Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

advertisement
Äntligen!
Ett stöd för alla
som hamnat i den
här situationen.
Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter
med arbetsintegrerande sociala företag - ASF.
Att få ett jobb ska inte
behöva vara omöjligt.
Det är inte alla som har lätt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Det handlar om långvarigt arbetslösa eller långtidssjukskrivna, som hamnat i en svår situation – ett moment 22 som många av dem beskriver det.
Eller nyanlända som inte behärskar språket och får svårt att ta sig fram i
arbetslivet.
Och ungdomar som av många olika skäl helt enkelt inte lyckas att få sitt
första jobb – hur välutbildade de än är.
Alla dessa grupper har något gemensamt – de riskerar att hamna mellan
stolarna hos många myndigheter.
Många drabbade känner vanmakt över att det är väldigt svårt att få en plats
på arbetsmarknaden.
Fler och fler handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,
har upptäckt arbetsintegrerande sociala företag som en möjlighet för personer som annars skulle ha svårt att få arbete. Genom arbetsintegrerande
sociala företag kan vi stödja människor att hitta tillbaka till arbetslivet och
aktivt se till att de inte hamnar just mellan stolarna.
Människor får tillbaka tron på sig själva och kan lämna ett bidragsberoende.
Det blir en ”vinn-vinn” situation för alla i samhället.
Arbetsintegrerande sociala företag växer.
De senaste 20 åren har antalet arbetsintegrerande sociala företag, ASF, vuxit
från ett fyrtiotal till över 300 i dag. De finns representerade i ca 100 av landets 290 kommuner. Företagen återfinns i olika verksamheter, allt från catering och hushållsnära tjänster, till bilrekonditionering och hotellverksamhet.
Utöver sin vanliga näringsverksamhet mot kunder, säljer de arbetsintegrerande sociala företagen rehabiliterings- och praktikplatser för dem som
behöver komma in på arbetsmarknaden.
”Självkänslan hos deltagarna
byggs verkligen upp genom
att man kan arbeta efter
sin egen förmåga”.
Charlotte Palmborg,
chef för Arbetsförmedlingen,
Hudiksvall.
”Jag upptäckte dessa företag under 2008 genom studiebesök som Coompanion
ordnade.
Jag upplevde med en gång stora möjligheter. Företagen gjorde att människor
verkligen kom tillbaka till arbetslivet. Jag såg gemenskapen bland de som arbetade tillsammans. Och här i Hudiksvallsområdet har vi runt åtta aktiva företag
med totalt 180 personer verksamma i företagen. (Ca 100 anställda, ca 70 i arbetsträning och ca 10 ideellt arbetande).
Självkänslan hos deltagarna byggs verkligen upp genom att man kan arbeta
efter sin egen förmåga. Det här är ett verktyg som har framtiden för sig. Det
handlar om att på sikt hitta fler samverkansformer. Och framförallt sprida informationen om att ASF ger resultat”.
Så här kan vi på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
stödja personer som vill hitta vägar ut i arbetslivet.
Ett verktyg för människor som står långt från arbetsmarknaden, är så kal�lade arbetsintegrerande sociala företag. Det är företag vars främsta syfte är
att ge arbete åt personer som har svårt att få eller behålla ett arbete. Orsakerna till svårigheterna kan vara många; funktionsnedsättningar, låg eller
”fel” utbildning, tidigare historia med lång arbetslöshet eller sjukdom, missbruk eller kriminalitet som gör arbetsgivare tveksamma till att anställa. De
arbetsintegrerande sociala företagen har visat sig vara verkningsfulla för
att mobilisera människors resurser – att öka människors förmåga att arbeta 100 procent av sin förmåga. Dessutom bidrar de till en mer tillåtande
arbetsmarknad.
”Genom dessa företag ger
vi människor tron tillbaka
på sig själva”.
Eva Tedert Holmberg,
sektionschef
Arbetsförmedlingen,
Gävle.
”Det finns så många fördelar med arbetsintegrerande företag. Processen att få
människor i arbete går så mycket snabbare. Här i Gävleborg har vi flera företag
som har kommit gång. Kaféer, fönsterputs, catering, cykelreparationer.
Möjligheterna i framtiden ligger i att komma bort från tanken att det är
bara enklare tjänster som utföras av de sociala företagen. I Spanien finns dessa
företag också i industrisektorn som exempelvis underleverantörer till SEATS
bilfabriker.
Genom dessa företag ger vi människor tron tillbaka på sig själva. Det är verklig
empowerment”.
Verksamheten anpassas efter medarbetarna – egenmakt!
Verksamheten i de arbetsintegrerande sociala företagen anpassas efter medarbetarna, vilket innebär att man gör det bästa av de resurser som finns och
att alla arbetar efter sin egen förmåga. Medarbetarna driver och äger företaget gemensamt. Det skapar delaktighet och medbestämmande som ger en
stark ansvarskänsla hos medarbetarna. Om företaget går med vinst går den
tillbaka in i företaget eller gör nytta i utvecklingen av liknande verksamheter.
”Ett bra exempel
är ”Bönorna i Handen”
som visat sig vara
en lyckosaga”.
Mathias Holmlund,
Försäkringskassan.
Samverkansansvarig, avdelningen
för funktionsnedsättning, Öst 1.
”I min roll som samverkanansvarig på Försäkringskassan kommer jag främst
i kontakt med sociala företag eller kooperativ genom samordningsförbundet
HBS, , där jag sitter i styrelsen. Samordningsförbund har möjlighet att stötta individer genom att finansiera rehabiliteringsplatser på sociala företag som
upphandlas av någon av de fyra samverkanspartnerna i förbunden, vanligtvis
kommunerna.
Jag tror definitivt att ASF skulle kunna vara ett komplement till befintliga
insatser/företag. Ett bra exempel är ”Bönorna i Handen” som visat sig vara en
lyckosaga”.
Arbetsintegrerande sociala företag ger nya möjligheter
till rehabilitering och arbete.
En arbetsplats med riktiga arbetsuppgifter, där deltagaren känner sig behövd
och får struktur i sin vardag, bidrar till snabbare rehabilitering. Det kan de
arbetsintegrerande sociala företagen erbjuda!
”De sociala företagen
är en stor möjlighet för
just mina arbetssökande”.
Anders Helg,
SIUS-konsulent,
Arbetsförmedlingen Göteborg.
”Jag har under flera år arbetat med målgruppen – människor som suttit i fängelse. De som har lämnat kriminaliteten bakom sig har ju en extra lång väg
tillbaka.
Dels genom sin tidigare belastning, dels genom fördomar som kan finnas på
arbetsmarknaden och i hela samhället. Vi här på Arbetsförmedlingen i Göteborg samarbetar med kriminalvården, Göteborg stad och det sociala företaget
”Vägen ut!-kooperativen”.
De sociala företagen är en stor möjlighet för just mina arbetssökande. De är
en bra start för någon som exempelvis just lämnat en anstalt.
En av anledningarna till att de sociala företagen passar in så bra är ju just genom samverkan och samarbetet vi har i staden”.
Arbetsförmedlingen och ASF kompletterar varandra.
En förutsättning för företagens möjligheter att utvecklas är att Arbetsförmedlingen har möjligheter att köpa platser bl.a. arbetsträning. Det är därför
av största vikt att utnyttja möjligheten med att använda de arbetsintegrerande sociala företagen som kompletterande aktörer.
Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi
har nyligen publicerat en rapport om arbetsintegrerande företag som en
möjlighet för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet. En slutsats i rapporten är att Arbetsförmedlingen skulle kunna anvisa fler till ASF.
”Styrkan med sociala företag
är att de erbjuder arbete
efter var och ens förmåga”.
Christina Rosengren Gustavsson,
Arbetsförmedlingen.
”Styrkan med sociala företag är att de erbjuder arbete efter var och ens förmåga. Människor får arbeta och samtidigt stärka sin förmåga.
Arbetsförmedlingens behov av sociala företag är stort. Vi ser goda möjligheter
inte minst vad gäller att köpa produkter och tjänster från sociala företag. Men
framförallt hoppas vi på sociala företag ska vidga arbetsmarknaden, framförallt för personer med olika funktionsnedsättningar, så att fler ska kunna gå
från bidragsberoende till lön och ett bra och långsiktigt arbetsliv. Varje enskild
person som tar steget från bidrag till lön och arbete genererar en stor vinst för
samhället. Så även sett ur ett samhällsperspektiv är framväxandet av sociala
företag lönsamt”.
Samverkansgruppen för arbetsintegrerande sociala företag.
I samverkansgruppen för myndighetssamverkan kring arbetsintegrerande
sociala företag ingår Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Svenska ESF-Rådet. Därutöver medverkar Coompanion Sverige och SKOOPI. Syftet med gruppen
är att följa och stötta utvecklingen bland annat genom att identifiera och försöka lösa problem som uppstår i förhållande till myndigheterna och deras
regelverk.
Här får du veta mer om
Arbetsintegrerande sociala företag.
Nätverket för samordnare för socialt företagande.
SKL har bildat ett nätverk för offentligt anställda personer som har stöd för
utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i sitt uppdrag. Syftet med
nätverket är att åstadkomma erfarenhetsutbyte och öka kompetensen på
området. Nätverket samlar personer som arbetar i kommuner, landsting,
regioner eller samordningsförbund.
Målet är att få en tydligare bild av vad offentlig sektor kan göra för att stödja,
utan att för den skull styra, de arbetsintegrerande sociala företag
För mer information om det nationella nätverket:
Birgitta Hällegårdh : [email protected]
Redan i dag finns inarbetade stödstrukturer
för de arbetsintegrerande företagen.
Idag finns flera stödstrukturer, lokalt, regional och nationellt, för de arbetsintegrerande företagen. Stödstrukturer som är väl förtrogna med vilka företag som finns på orten och som Arbetsförmedlingen kan samverka med.
Coompanion erbjuder företagsrådgivning för alla som vill starta kooperativa företag. Organisationen finns på 25 platser i landet. www.coompanion.se
Sofisam.se
www.sofisam.se är en webbplats med information om vad arbetsintegrerande sociala företag är, vem som kan erbjudas arbete i ett arbetsintegrerande
socialt företag och på vilket sätt de kan bidra till rehabilitering/habilitering.
Där finns också information om hur man kan starta och driva dem och om
hur myndigheterna samverkar med sociala företag. På sofisam.se finns också en lista över aktiva företag och en kunskapsbank med rapporter, filmer
och annat material.
Material kring arbetsintegrerande sociala företag.
Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, är
ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (2009 – 2014), med bland
andra Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Försäkringskassan, SKL och representanter från den sociala ekonomins organisationer som projektpartners.
Temagruppen har tagit fram en stor mängd rapporter och material, bl.a.
”Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?” och ”Samhälleliga mål med upphandling som
medel”. Allt material finns för beställning eller nedladdning på vår hemsida
www.temaef.se, eller på Tillväxtverkets hemsida www.tillvaxtvarket.se/publikationer
Broschyren är framtagen av Temagruppen Entreprenörskap
och Företagande, i samverkan med Arbetsförmedlingen.
För mer information, kontakta Arbetsförmedlingen Rådgivning.
Download