Brev kännedom

advertisement
Datum 2012-10-16
Diarienr: 12LS2106
2.2 KRAVSPECIFIKATION
REKVISITIONSLÄKEMEDEL 2012
Detta dokument ska besvaras av leverantören samt scannas in för inlämning av e-anbud.
Innehållsförteckning
1
2
3
Allmän information....................................................................................................... 2
Myndighetskrav ............................................................................................................ 2
Generella Kvalitetskrav ................................................................................................. 2
4
Produktspecifika krav ................................................................................................... 2
5
Varuprover ................................................................................................................... 3
Diarienr
12LS2106
1
2
ALLMÄN INFORMATION
Denna kravspecifikation avser läkemedel och läkemedelsnära produkter på rekvisition,
som administreras av sjukvårdspersonal inom landstingen samt de vårdgivare som
Landstingen har avtal med .
2
MYNDIGHETSKRAV
Offererade läkemedel ska senast vid anbudstidens utgång vara godkända för försäljning och
tillgängliga i enlighet med bestämmelserna i Läkemedelslagen (SFS 1992:859) och uppfylla de krav
och bestämmelser som gäller för godkända läkemedel i Sverige samt kunna tillhandahållas vid
avtalsstart.
Obligatoriska krav enligt ovan uppfylls.
Ja
Nej
Anmärkning/kommentar:
3
GENERELLA KVALITETSKRAV
All dokumentation ska bifogas på svenska eller engelska.
Uppgifter om förvaringssätt (t ex skydd för ljus, svalt eller i kyl) ska medfölja
läkemedlen vid varje leverans.
Obligatoriska krav enligt ovan uppfylls.
Ja
Nej
Anmärkning/kommentar:
4
PRODUKTSPECIFIKA KRAV
Obligatoriska uppgifter som gäller för enskild produkt anges i 2.3 Prisbilaga för respektive
ATC-kod och läkemedel.
Diarienr
12LS2106
3
4.1
Produktinformation
För nya produkter/substanser och generikaprodukter kan nya FASS-texter alternativt SPC
Produktresumé bifogas om dessa inte redan är publicerade.
Obligatoriska krav enligt ovan uppfylls.
Ja
Nej
Anmärkning/kommentar:
5
VARUPROVER
Varuprover för enskilda produkter inom de olika ATC-koderna kommer att begäras in vid
behov under utvärderingen.
Download