Avtal för ekonomiskt bidrag för studier läsåret 2017

advertisement
Tekniska fakulteten
LiTH International
581 83 Linköping
[email protected]
Avtal för ekonomiskt bidrag för studier läsåret 2017/2018
enligt beslut Dnr LiU-2017 –01305, utbetalning sker enligt beslut LiU-2017-018
Fylls i/kontrolleras av nominerad utresande student
Namn:
Personnummer:
LiU e-mail:
Postadress I Sverige:
Postnummer och ort i Sverige:
Partneruniversitet:
Land:
**************************************************************************************
Jag önskar få mitt stipendium utbetalt till följande bankkonto: Observera att det är viktigt att du anger rätt
uppgifter. Det går inte att få tillbaka pengar som betalats ut till felaktigt kontonummer.
Bank:
Clearingnummer:
Kontonummer:
**************************************************************************************
Villkor för LiTH-bidraget:
- Jag är införstådd med att bidraget avser utlandsstudier genom LiTH
- Jag förbinder mig att återbetala bidraget om utlandsstudierna ej genomförs
- Jag ska ladda upp studieplan/-er i utreseportalen, komplett och signerat av mig och utbildningsledare
- Vid förändringar i kursval skall jag kontakta utbildningsledaren
- Efter avslutade utlandsstudier skall jag fylla i en studierapport i ett utvärderingssystem
- Jag skall delta i informationer om utlandsstudier
Jag försäkrar att rätt uppgifter är ifyllda
____________________________
Datum
LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA FAKULTETEN, LITH INTERNATIONAL
________________________________________________
Underskrift
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards