Ventilationen i våra hus

advertisement
Nattsländans Samfällighetsförening
2011-03-14
Ventilationen i våra hus
Våra hus är byggda för självdrag som ventilationsprincip.
Den här informationen försöker förklara hur ventilationen fungerar och att det är viktigt att huset
är ventilerat. Självdrag är en gammal ventilationsprincip men den är fortfarande ganska vanlig.
Det behövs ju inga fläktar som drar energi, kräver underhåll eller väsnas. Men det behövs värme
i huset för att ventilationen ska fungera eftersom självdraget uppkommer genom att luften
inomhus är varmare än luften ute. Värme är ju också energi så att ventilationen är inte gratis,
man betalar ju själv för den värme som förbrukas. Det är naturligt att täta huset för att spara
pengar. Men ventilation behövs både för personerna som bor i huset och för huset självt. Och
självdraget innebär att man måste se till att ventilationen fungerar.
Med självdrag blir det mer ventilation på vintern när det är varmt inne och kallt ute. Därför måste
man minska på luftinsläpp och luftutsläpp på vintern. På sommaren när självdraget är litet så är
det därför desto viktigare att vädra regelbundet.
Alla uppgifter i den här informationen ska betraktas som rekommendationer och de angivna
siffervärdena är uppskattningar. Styrelsen tar inget ansvar för innehållet i dokumentet.
För att ventilationen ska fungera så behövs det:
 Insläpp av frisk luft (= uteluft)
 Utsläpp av dålig, förbrukad luft (=inneluft)
1. Insläpp av friskluft
Det ordnade friskluftinsläppet finns i tvättstugan på 1:a våningen, intill köket (ventilen som sitter
på väggen strax intill ytterdörren i tvättstugan). Denna ventil ska alltså alltid vara öppen. Det är
också viktigt att det är öppet så att luft från tvättstugan kan komma in i huset via köket. Ha alltså
inte dörren till tvättstugan helt stängd utan låt den stå lite grann på glänt.
Från början så var husen ganska otäta. Energin var billig i början på 70-talet. Men många av oss
har tätat husen efterhand. Därför är kanske ventilen i tvättstugan det enda egentliga
friskluftsinsläppet. Ett friskluftsinsläpp som alltid ska finnas och som alltid måste fungera.
Många har nya fönster med spalter eller ventilationshål. Det är delvis ett sätt att kompensera för
de från början mera otäta dubbelfönstren. Fönster med spalter sprider alltså ut insläppet av frisk
luft till många fler ställen och samtidigt värms den insläppta luften upp av elementen under
fönstren. Ha alltså spalterna lite öppna.
2. Utsläpp
Det finns flera utsläpp. De är:
 På toaletten på 1:a våningen
 Utsläppet i taket ovanför torkskåpet i tvättstugan, dvs i taket närmast köket
 Köksfläkten
 I badrummet på 2:a våningen
Utsläppet i badrummet är husets största ventilationsutsläpp. Det är ju i regel varmast på
övervåningen och det gör att utsuget där blir större.
Sid 1 (3)
Nattsländans Samfällighetsförening
2011-03-14
Tvättstugan bakom köket är byggd för att vara sval. Frisk luft ska komma in genom ventilen på
väggen. När det är svalt så går det bara ut lite luft genom ventilen i taket närmast köket. När
torkskåpet går och ger ifrån sig värme så ökar detta utsläpp kraftigt.
Självdraget bygger på att varm luft är lättare än kall luft. Det är därför som varm luft drar ut från
toalett och badrum. Men utsuget ger ett svagt undertryck och det undertrycket gör att frisk luft
kommer in i huset.
Trycket i huset har alltså också betydelse. Om det är för stort undertryck i huset så förhindras
utsuget. Fläktar kan skapa undertryck så man bör vara extra försiktiga med dem.
3. Balans
Det ska vara balans mellan insläpp och utsläpp.
På vintern när det är varmt inne och kallt ute så ökar självdraget. Då ska man minska på
ventilernas öppning. Det är troligen bra att ha det såhär:
 På vintern bör insläppet vara, tallriksventilen på väggen i tvättstugan, ca 1 cm öppen
Tallriksventilerna på toalett och badrum bör båda vara ca 1 cm öppna
 På sommaren bör insläppet vara, tallriksventilen på väggen i tvättstugan, ca 3 cm öppen
Tallriksventilerna på toalett och badrum bör båda vara ca 3 cm öppna
 Om man har fönster med ventilationsspalter eller ventilationshål så kan man minska på
insläppet på väggen i tvättstugan, skruva ventilen till lite mindre öppet läge.
Köksfläkten ”går bara” när den behövs, men de andra ventilerna är ju alltid ”öppna”.
Ventilationen fördelas i normalfallet (dvs utan fönster med ventilation) ungefär såhär:
 Insläpp av friskluft genom ventilen på väggen i tvättstugan,
80%
 Insläpp av friskluft genom fönster och dörrar,
20%



Utsläpp genom ventilen i taket i tvättstugan,
Utsläpp genom ventilen på toaletten,
Utsläpp genom ventilen i badrummet 2:a våningen,
10%
30%
60%
Det är viktigt att vi har balans mellan insläpp och utsläpp för att ventilationen ska fungera bra.
Att det är balans kan man kolla genom att känna av temperaturen på toaletten. På toaletten
finns ju inget element. Men det ska vara varmt ändå därför att varm luft ska komma in från
hallen och sedan gå ut genom ventilen i taket på toaletten. Är det obalans så kanske kall luft
istället drar ner genom denna ventil. Det är ju inte så det ska vara.
Det är också bra att ha huset ”öppet” så att alla rum blir ventilerade. De rum som är stängda
måste alltså ventileras separat genom att fönstret där öppnas en stund. Elementet får sedan
värma upp rummet.
4. Tips och eventuella ombyggnader
Ursprungligen fanns det en springa i överkanten i dörrfodret till tvättstugan, till toaletten och till
badrummet. Detta för att luft alltid skulle kunna passera. Många har byggt om och kanske tagit
bort denna springa. Då är det viktigt att alltid ha dessa dörrar ”lite på glänt” så att luften ska
kunna dra igenom och hela huset ska kunna bli ventilerat.
Köksfläkten går ju bara när den behövs. Men den suger ut mycket luft när den går, den skapar
ett undertryck i köket. När köksfläkten går är det alltså extra viktigt att luft ska kunna komma in.
Man kan öka friskluftsinsläppet genom att öppna köksfönstret lite grann eller öppna en ytterdörr.
Sid 2 (3)
Nattsländans Samfällighetsförening
2011-03-14
Många kanske har tagit bort torkskåpet och satt in torktumlare istället. Då behövs inte så stort
utsläpp i tvättstugan. Då kan man minska på utsläppsventilen i taket. Den kan vara en
tallriksventil som man då kan skruva till ett mera stängt läge, bara 1cm öppen på sommaren.
Har man torktumlare så avger den ju värme som behöver ventileras ut. Har man dusch i
tvättstugan så blir det både värme och fukt som behöver ventileras ut. Tänk på att tvättstugan
normalt ska vara sval. Man vill ju inte att den förbrukade luften ska ventileras ut genom köket
och det övriga huset.
Har man en fläkt på toaletten på bottenvåningen så bör det vara en fläkt som inte stänger
utsuget när den inte går. Det behöver ju alltid ventileras.
Många kanske har en fläkt i badrummet på övervåningen. Då gäller samma regler som för
toaletten. Badrummet är ju det stora utsläppet så det är extra viktigt. För att få in mer friskluft
kan man öppna fönstret i badrummet eller öppna dörren till balkongen.
Har ni frågor eller synpunkter så hör av er tillstyrelsen. Vi ska försöka svara eller hjälpa
er att få en bra ventilation.
Sid 3 (3)
Download