Lue tm seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lkkeen kyttmisen

PAKKAUSSELOSTE
Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti
Parasetamoli
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä
huolimatta sinun tulee käyttää Paracetamol-ratiopharmia huolellisesti parhaan mahdollisen hoitotuloksen
saavuttamiseksi.
Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
Mene lääkäriin, mikäli oireesi pahenevat tai eivät lievity.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Paracetamol-ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Paracetamol-ratiopharmia
3. Miten Paracetamol-ratiopharmia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Paracetamol-ratiopharmin säilyttäminen
6. Muuta tietoa
1. MITÄ PARACETAMOL-RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Paracetamol-ratiopharmin vaikuttavalla aineella parasetamolilla on kipua ja kuumetta lievittävä vaikutus.
Tulehduskipulääkkeistä poiketen se ei ärsytä ruuansulatuskanavaa eikä vaikuta veren hyytymiseen. Sitä
käytetään särkytilojen kuten päänsäryn, hammassäryn, kuukautiskipujen, nivelkipujen ja lihaskipujen
lievittämiseen sekä kuumeen alentamiseen.
Lääkärisi on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muuhun, kuin tässä pakkausselosteessa mainittuun
käyttötarkoitukseen. Noudata silloin aina lääkärin antamaa ohjetta ja pakkaukseen kiinnitetyssä
apteekkietiketissä olevaa annostusta.
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PARACETAMOL-RATIOPHARMIA
Älä käytä Paracetamol-ratiopharmia, jos:
olet yliherkkä (allerginen) parasetamolille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle
sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta tai toimintahäiriöitä
Pitkäaikaiseen käyttöön ja alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.
Ole erityisen varovainen Paracetamol-ratiopharmin suhteen
Noudata tarkasti pakkauksessa ja pakkausselosteessa olevaa annosteluohjetta. Älä käytä alkoholia
samanaikaisesti Paracetamol-ratiopharmin kanssa. Runsas yliannostus voi aiheuttaa maksavaurion ja
samanaikainen alkoholin käyttö lisää maksavaurion riskiä.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Paracetamolratiopharm voi puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Kerro lääkärillesi tai
apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei
ole määrännyt ja luontaistuotteita. Muista ilmoittaa lääkärille Paracetamol-ratiopharm lääkityksestä, jos
sinulle vielä hoidon kestäessä määrätään jotain muuta lääkettä.
Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille tai apteekkiin jos käytät
verenohennuslääkkeitä kuten varfariinia, sillä samanaikainen käyttö voi pidentää vuotoaikaa
metoklopramidia, sillä sen vaikutuksesta parasetamolin pitoisuus elimistössä voi muuttua
tsidovudiinia (HIV-infektiolääke), sillä parasetamoli voi nostaa sen pitoisuuden haitallisen korkeaksi
hiilitabletteja tai kolestyramiinia (kolesterolilääke), sillä niiden käyttö heikentää parasetamolin
imeytymistä
epilepsialääkkeitä
Paracetamol-ratiopharmin käyttö ruoan ja juoman kanssa
Paracetamol-ratiopharm tabletti voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.
Raskaus ja imetys
Paracetamol-ratiopharmia voi käyttää raskauden ja imettämisen aikana annosteluohjeen mukaisesti.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Paracetamol-ratiopharm ei vaikuta kykyyn selviytyä liikenteessä tai kykyyn käyttää tarkkuutta vaativia
laitteita.
3. MITEN PARACETAMOL-RATIOPHARMIA KÄYTETÄÄN
Annostus
Aikuiset: 1-2 tablettia tarvittaessa korkeintaan kolme kertaa päivässä.
Lapset:
Tavallinen annos on 15 mg/kg korkeintaan kolme kertaa päivässä.
17-25 kg: ½ tablettia korkeintaan kolme kertaa päivässä.
25-32 kg: ½-1 tablettia korkeintaan kolme kertaa päivässä.
Yli 32 kg: 1 tabletti korkeintaan kolme kertaa päivässä.
Alle 4-vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.
Jos otat enemmän Paracetamol-ratiopharmia kuin sinun pitäisi
Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977, keskus 09-4711), jos
olet ottanut lääkettä liian suuren annoksen.
Jos unohdat ottaa Paracetamol-ratiopharmia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikilla lääkkeillä, Paracetamol-ratiopharmilla voi olla haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä
saa.
Harvinaisia ja erittäin harvinaisia ( alle 0,01 %):
allergiset reaktiot, ihottuma ja muutokset verenkuvassa
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole kerrottu tässä pakkausselosteessa tai saat jatkuvan ja
häiritsevän haittavaikutuksen, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Eräät haittavaikutukset voivat vaatia hoitoa.
5. PARACETAMOL-RATIOPHARMIN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa
kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden
hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6. MUUTA TIETOA
Mitä Paracetamol-ratiopharm sisältää
Vaikuttavana aineena on parasetamoli.
Muut aineet ovat povidoni, kroskarmelloosinatrium, maissitärkkelys, talkki, mikrokiteinen selluloosa,
vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa jakoura yhdellä puolella, halkaisija 12 mm.
10 ja 12 tablettia PVC /Al-läpipainopakkauksessa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija
ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa
Valmistaja
Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
ratiopharm Oy,
PL 67,
02631 Espoo
Puh: 020 180 5900
Tämä pakkausseloste on päivitetty 29.1.2008.
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Paracetamol-ratiopharm 500 mg tablett
Paracetamol
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt för att du skall kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Paracetamolratiopharm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
Du måsta uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad är Paracetamol-ratiopharm och vad används det för?
2.
Innan du använder Paracetamol-ratiopharm
3.
Hur du använder Paracetamol-ratiopharm
4.
Eventuella biverkningar
5.
Förvaring av Paracetamol-ratiopharm
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD ÄR PARACETAMOL-RATIOPHARM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
Paracetamol-ratiopharm –preparatets verksamma ämne är paracetamol, en värkstillande och
febernedsättande läkemedelssubstans. I motsats till anti-inflammatoriska värkmediciner irriterar
Paracetamol-ratiopharm ej matsmältningskanalen och påverkar inte blodets koagulation.
Preparatet är avsett för smärttillstånd, såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsbesvär, ledvärk och
muskelvärk samt för nedsättande av feber.
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde än angiven i bipacksedeln. Följ
alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.
2.
INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL-RATIOPHARM
Använd inte Paracetamol-ratiopharm om:
-
du är överkänslig (allergisk) mot paracetamol eller något av de övriga innehållsämnena
du har nedsatt njur- eller leverfunktion eller funktionsstörningar i levern eller njurarna
För långvarigt bruk och för barn under 4 år endast enligt läkarordination.
Var särskilt försiktig med Paracetamol-ratiopharm
Följ omsorgsfullt de givna doseringsanvisningarna på förpackningen och i denna bipacksedel. Använd inte
alkohol samtidigt med Paracetamol-ratiopharm. Kraftig överdos kan förorsaka leverskada och samtidig
användning av alkohol kan öka risken för leverskada.
Användning av andra läkemedel
Effekten och säkerheten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas
samtidigt. Andra läkemedel kan i sin tur påverkas om man tar dem samtidigt som Paracetamol-ratiopharm.
Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria
sådana samt naturläkemedel och naturprodukter. Tala även om för din läkare om du blir ordinerad annan
medicin under behandlingen med Paracetamol-ratiopharm.
Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:
blodförtunnande medel såsom varfarin, för samtidig användning kan förlänga blödningstiden
metoklopramid, för mängden av paracetamol kan ändras i kroppen
zidovudin (medel mot HIV-infektioner), för dess mängd i kroppen kan förhöjas skadligt högt
koltabletter eller kolestyramin (kolesterolsänkande medel), för de kan försämra upptagningen av
paracetamol
läkemedel mot epilepsi
Användning av Paracetamol-ratiopharm med mat och dryck
Paracetamol-ratiopharm tablett kan tas på fastande mage eller i samband med måltid och tas tillsammans
med vätska.
Graviditet och amning
Paracetamol-ratiopharm kan användas enligt föreskrifter även under graviditet och amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Paracetamol-ratiopharm påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.
3.
HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL-RATIOPHARM
Dosering
Vuxna: 1-2 tabletter vid behov, högst tre gånger dagligen.
Barn:
Normal dos är 15 mg/kg högst tre gånger dagligen.
17-25 kg: ½ tablett högst tre gånger dagligen.
25-32 kg: ½-1 tablett högst tre gånger dagligen.
Över 32 kg: 1 tablett högst tre gånger dagligen.
Under 4-åringar och för kontinuerligt bruk endast enligt läkarordination.
Om du tar mera Paracetamol-ratiopharm än vad du borde
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tlf:
09-471 977, central 09-4711).
Om du har glömt att ta Paracetamol-ratiopharm
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Paracetamol-ratiopharm ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Sällsynta och mycket sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter):
allergiska reaktioner, hudutslag och förändringar i blodbilden
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du får
biverkningar som kvarstår under en längre tid och som du upplever som besvärande, kontakta läkare eller
apotekspersonal. Vissa biverkningar kan kräva vård.
5.
HUR PARACETAMOL-RATIOPHARM SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsföreskrifter.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med
mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Det aktiva innehållsämnet är paracetamol.
Övriga innehållsämnen är povidon, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, talk, mikrokristallin cellulosa,
vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit , rund, bikonvex tablett, med brytskåra på ena sidan, diameter 12 mm.
10 och 12 tabletter i PVC/Al-blisterkarta.
Eventuellt kommer alla förpackningsstorlekar inte att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland
Tillverkare
Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren
av godkännandet för försäljning.
ratiopharm Oy,
PB 67,
02631 Esbo
tlf: 020 180 5900
Denna bipacksedel reviderades den 29.1.2008.