Litteraturlista

advertisement
Rapport Gläfs facklitterära projekt
Läsfrämjande och boksamtal med fokus på facklitteratur
Madeleine Hjort
Bilaga 1
Litteratur som introducerats i projektet alternativt använts i klassernas
Tobias Berglund och Niclas Sennerteg, Svenska koncentrationsläger i Tredje rikes skugga
(2008), Natur och kultur, Stockholm
Peter Englund, Stridens skönhet och sorg: Första världskriget i 112 korta kapitel, (2008),
Atlantis, Stockholm
Peter Englund, Brev från nollpunkten, historiska essäer,(1996, 2012), Atlantis, Stockholm
Anne, Frank, Anne Franks dagbok, övers; Ella Wilcke,(1994), Hökerberg, Stockholm
Ylva Herholz, Tysklands bleka barn: krigsungar kommer till Sverige (2011)Carlsson
bokförlag, Stockholm
Madeleine Hjort, Konstens betydelse: om konstarter och litteratur i skola och samhälle,
(2011), Carlsson bokförlag, Stockholm
Sven Lindqvist, Antirasister: människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900,
(1995), Bonnier, Stockholm
Alexandra Pascalidou, Bortom mammas gata, (2001), Atlas, Stockholm
Tidningen Globen
Film
Leo (Mitt släktträd från UR, handlar om en pojke och hans farmor som flydde från Tallin
under andra världskriget)
Musik
Aldrig mera krig, Sång Totta Näslund, Musik, Nationalteatern, Musiken är från Tältprojektets
föreställning Vi äro tusenden, 1977
Valkyrieritten, ingår i operan Nibelungen Ringen, av Richard Wagner, först framförd 1876
Litteratur, referensmaterial mm i rapporten
Bernt Gustafsson, Bildning i vår tid; Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna
samhället, (1996), Wahlström & Widstrand, Stockholm
Lars Höglund, ”Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier”, ingår i
Läsarens marknad, marknadens läsare, en forskningsantologi utarbetad för
litteraturutredningen, Nordicom, Göteborgs universitet, 2012
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, Skolverket
Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1997-2007,
Skolverket 2007, Rapport nr 304. Kunskapsöversikten över hur skriftspråklig undervisning
genomförs i grundskolan, för att bättre kunna förstå och förklara resultaten i de internationella
studierna PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och PISA ( Programme
for International Student Assessment).
Download