Lafunomyl är vita, runda, fasade och odragerade tabletter.
De är packade i PVC/PVDC aluminiumblisterförpackningar med 10, 20, 30, 50, 60, 60 x l, 90 och 100
tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning:
Mylan AB, Box 23033, 10435 Stockholm, Sverige.
Tillverkare:
Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Storbritannien eller
McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,
Dublin 13, Irland
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet/innehavaren av
godkännandet för försäljning:
I Sverige: Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm.
Tel. 08-555 227 50, E-post: [email protected]
I Finland: Mylan Oy, Gårdsbrinken 1 A, 02240 Esbo.
Tel. 09- 466 003, E-post: [email protected]
Denna bipacksedel reviderades senast den 10.2.2012.
8
Download