Medborgarförslag om att bygga en brygga m m utmed havet vid

advertisement
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-03-08
§ 101
Medborgarförslag om att bygga en brygga m m utmed
havet vid spritan-rakan. (AU § 46) KS 2015-300
KF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera förslagsställaren om planerna för Bacchusområdet.
2 Därmed anses medborgarförslaget avslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-02-01
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret, 2015-11-29
Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08, § 68
Plankarta blad 2-3 kv. Bacchus 1 m.fl.
Medborgarförslag 2015-09-28
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Regina Andersson som föreslår att det byggs en
promenadbrygga längs med spritan-rakan som det finns möjlighet att bada från samt att det
byggs enklare omklädningsrum i anslutning till denna. Hon föreslår även att ett flertal
fikaplatser byggs i form av bord och stolar.
Stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över
medborgarförslaget och anger i korthet följande:
Någon längsgående brygga vid vattnet utmed spritrakan har inte ansetts möjlig till följd av
de naturkrafter som råder. Däremot kommer ett flertal stegar att byggas utmed sträckan
vilket kommer möjliggöra bad. Närmast havet kommer en park att anläggas och längs med
denna kommer en gång- och cykelväg byggas. Ett flertal sittplatser kommer även att
anläggas utmed den aktuella sträckan. I nuläget finns inga planer på att bygga några
omklädningsrum i anknytning till de badplatser som anläggs.
Kultur- och fritidsnämnden hänvisar enbart till detaljplan kv. Bacchus 1 m.fl.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-03-08
Forts § 101
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Utredningsuppdraget kan dock komma att få
ekonomiska konsekvenser.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det inte skulle skada
att anlägga enklare byggnader för att kunna byta om vid en av de mest attraktiva
badplatserna i Falkenberg, om detta kan göras till en mindre kostnad och samtidigt kan
göras estetiskt tilltalande.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-03-10 och anslaget 2016-03-11.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-02-16
§ 46
Medborgarförslag om att bygga en brygga m m utmed
havet vid spritan-rakan. KS 2015-300
KS, KF
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera förslagsställaren om planerna för Bacchusområdet.
2 Därmed anses medborgarförslaget avslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-02-01
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret, 2015-11-29
Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08, § 68
Plankarta blad 2-3 kv. Bacchus 1 m.fl.
Medborgarförslag 2015-09-28
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Regina Andersson som föreslår att det byggs en
promenadbrygga längs med spritan-rakan som det finns möjlighet att bada från samt att det
byggs enklare omklädningsrum i anslutning till denna. Hon föreslår även att ett flertal
fikaplatser byggs i form av bord och stolar.
Stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över
medborgarförslaget och anger i korthet följande:
Någon längsgående brygga vid vattnet utmed spritan-rakan har inte ansetts möjlig till följd
av de naturkrafter som råder. Däremot kommer ett flertal stegar att byggas utmed sträckan
vilket kommer möjliggöra bad. Närmast havet kommer en park att anläggas och längs med
denna kommer en gång- och cykelväg byggas. Ett flertal sittplatser kommer även att
anläggas utmed den aktuella sträckan. I nuläget finns inga planer på att bygga några
omklädningsrum i anknytning till de badplatser som anläggs.
Kultur- och fritidsnämnden hänvisar enbart till detaljplan kv. Bacchus 1 m.fl.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Utredningsuppdraget kan dock komma att få
ekonomiska konsekvenser.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-02-16
Forts § 46
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det inte skulle skada
att anlägga enklare byggnader för att kunna byta om vid en av de mest attraktiva
badplatserna i Falkenberg, om detta kan göras till en mindre kostnad och samtidigt kan
göras estetiskt tilltalande.
Yrkanden
Tore Holmefalk (C) yrkar, med instämmande av Per Svensson (S) och Dahn Persson (S),
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag såvitt avser punkten 1, att punkten 2 stryks
samt att punkten 3 ersätts med ”Därmed anses medborgarförslaget avslaget”.
.
Vid protokollet
Marie Pettersson
Protokollet justerat 2016-02-16 och anslaget 2016-02-17.
Utdragsbestyrkande
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Tjänsteskrivelse
2015-12-29
Kommunledningskontoret
Stadsbyggnadskontoret
planenheten
Medborgarförslag om att bygga en lång brygga utmed havet (Spritanrakan) samt bänkar, bord och bås för ombyte, Dnr KS2015/300
Ett medborgarförslag har översänts från kommunkansliet till stadsbyggnadskontorets planenhet med
begäran om tjänsteskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bygga en lång brygga samt bänkar, bord och ombytesbås utmed havet
vid Bacchus väg har inkommit från Regina Andersson.
Bakgrund
Hela den konstgjorda halvön som kv Bacchus, Bacchus väg samt parkområdet intill denna är belägen
på har varit föremål för ett omfattande planarbete senare år. Den nya detaljplanen vann laga kraft så
sent som hösten 2015. I detaljplaneförslaget har ett område mellan havet och Bacchus väg föreslagits
som parkområde.
Ekonomi
Medel för utbyggnad av parkmarken har dels budgeterats i tekniska nämndens budget och dels inhämtats från exploatören av det planerade bostadsområdet via tecknat exploateringsavtal.
Övervägande
Det stora området som regleras av den nya detaljplanen kommer att genomföras (byggas ut) i etapper. Projekteringen av den allmänna platsmarken (gator, parker mm) har delats upp i sex delprojekt.
För närvarande genomför stadsbyggnadskontorets gatuenhet projektering av etapperna 1 och 2.
Dessa etapper handlar om förhöjning av den omslutande piren (etapp 1) samt ombyggnad av den inre
delen av Bacchus väg och intilliggande parkmark (etapp 2). Resterande delar kommer att projekteras
och därefter genomföras successivt.
Projekteringen genomförs i enlighet med detaljplanens illustration samt det gestaltningsprogram som
utarbetades i samband med planarbetet. I parkområdena mellan Bacchus väg och havet avses gångvägar, sittplatser, badbryggor mm anläggas. Någon längsgående brygga utmed havet har inte bedömts möjligt att genomföra. Naturkrafterna är här alltför stora och anläggande av en sådan skulle
ställa till stora problem. Däremot föreslås ett antal sittplatser med utblickar samt flera möjligheter
(stegar) att komma ner till havet för bad.
Medborgarförslaget överlämnas till gatuenheten för kännedom.
STADSBYGGNADSKONTORET
Planenheten
Johan Risholm, stadsarkitekt
Falkenbergs kommun
Stadsbyggnadskontoret.
311 80 Falkenberg
Växel: 0346-88 60 00
Direkt: 0346-88 62 38
Mobil: 070-638 62 30
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-08
§ 68
Medborgarförslag om att bygga en lång brygga utmed havet
(Spritan-rakan). Dnr 2015/110
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1 avslå medborgarförslaget med hänvisning till beslutad detaljplan för Bacchusområdet
2 informera förslagsställaren om de utvecklingsplaner som kommunen har för hela
Bacchusområdet
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att bygga en lång brygga utmed havet (Spritan-rakan) samt bänkar,
bord och bås för ombyte, Remiss
Medborgarförslag om att bygga en lång brygga utmed havet (Spritan-rakan) samt bänkar,
bord och bås för ombyte, Regina Andersson 2015-09-30
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått rubricerat medborgarförslag för yttrande.
Ekonomi
Ingen ekonomisk påverkan.
Övervägande
Falkenbergs kommun har en omfattande detaljplan för utveckling av Bacchusområde.
Förslagsställaren bör informeras om detaljplanen och när kommunen planerar att
genomföra projektet.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
1 (1)
1
VARVET
5
3
1
JAN
5
-7,
+2,3
PARK
HERTING
2:1
2
5
-7,
LO
KA
V1
LG
AT
parkering
buss
gu
A
rke
pa
PARK
+2
,8
g
rin
5
-7,
K
R
PA
2
,3
+2
KE
T
GA
p2 m
K
LO
5
-7,
KPRSUH
1
A
PARK
AL
PARK
HERTING
2:1
+2,8
WV 1
g
KH1P
,8
+2
1
a
g
v
B1
f
g
u
g
u
BAD
ll
va
,8
e3
5
+
ng
i
r
rke
a
p
2,8
RK
A
P
ll
va
Blad 2 av 4
E
+2
R1B3
e12100
e2700
e14700
e21300
e16600
e21900
e 4300
e 1300
p1
gu
damm
g
g
e118000
e22500
e15150
e21050
damm
g
g
A
AT
G
AL
K
LO
B
e13200
e2650
e13200
e2650
g
u
KPU
e13200
e2650
g
g
BACCHUS
+2,8
L
TA
A
LG
A
OK
+2,8
ANTAGANDEHANDLING
vatten
W1
Kv Bacchus 1 m fl
Johan Risholm
Stadsbyggnadskontoret
Norconsult
A
AT
G
AL
K
LO
SKALA A1 1:1000, A3 1:2000
0
10
20
30
40
50
100 m
332
1
V1
2
5
-7,
3
MAGASINET
K
R
PA
,3
+2
5
-7,
KPRSUH
1
+2,8
WV 1
g
5
A
-7,
1
a
g
AT
G
AL
K
LO
BACCHUS
v
KPU
A
T
GA
L
A
OK
V1
5
-7,
KH1P
2,8
+
g
(KR1)
v
KR1
,8
+2
5
-7,
eri
k
r
a
5
-7,
TORG
tekn
a
g
u
f
B
g
u
E
BAD
ll
va
,8
+2
e14300
e21300
e12100
e2700
e14700
e21300
e16600
e21900
e14000
e2950
,8
mm
a
g d
e12400
e2650
B1
f
+2
V1
VP
KR1
damm
g
g
e11450
e2350
,8
+2
2
damm
g
ng
p
g
u
u
RK
A
P
ll
va
p1
gu
damm
g
g
e118000
e22500
e15150
e21050
e13200
e2650
e13200
e2650
g
B
e13200
e2650
+2,8
LOKALGATA
a
L
vatten
W1
u
+
2,8
R1B3
WV2
2,8
+
e3
HERTING
2:1
g
rin
e
rk
5
pa
A
T
GA
L
A
OK
L
ll
V1V2
ll
va
,8
+2
PARK
q1
V1
va
Blad 3 av 4
ANTAGANDEHANDLING
WV1
Kv Bacchus 1 m fl
Johan Risholm
Stadsbyggnadskontoret
WV1
Norconsult
SKALA A1 1:1000, A3 1:2000
0
10
20
30
40
50
100 m
332
MEDBORGARFORSLAG
Falkenbergs kommun
Kommun:;tyra;seför/o!fninqen
Kansiienhoten
FALKENBERG
I
!
2015 -09- 3 0
Qnr
Från
KS 2015 ~3cn
Namn:
Regina Andersson
Dpi
Falkenbergs kommun
Kommunledningskontoret
311 80 FALKENBERG
1
%j)—j
Telefon:
Adress:
Postnr och ort:
E-postadress:
Förslaget:
(Presentera har kort Ditt medborgarforslag)
Att utmed havet (längs med spritan-rakan) bygga till en lång brygga. För att kunna ta sig ner och
bada, alt. promenera på eller liknande.
Även bygga till mer ställen att sitta ner på, (bänkar för vila, eller bord med bänkar för medhavd fika).
Cirkelformade träbås med öppning och krokar inuti, så att man kan byta om i anslutning till bryggan.
Motivering:
(här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarforslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall
genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)
Om möjligt kan man ta tillvara på badmöjligheterna för de personer som vill ta ett snabbt dopp i
havet, eller för de som inte vill utgå från stranden (pga att det är långgrunt) genom att bygga en lång
bad/promenad-brygga utmed havet.
Planeras det nu för bostadsområde vid havet kanske det hade varit trevligt med ett litet
promenadstråk utmed vattnet, för både boende och allmänheten.
I dagsläget finns det inga ombytesmöjligheter för badande till nuvarande badbryggan. Därför hade
det varit önskvärt med cirkelformade hytter i trä (likt en spiral) som man kan byta om i. Dessa bör i så
fall byggas så att man ser om de är lediga eller upptagna, dvs. inte träd (eller byggda) ända ner till
marken samt inte allt för höga, för om möjligt kunna se över. Gärna med krokar inuti så att man kan
hänga upp sitt ombyte under tiden som man byter om.
Underskrift
Datum
2015-09-28
NaBwlecknin
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
När Du lämnar in ett Medborgarforslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer
att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och
förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden.
Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards