PAKKAUSSELOSTE
BETOLVEX 1mg tabletti
Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.
Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.
___________________________________________________________________________
Koostumus:
Jokainen tabletti sisältää vaikuttavana aineena 1 mg syanokobalamiinia eli B12-vitamiinia.
Apuaineet: Mannitoli (62,4 mg), esigelatinoitu tärkkelys, mikrokiteinen selluloosa,
magnesiumstearaatti, steariinihappo, perunatärkkelys. Kalvopäällyste: hypromelloosi,
titaanidioksidi (E171), erytrosiini (E127), makrogoli 400, kinoliinikeltainen (E104), keltainen
rautaoksidi (E172).
Ulkonäkö: Punainen, kupera kalvopäällysteinen tabletti. Halkaisija noin 8mm, merkintä
”CCO”.
Vaikutustapa:
Betolvex-tablettien sisältämä syanokobalamiini korvaa elimistöstä puuttuvaa B12-vitamiinia.
Myyntiluvan haltija:
Actavis Group hf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Islanti
Valmistajat:
Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland, NE61 3YA, IsoBritannia
Käyttötarkoitus:
B12-vitamiinin puutoksen ehkäisy ja hoito.
Varotoimenpiteet:
Ei erityisiä varotoimenpiteitä.
Raskaus ja imetys:
Betolvex-tabletteja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Vaikutus ajoneuvon ja koneiden käyttöön:
Ei vaikutusta.
Yhteisvaikutukset:
Ei ole.
Annostus:
Mikäli lääkäri on määrännyt jonkin muun annoksen, tulee sitä ensisijaisesti noudattaa.
Aikuisille: Alkuannos on yleensä 2-4 tablettia (2-4 mg) vuorokaudessa ja ylläpitoannos 1
tabletti (1 mg) vuorokaudessa.
Yliannostus:
Mikäli olet vahingossa ottanut liian suuren annoksen tai mikäli lapsi on vahingossa
syönyt lääkettä, ota yhteys lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.
Haittavaikutukset:
Kuten kaikki lääkkeet, Betolvex:kin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan
niitä saa.
Harvinaisina haittavaikutuksina on esiintynyt kutinaa, ihottumaa, nokkosrokkoa. Allergisia
reaktioita mukaan lukien ihoreaktioita ja angioeödeemaa on raportoitu
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.
Säilytys:
Säilytä alle 30 C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Viimeinen käyttöpäivä, jota ei tule ylittää, ilmenee pakkauksesta.
Käyttämättömän tai vanhentuneen lääkkeen voi palauttaa apteekkiin hävitettäväksi
Pakkausseloste laadittu 11.7.2011
BIPACKSEDEL
BETOLVEX 1 mg tablett
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra.
Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
_____________________________________________________________________
Sammansättning:
Varje tablett innehåller som verksamt ämne 1 mg cyanokobalamin, alltså B12-vitamin.
Hjälpämnen: Mannitol (62,4mg), pregelatinerad stärkelse, mikrokristallin cellulosa,
magnesiumstearat, stearinsyra, potatisstärkelse.
Drageringshinnan: Hypromellos, titandioxid (E171), erytrosin (E127), makrogol 400,
chinolingult (E104), gul järnoxid (E172).
Utsénde: Röd, konvex tablett med filmdragering. Diametern är ca. 8 mm, utmärkning
”CCO”.
Verkningssätt:
Cyanokobalaminet som finns i Betolvex tabletterna ersätter B12-vitamin brist i kroppen.
Innehavare av försäljningstillstånd:
Actavis Group hf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island
Tillverkare:
Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland, NE61 3YA,
Storbritannien
Användningsändamål:
Förebyggande och vård av B12-vitamin brist
Varningar:
Inga speciella skyddsåtgärder.
Graviditet och amning:
Betolvex tabletter kan användas under graviditet och amning.
Inverkan på körförmåga och förmåga att använda maskiner:
Ingen inverkan.
Samverkan med andra mediciner:
Inga
Dosering:
Om läkaren har ordinerat en annan dos, ska den i första hand följas. Vuxna: Initialdosen är
vanligtvis 2-4 tabletter (2-4 mg) per dygn och underhållsdosen är 1 tablett (1 mg) per dygn.
Överdosering:
Om du i misstag tagit en för stor dos eller om du misstänker att ett barn i misstag ätit av
medicinen, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.
Biverkningar:
Liksom alla läkemedel kan Betolvex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem.
Sällsynta biverkningarna har det uppträtt klåda, hudutslag och nässelfeber. Allergiska
reaktioner som hudreaktioner och angioödem har rapporterats.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
Förvaring:
Förvaras vid högst 30 C.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Sista användningsdatum, som inte ska överskridas, finns märkt på förpackningen.
Oanvänd eller föråldrad medicin kan man returnera till apoteket för förstöring.
Bipacksedeln upplagd 11.7.2011