Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer

advertisement
STRATEGI
Datum:
2017-01-30
Diarienummer: GIH 2016/600
Författare:
Louise Ekström
Karin Larsén
Beslutat av:
Högskolestyrelsen
Beslutsdatum: 2017-02-17
Giltighetstid:
februari 2017 - juni 2018
Kommunikationsstrategi
för samverkan och
externa relationer vid
GIH 2017 - 2018
Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08-120 537 00 www.gih.se [email protected]
1(6)
2(6)
Inledning
GIH:s kommunikation syftar till att omvärlden ska känna till högskolan som en
professionell och trovärdig kunskapskälla inom idrottsvetenskap och utbildning. Målet
med denna kommunikationsstrategi är att skapa en mer tydlig och enhetlig bild av GIH.
I kommunikationen ska vi lyfta att verksamheten kännetecknas av kompetens,
vetenskapligt djup och praktiskt kunnande. För att stärka den bilden är det viktigt att
GIH:s kommunikation förmedlar en konsekvent bild som understryker följande värden:
-
GIH är en öppen och nyfiken miljö dit våra intressenter alltid ska känna sig
välkomna.
-
GIH erbjuder en miljö som vilar på vetenskaplig grund i kombination med ett
stort praktiskt kunnande som ger inspiration till nytänkande och utveckling.
-
GIH drivs av en passion att förbättra folkhälsan och arbetar målmedvetet för att
sprida kunskapen och vara en aktiv del av samhällsdebatten.
-
GIHs kunskapsområde har en stor relevans för samhällsutvecklingen och kan
bidra till måluppfyllelsen av flera av Agenda 2030:s 17 mål.
Denna plan har tagits fram för att ha en tydlig struktur över hur GIH ska arbeta med
politiker, myndigheter och institutioner som är värda att inleda och fortsätta ha en dialog
med.
Bakgrund
GIH är världens äldsta idrottshögskola där forskningen täcker allt från vardagsmotionens
betydelse för de enskildas hälsa och livskvalitet till hur Sverige ska kunna behålla sin
ställning som en framgångsrik idrottsnation. Högskolan utbildar lärare i idrott och hälsa,
tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare.
GIHs verksamhet verkar för att påverka folkhälsan positivt och har även en stor potential
att påverka den demografiska utmaningen med den ökade befolkningsmängden.
Mot bakgrund av visionen för 2017-2020
”GIH är det ledande kunskapscentret, den självklara samarbetspartnern och
expertinstansen gällande forskning, utbildning och utveckling inom idrott, fysisk aktivitet
och hälsa”
krävs en ökad kännedom om GIH:s breda verksamhet utanför de kretsar GIH idag
samarbetar med.
Hur GIH ska uppfattas
Det övergripande budskapet är att GIH drivs av viljan att skapa en bättre framtida
folkhälsa. Det ska göras genom att vara det ledande kunskapscentret, den självklara
samarbetspartnern och expertinstansen gällande forskning, utbildning och utveckling
inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa och expertinstansen för idrottsrörelsen, skolan,
hälsosektorn samt näringsliv och media.
Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer
3(6)
Genom att fylla kommunikationen med innehåll som symboliserar kunskap, forskning
och kompetens bidrar det till att fler uppmärksammar GIH som det stora
kunskapscentrumet vad gäller idrottsforskning och utbildning. GIH ska uppfattas som en
seriös och trovärdig högskola där fler ska känna till att GIH bidrar till samhällsdebatten.
Hur beskriva GIH:s verksamhet
En stor del av verksamheten fokuserar på prevention och långsiktiga effekter genom/av
idrott och fysisk aktivitet. Genom att betona detta är det vår förhoppning att vi skapar ett
värde för att öka kunskapen i vår omgivning så att fler blir intresserade av oss.
Starka varumärken har en egen ”personlighet”, vilket gör varumärket mer intressant.
Genom att strategiskt välja kanaler och kommunikationsuttryck som speglar önskvärda
drag i vår kommunikation ger vi GIH en tydlig ”personlighet”. Vid GIH vilar detta på
gedigen kunskap gällande betydelse av idrott, fysisk aktivitet och hälsa såväl teoretiskt
som praktiskt.
I avsnittet nedan beskrivs tre huvudprinciper för hur vi ska arbeta för att väcka intresse
och bygga ett starkare förtroende för GIH.
1. Vårda befintliga relationer och skapa nya
Det är angeläget att ha täta och regelbundna kontakter med utvalda opinionsledare då de
är GIH:s kanaler för att påverka samhällsdebatten. Här ingår även återkommande
kontakter med förbund, organisationer och samhällsdebattörer.
GIH behöver bygga nya relationer med utvalda personer vi inte tidigare haft kontakt med.
Det kan vara lättare att komma i kontakt med dessa nya representanter genom att använda
det förtroendekapital vi byggt upp i våra befintliga relationer. Dessutom är det vår
förhoppning att företag eller myndigheter som haft goda och positiva erfarenheter av att
samarbeta med oss berättar det för andra.
GIH har ett nätverk, men kan bli bättre på att vårda dessa relationer och ha kontinuerliga
kontakter. Genom att upprätthålla och ta hand om våra befintliga kontakter skapar vi
bättre förutsättningar för att utöka vårt nätverk.
Ett sätt att få kontakt med intressanta personer kan vara att skapa mötesplatser och arenor
som kan leda till nya relationer.
2. Ambassadörer förmedlar GIH:s budskap
Medarbetare, studenter och alumner är de viktigaste bärarna av GIH:s varumärke. Dessa
förmedlar bilden av GIH som en seriös och kompetent högskola och arbetsplats. Det
bedrivs spännande och intressant forskning på GIH, men allt för få känner till detta.
Ambassadörer kan delas upp i dessa kategorier:
−
−
−
Forskare som genom sin personlighet och sina kunskaper kan öka intresset för
GIH:s forskning och dess effekt på samhällsnyttan.
Pedagoger med anknytning till GIH kan genom sin pedagogiska talang inspirera
andra.
Studenter som under sin studietid visar ämnesmässig kompetens och goda
resultat.
Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer
4(6)
−
−
−
Administratörer som på innovativa sätt arbetar för att göra GIH till en bättre
språngbräda för studenter, forskare och företag.
Samarbetande företag som har en relation till GIH visar den stora potential som
finns i att samarbeta med GIH.
Alumner som har utbildat sig eller arbetat på GIH kan illustrera de möjligheter
som GIH öppnar och inspirera andra att vilja söka sig högskolan.
3. Återkommande insatser
Det är i de återkommande kontakterna och relationerna med de utvalda personerna som
GIH kan påverka bilden av högskolan. Dessa kontakter kan till exempel bestå av antingen
personliga inbjudningar, förslag till medverkan, telefonkontakter för att diskutera ett
ämne, samtal, nätverkande eller mailkontakter. Oavsett hur kontakterna väljs ska de
anpassas efter innehåll och person men alltid vara konkreta, personliga och
professionella.
Syfte
Denna kommunikationsplan syftar till att nå våra avnämare och samhället med följande
syften.
-
Öka våra avnämares kännedom om GIH med avseende på:
o den forskning som bedrivs, forskningens resultat och dess betydelse för
respektive avnämares verksamhet.
o GIH: bidrag till samhällsdebatten.
o GIH:s utbildningsutbud.
Strategi
Denna plan vill öka dialogen med våra avnämare och andra viktiga personer för de frågor
som GIH driver. I denna grupp ingår politiker, myndigheter och institutioner som är
värda att inleda eller fortsätta ha en dialog med.
Målet med kommunikationen är att kontakterna och insatserna ska ske strategiskt. Ett
hinder att lyckas med vår kommunikation med omgivningen kan vara GIH:s storlek.
Detta kan även vara en möjlighet då GIH som liten verksamhet snabbt kan gå från ord till
handling.
GIH har en självklar roll som den nationellt självklara samarbetspartnern och
expertinstansen för idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn samt näringsliv och media när
det gäller idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Det finns dock konkurrenter…
Andra högskolor och universitet kan uppfattas som konkurrenter:
−
−
−
Skolor och lärosäten med ämneslärarutbildning i Idrott och hälsa
Hälso- och sjukvården, som Karolinska institutet
Idrottsrörelsen och lärosäten med forskning i Idrottsvetenskap
Internt sker en identifiering av vilka viktiga GIH-medarbetare som är intressanta att
använda i kommunikationen. Val av person beror på inriktning och frågeställning. Dessa
personer finns inom våra tre enheter.
Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer
5(6)
-
Skolan
o Kultur och lärande
Hälso- och sjukvården
o Fysisk aktivitet och hälsa
Idrottsrörelsen
o Prestation och träning
Inför varje större kommunikationsinsats bör det för GIH gås igenom styrkor, svagheter,
möjligheter och hot.
Mål
Målen i en kommunikation kan vara kvantitativa och kvalitativa. Den kvantitativa delen
är den enklaste att mäta då det inför varje större kommunikationsinsats ska tas fram
mätbara mål som till exempel antal mediepubliceringar, antal ord som GIH har initierat
kan identifieras eller varje gång GIH nämns. Här är det även intressant att mäta när GIH
inte nämns för att ha koll på konkurrenterna. De kvantitativa målen består också av hur
många som väljer att tacka ja till att medverka i GIH:s aktiviteter, som till exempel större
som Almedalen, föreläsningar, debattartiklar, pressinformationer eller mindre som i
samtal med GIH, inbjudningar till högtider eller möten vid GIH. Resultaten av både de
större och mindre är likvärdiga då det viktiga är att skapa en relation med den utvalda
personen. Vad gäller den kvalitativa måste detta definieras i ett tidigt skede. Detta kan
gälla att till exempel påverka en remiss, en proposition, ett samarbete eller en inriktning.
För varje kommunikationsinsats ska följande beaktas:
-
Informationsmål – vad målgruppen ska veta
Kunskapsmål – vad målgruppen ska kunna
Attitydmål – vad målgruppen ska tycka
Motivationsmål – vilken motivation målgruppen ska ha
Beteendemål – vad målgruppen ska göra
Målgrupper/aktörer
De GIH vänder sig till är en ständigt pågående process då många slutar och börjar på de
olika posterna. GIH:s målgrupper, aktörer, intressenter och nyckelpersoner ska därför
uppdateras kontinuerligt för nå bästa effekt. Här bör även olika kommunikationsinsatser
diskuteras för att rätt person ska nås av rätt budskap.
Budskap
GIH är världens äldsta idrottshögskola och den erfarenhet och kunskap som finns på
högskolan ska lyftas fram.
Den nuvarande forskning som har ett samhällsinriktat fokus ska betonas då den som
yttersta mål har att förbättrar folkhälsan.
GIHs kunskapsområde har en stor relevans för samhällsutvecklingen och kan bidra till
måluppfyllelsen av flera av Agenda 2030:s 17 mål.
Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer
6(6)
För att ta fram det bästa budskapet är det dock viktigt att det anpassas efter ändamålet och
mottagare, vilket innebär att innehåll, form och språk har en stor påverkan.
Kanal och medieval
Beroende på målgrupp finns det behov av att anpassa hur informationen ska framföras.
Inför varje insats ska det därför gås igenom vem som ska framföra budskapen och på
vilket sätt. Detta ska göras för att säkerställa att budskap och kommunikation genomförs
framgångsrikt.
Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer
Download