Individuella val 2017

advertisement
TIBBLE
Individuella
val 2017
INDIVIDUELLA VAL
Inför årskurs 2 och årskurs 3 gör alla elever på Tibble ett
individuellt val. Genom ditt Individuella val har
du möjlighet att bredda din utbildning eller
fördjupa dig inom något du tycker är extra intressant.
Du väljer totalt 200 poäng.
I den här katalogen presenteras de
Individuella val-kurser som erbjuds att söka i år. Om för få
elever har sökt till en kurs kommer den kursen inte att starta.
Du får då istället ditt andra- eller
tredjehandsval. Utbudet kan komma att
förändras.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6
8
10
11
13
14
15
17
19
21
22
27
DATORKURSER
EKONOMI & JURIDIK
ENGELSKA
ESTETISKA KURSER
HISTORIA
HUMANIORA
IDROTT
MATEMATIK
NATURVETENSKAP
SAMHÄLLSKUNSKAP
SPRÅK
SVENSKA
DATORKURSER
ANIMATION
Beteckning: ANIANI01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Animation är en uttrycksform
för att illustrera rörelse i bild och förekommer
både som egen konstform och som verktyg för
visualisering eller effekter i till exempel spelfilm,
reklamfilm, musikvideor och dataspel. I kursen
animering utvecklar eleverna kunskaper om
planering,
genomförande och publicering av animationer
med det senaste animeringsverktyget Animate
CC från Adobe.
CAD 1
CAD 2
Beteckning: CADCAD01
Poäng: 50
Termin: HT
Förkunskaper: Inga
Beteckning: CADCAD02
Poäng: 50
Termin: VT
Förkunskaper: CAD 1 eller motsvarande
Kursinnehåll: CAD används som en del i ledet
att utveckla nya produkter. Kursen innefattar
grundläggande kunskaper för att rita skalenliga
modeller och ritningar, att skapa förståelse
för de olika delarna i produktutveckling och
produktionsprocesser. CAD1 inriktar sig först
och främst på det 2 dimensionella planet med
viss introduktion i 3D.
Kursinnehåll: CAD 2 bygger på kursen CAD
1 och är en kurs som är avsedd att fördjupa
kunskaperna inom CAD som arbetsverktyg.
Detta görs genom att skapa flera olika delar av
en produkt i 3D CAD och sedan montera ihop
delarna till en fullständig produkt i programmet.
Produkten skall sedan prövas i programmet
utifrån konstruktionsvillkor samt kunna skrivas ut
som godkända ritningar för produktion.
6
PROGRAMMERING 1
Beteckning: PRRPRR01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: I kursen programmering
utvecklar du dina kunskaper om principerna
bakom datorprogram samt färdigheter i
programmering i
Blockprogrammering, C och Java. Du
ges möjlighet att utveckla kunskaper om
programmeringens grunder, färdigheter i att
genomföra programmeringsprocessens olika
delar samt förmåga att analysera, designa,
implementera och testa. I Programmering
1 börjar vi först med en enklare variant av
programmering (blockprogrammering) där vi
använder programmet för att styra VEX-Robotar.
WEBBUTVECKLING 1
Beteckning: WEBWEU01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen är en introduktion till
interaktiv kommunikation och marknadsföring
främst med webben. Förutom grundläggande
kunskaper i datoranvändning för webben
behandlar kursen även förutsättningar för
konkurrenskraftiga webbplatser. Teoretiska
avsnitt kombineras med enkla övningar. En
introduktion till mjukvaran Adobe Dreamweaver
ges vilket förenklar och effektiviserar skapandet
och bearbetningen av webbplatser, där främst
grundkunskaper i HTML och CSS behandlas
samt orientering om dokumentobjektsmodellen,
DOM (Document Object Model)
7
EKONOMI & JURIDIK
ENTREPRENÖRSKAP
(UF)
FÖRETAGSEKONOMI
Beteckning: FÖRFÖR01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: ENTENR0
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen ger dig en förståelse för
företagens roll i samhällsutvecklingen och
dess ansvar för en hållbar utveckling. Vidare
får du kunskaper i hur man startar och driver
företag för att förverkliga en affärsidé. Du får
de ekonomiska grunderna för att kunna starta
och driva ett företag som t ex grunderna i
bokföring, prissättning och att göra en budget.
Du får även kunskap i hur man marknadsför sitt
företag och hur man kan leda och organisera
sin personal på bästa sätt.
Kursinnehåll: En kurs för dig som vill lära dig
hur man startar och driver ett företag, samt
hur de olika delarna i ett företag hänger ihop.
Du startar, driver och avvecklar ett UF-företag
tillsammans med andra kursdeltagare. Ni
skriver en affärsidé, upprättar en affärsplan och
säljer andelar i företaget. Under tiden du driver
företaget utvecklar du din sociala kompetens
och ditt nätverk. Du lär dig att samarbeta
med andra samt att lösa företagsekonomiska
problem allteftersom de uppkommer, en bra
träning inför framtiden.
8
FÖRETAGSEKONOMI
SPECIALISERING AKTIEKUNSKAP
LEDARSKAP &
ORGANISATION
Beteckning: LEDLED0
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: FÖRFÖR00S
Poäng: 100
Förkunskaper: Företagsekonomi 2
Kursinnehåll: Kursen ger dig kunskaper om
olika ledarskapsstilar och ledarroller samt olika
sätt att organisera en verksamhet. Vi studerar
också hur olika organisationskulturer påverkar
ledarskap, medarbetare och resultat. Du får
insikt i hur individer och grupper fungerar i en
organisation. Du får lära dig om grupprocesser
och grupputveckling i en arbetsgrupp samt
betydelsen av normer i olika sammanhang. Vi
arbetar med praktiska övningar, diskussioner
och egen reflektion.
Kursinnehåll: Kursen skall ge dig kunskap
om aktiemarknaden och dess betydelse för
företagens kapitalförsörjning. Få förståelse
för olika aktieslag, aktiemarknadens villkor
och uppbyggnad. Du får lära dig hur en
aktieaffär går till genom att köpa en simulerad
aktieportfölj.
Under kursens gång gör du omplaceringar
av dina aktier samt avslutar med att skriva en
vetenskapsliknande rapport om ett företag och
dess påverkan av utvecklingen på börsen.
PRIVATJURIDIK
Beteckning: JURPRI0
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen ger dig användbara
kunskaper om det svenska rättssystemet och en
förståelse för hur lagar och avtal påverkar dig
privat och i arbetslivet. Du får lära dig juridiska
begrepp, lösa enklare juridiska problem och
upprätta vanligt förekommande juridiska
dokument.
9
ENGELSKA
ENGELSKA 6
ENGELSKA 7
Kursinnehåll: English 6 is not just more of
the same of English 5 – you are going to be
introduced to things which will probably be
new to you. There is a heavy focus on literature,
but not only reading books and short stories.
Instead, you will learn how literature works
and how it could be related to the society and
time period in which it was written. You will
work with this and other topics in a multitude of
ways – speaking, listening, presenting, reading
and writing in English – and you will be well
prepared for working as well as studying
abroad, or for English 7.
Kursinnehåll: English 7 is all about preparing
for life after Tibble. Whether you are going
abroad to study or if you plan to study at a
university here in Sweden you will find that
much of the required reading will be in English.
Similarly, if you plan to work directly after
you graduate, you will need to be able to
communicate in English and use the terminology
and language appropriate to that field. To
prepare you for this, this course will have a
heavy focus on professional and academic
situations and language; you will be teaching
a class, you will write a CV and applications,
learn how to listen to speeches and lectures and
learn new and complex terminology with which
you will write a fully-fledged research paper.
This course is at an advanced level – but you
will also get extra credit for taking it!
Beteckning: ENGENG06
Poäng: 100 Förkunskaper: English 5
Beteckning: ENGENG07
Poäng: 100 Förkunskaper: English 6
SPEECH CLASS IN
ENGLISH
Beteckning: SPAXXX01b
Poäng: 100
Förkunskaper: English 6
Kursinnehåll: Talking speech in general is
all about getting that monkey off your back
and learning how to sizzle when you speak.
By taking the course in English, you prepare
yourself to meet a larger audience, which opens
a world of possibilities for you and even new
career paths. Indeed, this class gives you skills
that will make you shine for the rest of your life
– in your future studies, at every job you will
ever have, an also in your private life. Since
this is a language specialty course, you will be
forced to speak with nuance in English, which is
something that most people never accomplish.
Note: You are allowed to take Retorik both in
Swedish and also in English.
In this course you will:
•Get solid & secure on stage
•Get professional
•Try things you´ve never tried
before
•Speak to an audience and make
real contact
•Learn to speak with your
personality, your style & your
voice
•Use multimedia to engage your
audience rather than put them to
sleep
10
ESTETISKA KURSER
BILD & FORM 1b
DANSORIENTERING
Beteckning: BILBIL01B
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Beteckning: DASDAO0
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Detta är en grundkurs i Bild och
form som innehåller:
Kursinnehåll: Detta är en kurs i Dansorientering
som ger dig:
•Arbete med konstnärliga processer
enskilt/och i grupp.
•Analys av och samtal om olika typer av
visuella framställningar.
•Planering och produktion av Bildoch formarbeten, orientering i två- och
tredimensionella tekniker i olika
material.
•Praktiskt Bildarbete för två-och
tre dimensionella bilder, färgteorier,
färgsystem.
•Fördjupade kunskaper i dansens
formspråk.
•Färdighetsträning i en eller flera
dansformer.
•Olika danstyper, deras
kännetecken och kulturella
bakgrund.
•Användning av rum och musik
samt relation till meddansaren.
FOTOGRAFISK BILD 1
POP & ROCK ENSEMBLE
Beteckning: FOTFOT01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Den fotografiska processen från
motivval till publicering. Den fotografiska
bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel
komposition, ljus, färg och kontrast och hur en
känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan
omsättas i fotografisk bild. Digitalkamerans
teknik och funktion. Programvaror för digital
bildbehandling. Bildupplösning, bildbehandling
och bildjustering. Metoder för idéproduktion,
kreativa arbetsprocesser och ett personligt
bildspråk. Modeller för analys och tolkning
av fotografiska bilder. Fotografiet och
fotografiska genrer förr och nu. Lagar och
andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska
frågeställningar. Grundläggande kunskaper i
arbetsmiljö och datasäkerhet.
Beteckning: MUSBRU0
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll:
•Kursen utvecklar din musikaliska
förmåga inom sång och bruksspel
dvs. piano, gitarr & elbas.
•Kursen utvecklar förmågan till
samspel inom olika musikaliska
genrer.
•Kursen ger också möjlighet att
spela inför publik.
11
GRAFISK
KOMMUNIKATION 1
MUSIKPRODUKTION 1
Beteckning: MUSMUS01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen ska ge grundläggande
kunskaper inom inspelning av musik, produktion
så väl som reproduktion. Kursen ska också
utveckla fantasi och kreativitet inom området
samt ge grundläggande kunskaper i ljudteknik
vid offentliga framträdanden.
Beteckning: GRAGRA01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: I kursen får du vara med och
producera Tibbles skoltidning med ett par
nummer per läsår. Förmåga att planera
och genomföra grafiska produktioner
(trycksaker, tidningar) i relevanta grafiska
program utifrån överenskomna ramar och
kvalitetskrav. Funktioner inom det grafiska
området och deras inbördes förhållande.
Processen kring idéskapande. Skissteknik.
Typografins betydelse. Typsnittsklassificering,
typografiska regler. Layoutens betydelse.
Komposition av ytor, symmetriskt och
asymmetriskt layouttänkande samt redigering i
layoutprogram. Grafiska färgsystem, färgcirkel,
färgsymbolik, färgmatchning. Utskriftshantering.
Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita
skrivare och färgskrivare. Relevant fackspråk
inom typografi, layout, gestaltpsykologi,
färglära och utskriftshantering.
SÅNG SOLO & I GRUPP
Beteckning: MUSINS01S
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Max antal/grupp: 12
Kursinnehåll: Kursen ger dig:
•Färdigheter i att musicera
instrumentalt eller vokalt,
såväl efter noter som på gehör,
samt färdigheter i att använda ett
konstnärligt och musikaliskt
uttryck
•Kunskaper om musikinstudering,
enskilt och i grupp, samt förmåga
att ta ansvar för sin musikaliska
färdighetsutveckling
•Kunskaper om sångröstens
konstruktion och egenskaper,
röstfysiologi och röstvård
•Förmåga att värdera, samarbeta
och ta ansvar i musikalisk
gestaltning och musicerande inför
och i kommunikation med publik
TEATER
Beteckning: TEASCE01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen skall utveckla skapande
och inlevelseförmåga och ge en introduktion
i de uttrycksformer som ingår i den sceniska
gestaltningen: skådespeleri, dramatik,
scenografi, regi, kostym, rekvisita, mask, ljus
och ljud. Kursen skall även ge möjlighet till
analys av texter, föreställningar och egna
gestaltningsarbeten.
12
DESIGN
Beteckning: DESDES01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: I kursen Design arbetar du
praktiskt med att utveckla produkter så att de
uppfyller målgruppers funktionella och estetiska
krav. Ibland är design ett led i att utveckla och
ta fram ett föremål genom designprocessen. I
andra sammanhang handlar det om att pröva
och utveckla en idé, upplevelse eller tjänst.
I kursen utgår vi ofta från ett problem eller
uppdrag, där behovet är att produkten dels
ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå i
och konkurrera på en marknad, dels ska vara
etiskt samt miljömässigt hållbar. Kursen ger
dig möjlighet att öva i att kommunicera genom
tal, skiss, ritning, modell och skrift. Här ges
du också möjlighet att utveckla förståelse av
helheten genom att själva eller i grupp utföra
samtliga delar i designprocessen.
HISTORIA
HISTORIA 1a2
HISTORIA 2a
Beteckning: HISHIS01a2
Poäng: 50
Termin: HT
Förkunskaper: Historia 1a1
Beteckning: HISHIS02a Poäng: 100 Förkunskaper: Historia 1b
Kursinnehåll: Kursen skall ge dig möjlighet att
arbeta med historiska begrepp, frågeställningar
och förklaringsmodeller. Kursen skall
även utveckla din förståelse av historiska
samhällsförändringar genom tematiska
fördjupningar.
Kursinnehåll: Historia 1a2 är en
påbyggnadskurs på kursen historia 1a1
där vi fokuserar på 1800- och 1900-tals
historia såsom folkmord, kolonialism och
maktförhållanden. Arbetssätten är varierande
med stort inslag av historiskt källmaterial.
13
HUMANIORA
FILOSOFI 1
FILOSOFI 2
Beteckning: FIOFIO01
Poäng: 50
Termin: HT
Förkunskaper: Inga
Beteckning: FIOFIO02
Poäng: 50 Termin: VT
Förkunskaper: Filosofi 1
Kursinnehåll: Många anser att det är fel att
röka hasch. Andra anser att det är fel att
plagiera skolarbete. Finns det några starka
argument för de åsikterna? Vad kännetecknar
ett starkt argument och hur kan man skilja
starka argument från svaga? Varför är det klokt
att lägga vikt vid det som vetenskapen kommer
fram till, snarare än vad astrologin kommer
fram till? Hur lång är en meter? Är måttet meter
något vi har kommit överens om eller ”finns det
i verkligheten”? Finns det någon mening med
ditt liv? Vilken är i så fall den? Är du nyfiken på
frågor av den här typen bör du läsa
Filosofi 1. Kursen behandlar grundläggande
moralfilosofi, språkfilosofi, kunskaps- och
vetenskapsteori samt existensfilosofi. Betoningen
ligger på tankegångar snarare än tänkare.
Kursinnehåll: I Filosofi 2 får du möjlighet
att fördjupa dig i frågor kring verklighetens
beskaffenhet: Hur vet du att det du uppfattar
med dina sinnen är sant? Kursen diskuterar
även möjligheten att strukturera samhället
efter en uppsättning moraliskt godtagbara
principer – går det? Du får även möjlighet att
ytterligare utveckla dina insikter i var gränsen
för det mänskliga vetandet går. Kursen berör
även grunderna i logisk analys – varför kan
exempelvis påståendet att ”Det regnar ute” inte
vara både sant och falskt vid samma tillfälle?
PSYKOLOGI 1
PSYKOLOGI 2a
Beteckning: PSKPSY01
Poäng: 50 Termin: HT
Förkunskaper: Inga
Beteckning: PSKPSY02a
Poäng: 50
Termin: VT
Förkunskaper: Psykologi 1
Kursinnehåll: Kursen ger dig kunskaper om
olika psykologiska perspektiv, teorier och
modeller samt deras tillämpning.
Kursinnehåll: Kursen innehåller jämförelser
mellan psykologiska perspektiv, psykiska
sjukdomar, kris och utveckling, vårt behov
av myter, man- och kvinnorollerna samt
drömtolkning.
14
IDROTT
IDROTT & HÄLSA 2
Beteckning: IDRIDR02
Poäng: 100 Termin: HT+VT
Förkunskaper: Idrott & Hälsa 1
Kursinnehåll: Bygger på Idrott & hälsa 1.
IDROTT & HÄLSA 1
- SPECIALISERING/
IDROTTSALTERNATIV
IDROTT & HÄLSA 2
- SPECIALISERING/
IDROTTSALTERNATIV
Beteckning: IDRIDO01x
Poäng: 100
Termin: HT+VT
Förkunskaper: Kontakta Göran Cumzelius
Beteckning: IDRIDO02x
Poäng: 100
Termin: HT+VT
Förkunskaper: IDRIDO01/Idrottsalternativ
Kursinnehåll: Vänder sig till Du som vill elitsatsa
i fotboll, ishockey, innebandy, basket eller
friidrott. I kursen kommer eleverna jobba
främst praktiskt genom spelövningar med
regler, tekniker och taktik inom vald idrott.
Vidare kommer planering, genomförande
och analys av träningsprogram och hur vald
idrott utvecklar den kroppsliga förmågan
ingå. Hälsoperspektiv, idrotts organisation och
historia ingår i kursen. Etik och moral med fairplay inom lagbollspel skall genomsyra kursen.
Kursinnehåll: Vänder sig till Du som vill fortsätta
att elitsatsa i fotboll, ishockey, innebandy,
basket eller friidrott. I kursen kommer eleverna
jobba främst praktiskt genom spelövningar
med regler, tekniker och taktik inom vald idrott.
Vidare kommer planering, genomförande
och analys av träningsprogram och hur vald
idrott utvecklar den kroppsliga förmågan
ingå. Hälsoperspektiv, idrotts organisation och
historia ingår i kursen. Etik och moral med fairplay inom lagbollspel skall genomsyra kursen.
15
IDROTT & HÄLSA 1 SPECIALISERING/
SPECIALIDROTT
IDROTT & HÄLSA 2 SPECIALISERING/
SPECIALIDROTT
Beteckning: IDRIDO01y
Poäng: 100
Termin: HT+VT
Förkunskaper: Kontakta Göran Cumzelius
Beteckning: IDRIDO02y
Poäng: 100 Termin: HT+VT
Förkunskaper: IDRIDO01/Specialidrott
Kursinnehåll: Ämnet specialidrott möjliggör
en utveckling av den idrottsliga förmågan mot
elitnivå inom en vald idrott. Eleverna kommer
att få undervisning om metoder och teorier för
träning samt förmåga att planera, genomföra
och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet
samt tid för egen träning i sitt skolschema.
Eleverna skall ha en kontaktperson i sin klubb
som skolan kan ha kontakt med gällande den
aktives träning och tävling.
Kursinnehåll: IDRIDO02/Specialidrott är en
fortsättning på IDRIDO01/Specialidrott. Kursen
syftar till att eleverna får fördjupade kunskaper
om träning och tävling inom sin valda idrott.
16
MATEMATIK
MATEMATIK 2a
MATEMATIK 2b
Beteckning: MATMAT02a
Poäng: 100
Förkunskaper: Matematik kurs 1a
Beteckning: MATMAT02b
Poäng: 100 Förkunskaper: Matematik kurs 1b
Kursinnehåll: I kursen får du lära dig om såväl
linjära som icke-linjära samband. Du får lära
dig mer om att hantera algebraiska uttryck
och hur man löser andragradsekvationer.
Du får lära dig argumentation med hjälp
av grundläggande logik. Kursen ger bland
annat behörighet för att läsa till psykolog,
sjuksköterska och sjukgymnast.
Kursinnehåll: I kursen får du lära dig om såväl
linjära som icke-linjära samband. Du får lära
dig mer om att hantera algebraiska uttryck och
hur man löser andragradsekvationer. Begreppet
logaritm introduceras, bland annat som ett
verktyg för att bemästra ekonomiska modeller.
Du får lära dig mer om statistik och stifta
bekantskap med normalfördelningen. Kursen
ger bland annat behörighet för att läsa till
psykolog, sjuksköterska och sjukgymnast.
MATEMATIK 3b
Beteckning: MATMAT03b
Poäng: 100 Förkunskaper: Matematik 2a eller 2b
Kursinnehåll: I kursen får du lära dig om
derivata och dess användning i olika
sammanhang. Integraler introduceras liksom
begreppet geometrisk summa som används
bland annat för ekonomiska beräkningar.
Kursen ger bland annat behörighet för att läsa
till civilekonom.
17
MATEMATIK 3b +
MATEMATIK 4
MATEMATIK 5
Beteckning: MATMAT5
Poäng: 100 Förkunskaper: Matematik kurs 4
Beteckning: MATMAT3b+MATMAT 4
Poäng: 100 + 100
Förkunskaper: Matematik 2a eller 2b
Kursinnehåll: Ett stort område i kursen är diskret
matematik. Det innefattar nya begrepp som
mängdlära, kongruensräkning, kombinatorik
och grafteori. Du får mer kunskap om
talföljder och induktionsbevis. Ett annat stort
område är att ställa upp, tolka och lösa
differentialekvationer. Fördjupade kunskaper
om integraler och derivata ingår också i kursen.
Kursinnehåll: Du läser Ma3b på höstterminen
(se information om kursen under rubriken
”Matematik 3b”). På vårterminen läser du
Ma4 och får fördjupa dig ytterligare inom
differential- och integralkalkyl. Det komplexa
talplanet introduceras liksom trigonometriska
samband som används bland annat för
naturvetenskapliga beräkningar. Kursen
ger meritpoäng och utökad behörighet för
högskolestudier i matematik.
18
NATURVETENSKAP
BIOLOGI 1
BIOTEKNIK
Beteckning: BIOBIO01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Beteckning: BIOBIT0
Poäng: 100 Förkunskaper: Biologi 1
Kursinnehåll: Kursen lär dig planera och
genomföra fältstudier, laborationer samt
tolka dina resultat från dessa. Du får bland
annat kunskaper om ekologiska system,
livets uppkomst och utveckling, indelningen
av organismer, människokroppens byggnad
och funktion och mycket mer. Kursen ger dig
kunskap om arvsmassans struktur och genetiska
metoder för att förändra denna vid exempelvis
sjukdom eller för att ge oss nya egenskaper.
Kursinnehåll: I kursen får du lära dig det
senaste inom den moderna biotekniken, d.v.s.
hur vi kan förändra det genetiska materialet
i växt- och djurceller för att ge dessa nya
egenskaper. Vi använder denna teknik inom
exempelvis industri, jordbruk och medicin. Vi
kan idag bota sjukdom eller ge människor nya
egenskaper med hjälp av genteknik, i kursen
får du lära dig allt om detta samt diskutera de
etiska problem detta medför.
FYSIK 2
GEOGRAFI 1
Beteckning: FYSFYS02
Poäng: 100
Förkunskaper: Fysik 1
Beteckning: GEOGEO01
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Finns det liv på andra planeter?
Hur kan vi veta vad stjärnor och planeter består
av? Funderar du över hur signaler kan färdas
långt ut och igenom universum? Denna kurs
ger dig inblick i naturvetenskapliga metoder
att besvara dessa frågor och många fler.
Kursen bygger på Fysik 1 och innebär både
en fördjupning och en breddning i fysikaliska
frågeställningar. I undervisningen kommer du
genomföra experiment, diskussioner och utföra
beräkningar som ger dig ytterligare förståelse
för hur man med fysikens teorier, matematiska
modeller och arbetsmetoder beskriver fenomen i
vår omvärld.
Kursinnehåll: Kursen ger dig bland annat
kunskaper om varför vårt klimat är som
det är, om geologi med allt det innebär av
vulkanutbrott, jordbävningar och tsunamis.
Du får lära dig om orsaker till miljöförstöring,
handel, levnadsvillkor för människor i olika
typer av länder. Du lär dig att analysera och
arbeta med geografisk information från kartor,
databaser, flyg- och satellitbilder.
19
KEMI 2
MILJÖ- &
ENERGIKUNSKAP
Beteckning: KEMKEM02
Poäng: 100 Förkunskaper: Kemi 1
Beteckning: HÅLMIL0
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen ger dig kännedom om
grundämnen, kemiska föreningar och olika
typer av kemiska reaktioner. Du lär dig planera,
utföra, tolka och utvärdera experimentella
undersökningar samt redovisa dessa skriftligt
och muntligt. Du kommer också att angripa
samhällsfrågor rörande t.ex. hållbar utveckling
utifrån kemiska modeller.
Kursinnehåll: Ämnet miljö- och energikunskap
innehåller flera olika kunskaper från olika
ämnen/kurser. Hur vi ska kunna få en hållbar
utveckling för vårt samhälle och i förlängningen
hela planeten är det centrala i kursen. För att
komma fram till det tar vi upp såväl ekologiska
som sociala och ekonomiska synvinklar. Vi tar
upp hur människan påverkar omgivningen och
tvärtom. Det handlar också om miljöutmaningar,
hushållning av naturresurser, ekosystemens
bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering
och miljöpolitik.
NATURKUNSKAP 2
Beteckning: NAKNAK02
Poäng: 100
Förkunskaper: Naturkunskap 1a2 eller
Naturkunskap 1b
NATURVETENSKAP
SPECIALISERING ASTRONOMI
Kursinnehåll: Du får lära dig mer om
universums och materians uppkomst och
byggnad samt hur organiska och oorganiska
ämnen används i vardagen. Du får fördjupad
kunskap om människans byggnad, hur
olika organ fungerar och vilka sjukdomar
de kan drabbas av. Livets och människans
utveckling studeras i avsnittet som handlar
om evolutionen. Du får lära dig om vilka
mekanismer som styr evolutionen och vad som
styrker teorin. I undervisningen varvas teori
med roliga och lärorika laborationer. Kursen
ger förutsättningar för en ökad behörighet till
universitet och högskola.
Beteckning: NAVNAT00S
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Kursen ger en introduktion till den
spännande vetenskapen om rymden. Du får
bekanta dig med stjärnor och planeter, kometer,
meteorer, asteroider, nebulosor, svarta hål och
galaxer. Teorier om universums ursprung och
utveckling. Rymdfart, liv på andra planeter,
astronomiska observationer samt studiebesök
på observatorium och mycket, mycket mer.
20
SAMHÄLLSKUNSKAP
INTERNATIONELLA
RELATIONER
SAMHÄLLSKUNSKAP 2
Beteckning: SAMSAM02
Poäng: 100
Förkunskaper: Samhällskunskap 1b
Beteckning: SAMINR0
Poäng: 100
Förkunskaper: Samhällskunskap 1b
Kursinnehåll: Kursen behandlar bland annat
det nutida samhällets politiska utveckling.
Nationalekonomiska teoriers framväxt och
tematiska fördjupningar i samhällsfrågor.
Källkritik och presentationer i olika tekniker som
är vanliga inom området, till exempel debatter
och debattartiklar.
Kursinnehåll: Kursen behandlar det
organiserade samarbetet mellan länder,
regioner och organisationer inom Norden,
Europa och världen och belyser sambanden
mellan detta samarbete och den politiska och
ekonomiska utvecklingen. Kursen visar hur
mål och medel samspelar inom utrikes- och
säkerhetspolitik och tar upp och analyserar
konflikter inom och mellan länder. Kursen tar
upp begreppet etnicitet samt olika kulturers
värdesystem. Den tar upp de grundläggande
internationella konventionerna om de mänskliga
rättigheterna.
SOCIOLOGI
Beteckning: SOISOO0
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Varför ser vårt samhälle ut som
det gör? Hur kommer det sig att du har blivit
den du är idag? Vilka förklaringar finns till att
vissa människor begår brott? Hur påverkas
vi av vår klasstillhörighet, vår etnicitet och
av att vara hon, han eller hen? Sociologi är
vetenskapen om människans sociala beteende
och förhållandet mellan individer, grupper och
samhället. När du studerar sociologi kommer
du att lära dig vilka processer och strukturer
som formar samhället.
21
SPRÅK
FRANSKA STEG 1
FRANSKA STEG 2
Beteckning: MODFRA01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: MODFRA02
Poäng: 100 Förkunskaper: Franska steg 1 eller motsvarande
kunskaper
Kursinnehåll: Att kunna flera språk utöver
engelska ger dig en fördel när du söker jobb
senare i livet. I Franska steg 1 lär du dig
franska från grunden. Den här kursen ger dig
baskunskaper i det franska språket och du får
en bra grund att fortsätta med steg 2 och 3 om
du önskar. Att satsa på ett nytt språk är alltid en
bra investering.
Kursinnehåll: Denna kurs tar dig vidare i
din franska. Du har möjlighet att lära dig att
prata om dina intressen, din familj och andra
välbekanta områden. Efter kursen kan du läsa
enkla texter i många sammanhang. Du lär dig
också om franskt levnadssätt och fransk kultur.
FRANSKA STEG 3
FRANSKA STEG 4
Beteckning: MODFRA03
Poäng: 100 Förkunskaper: Franska steg 2 eller franska från
grundskolan
Beteckning: MODFRA04
Poäng: 100 Förkunskaper: Franska steg 3 eller motsvarande
Kursinnehåll: I franska steg 4 har du möjlighet
att lära dig att använda franska i många olika
situationer: att kommunicera med människor i
Frankrike, diskutera aktuella händelser, prata
om din inställning i politiska och etiska frågor
mm. Den här kursen ger dig ett helt meritpoäng!
Skolan erbjuder möjligheten att avlägga DELF/
DALF-certifikatet B1 via franska ambassaden.
Kursinnehåll: Du har möjlighet att lära dig att
kommunicera kring aktuella händelser, känslor
och erfarenheter. Efter avslutad kurs är du
förhoppningsvis redo att göra dig förstådd och
förstå talare i Frankrike. Målet är att du kan
föra enkla samtal om det mesta på franska
och du kan läsa både enkla tidningstexter
och berättelser. Den här kursen ger dig 0,5
meritpoäng. Skolan ger dig dessutom möjlighet
att avlägga DELF/DALF-certifikatet A2 via
franska ambassaden.
FRANSKA STEG 5
22
Beteckning: MODFRA05
Poäng: 100 Förkunskaper: Franska steg 4
Kursinnehåll: Franska steg 5 är bonuskursen
för dig som har tagit sig så långt in i franska
språket. Här får du läsa tidningar, diskutera
livsåskådningar, se filmer, läsa en roman och
allt annat som gör ditt språk flytande och
användbart.
ITALIENSKA STEG 1
ITALIENSKA STEG 2
Beteckning: MODITA01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: MODITA02
Poäng: 100
Förkunskaper: Italienska steg 1 eller
motsvarande kunskaper
Kursinnehåll: Att kunna flera språk utöver
engelska ger dig en fördel när du söker
jobb senare i livet. Den här kursen ger dig
baskunskaper i det italienska språket och du får
en bra grund att fortsätta med steg 2 och 3 om
du önskar. Att satsa på ett nytt språk är alltid en
bra investering.
Kursinnehåll: Denna kurs tar dig vidare i din
italienska. Du har möjlighet att lära dig att
prata om dina intressen, din familj och andra
välbekanta områden. Efter kursen kan du läsa
enkla texter i många sammanhang. Du lär dig
också om italienskt levnadssätt och italiensk
kultur.
ITALIENSKA STEG 3
Beteckning: MODITA03
Poäng: 100 Förkunskaper: Italienska steg 2
Kursinnehåll: Du har möjlighet att lära dig att
kommunicera kring aktuella händelser, känslor
och erfarenheter. Efter avslutad kurs är du
förhoppningsvis redo att göra dig förstådd
och förstå talare i Italien. Målet är att du kan
föra enkla samtal om det mesta på italienska
och du kan läsa både enkla tidningstexter
och berättelser. Den här kursen ger dig 0,5
meritpoäng.
23
JAPANSKA STEG 1
JAPANSKA STEG 2
Beteckning: MODJPN01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: MODJPN02
Poäng: 100 Förkunskaper: Japanska steg 1
Kursinnehåll: Här lär du dig att förstå tydligt
tal i enkla instruktioner, berättelser och
beskrivningar. Att i enkel form muntligt berätta
om dig själv och andra och att känna till något
om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i
Japan.
Kursinnehåll: Du har möjlighet att lära dig att
prata om dina intressen, din familj och andra
välbekanta områden. Du lär dig också om
japanskt levnadssätt och japansk kultur.
KINESISKA STEG 1
LATIN
SPRÅK & KULTUR 1
Beteckning: MODZHO01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: LATLAT01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Du lär dig grunderna i världens
största språk som talas av drygt 1,3 miljarder
människor och är ett av de 5 FN-språken.
Kina är idag världens tredje största ekonomi
och förutspås vara den största kring 2025.
Att kunna kinesiska och förstå kinesisk kultur
kommer att vara en efterfrågad merit hos
många företag i framtiden och ger dig ett
försprång på arbetsmarknaden.
Kursinnehåll: Den här kursen ger dig
baskunskaper i det latinska språket. Du lär dig
också om latinets roll som kulturbärare och dess
inflytande på svenska, engelska och andra
språk. Dessutom får du insyn i romersk historia,
vardagsliv och det romerska samhället.
23
SPANSKA STEG 1
SPANSKA STEG 2
Beteckning: MODSPA01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: MODSPA02
Poäng: 100 Förkunskaper: Spanska steg 1 eller
motsvarande kunskaper
Kursinnehåll: Att kunna flera språk utöver
engelska ger dig en fördel när du söker
jobb senare i livet. Den här kursen ger dig
baskunskaper i det spanska språket och du får
en bra grund att fortsätta med steg 2 och 3 om
du önskar. Att satsa på ett nytt språk är alltid en
bra investering.
Kursinnehåll: Denna kurs tar dig vidare i din
spanska. Du har möjlighet att lära dig att
prata om dina intressen, din familj och andra
välbekanta områden. Efter kursen kan du läsa
enkla texter i många sammanhang. Du lär dig
också om spanskt levnadssätt och spansk kultur.
SPANSKA STEG 3
SPANSKA STEG 4
Beteckning: MODSPA03
Poäng: 100 Förkunskaper: Spanska steg 2 eller att du har
läst spanska i grundskolan.
Beteckning: MODSPA04
Poäng: 100 Förkunskaper: Spanska steg 3 eller
motsvarande
Kursinnehåll: Du har möjlighet att lära dig att
kommunicera kring aktuella händelser, känslor
och erfarenheter. Efter avslutad kurs är du
förhoppningsvis redo att göra dig förstådd och
förstå talare i Spanien. Målet är att du kan
föra enkla samtal om det mesta på spanska
och du kan läsa både enkla tidningstexter
och berättelser. Den här kursen ger dig 0,5
meritpoäng.
Kursinnehåll: I spanska steg 4 har du möjlighet
att lära dig att använda spanska i många olika
situationer: att kommunicera med människor i
Spanien, diskutera aktuella händelser, prata om
din inställning i politiska och etiska frågor mm.
SPANSKA STEG 5
Beteckning: MODSPA05
Poäng: 100 Förkunskaper: Spanska steg 4
Kursinnehåll: Spanska steg 5 är bonuskursen
för dig som har tagit sig så långt in i spanska
språket. Här får du läsa tidningar, diskutera
livsåskådningar, se filmer, läsa en roman och
allt annat som gör ditt språk flytande och
användbart.
25
TYSKA STEG 1
TYSKA STEG 2
Beteckning: MODDEU01
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: MODDEU02
Poäng: 100 Förkunskaper: Tyska steg 1 eller motsvarande
kunskaper
Kursinnehåll: Att kunna flera språk utöver
engelska ger dig en fördel när du söker
jobb senare i livet. Den här kursen ger dig
baskunskaper i det tyska språket och du får en
bra grund att fortsätta med steg 2 och 3 om du
önskar. Att satsa på ett nytt språk är alltid en
bra investering.
Kursinnehåll: Denna kurs tar dig vidare i din
tyska. Du har möjlighet att lära dig att prata om
dina intressen, din familj och andra välbekanta
områden. Efter kursen kan du läsa enkla texter i
många sammanhang. Du lär dig också om tyskt
levnadssätt och tysk kultur.
TYSKA STEG 3
TYSKA STEG 4
Beteckning: MODDEU03
Poäng: 100 Förkunskaper: Tyska steg 2 eller att du har läst
tyska i grundskolan
Beteckning: MODDEU04
Poäng: 100 Förkunskaper: Tyska steg 3 eller motsvarande
Kursinnehåll: I tyska steg 4 har du möjlighet
att lära dig att använda tyska i många olika
situationer: att kommunicera med människor i
Tyskland, diskutera aktuella händelser, prata om
din inställning i politiska och etiska frågor mm.
Den här kursen ger dig ett helt meritpoäng!
Skolan ger dig dessutom möjlighet att avlägga
Deutsches Sprachdiplom A2/B1 via tyska
ambassaden.
Kursinnehåll: Du har möjlighet att lära dig att
kommunicera kring aktuella händelser, känslor
och erfarenheter. Efter avslutad kurs är du
förhoppningsvis redo att göra dig förstådd
och förstå talare i Tyskland. Målet är att du
kan föra enkla samtal om det mesta på tyska
och du kan läsa både enkla tidningstexter
och berättelser. Den här kursen ger dig 0,5
meritpoäng. Skolan ger dig dessutom möjlighet
att avlägga Deutsches Sprachdiplom A2/B1
via tyska ambassaden.
TYSKA STEG 5
Beteckning: MODDEU05
Poäng: 100 Förkunskaper: Tyska steg 4
Kursinnehåll: Tyska steg 5 är bonuskursen
för dig som har tagit sig så långt in i tyska
språket. Här får du läsa tidningar, diskutera
livsåskådningar, se filmer, läsa en roman och
allt annat som gör ditt språk flytande och
användbart.
26
SVENSKA
LITTERATUR
RETORIK
Beteckning: SVELIT0
Poäng: 100 Förkunskaper: Inga
Beteckning: SVERET0
Poäng: 100
Förkunskaper: Inga
Kursinnehåll: Under kursen arbetar vi med
skönlitteratur från olika tider och kulturer. Vi
tittar på hur litteraturen påverkat och påverkats
av sin samtid, hur teman skildrats i olika
tider och kulturer och diskuterar tolkning och
värdering av litteratur.
Kursinnehåll: Kursen utvecklar förmågan att tala
inför andra på ett sätt som är lämpligt i olika
kommunikationssituationer. Vidare ger kursen
kunskap om hur man på ett strukturerat och
metodiskt sätt planerar och genomför muntlig
framställning. Kursen är främst orienterad
mot en praktisk och muntlig verksamhet och
ger sina deltagare möjlighet till stor personlig
utveckling, vilket också färgar av sig i övriga
undervisningsämnen.
27
Download