Nu finns pengar att söka för att främja toleransarbete i kommunen

advertisement
Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslienheten
Nu finns pengar att söka för att främja toleransarbete i kommunen
Under 2017 finns det möjlighet för kommunens verksamheter att söka medel för
toleransfrämjande aktiviteter i Falkenberg.
Vad kan man söka bidraget för?
Det som krävs är att aktiviteten kan bidra till att motverka intolerans och främlingsfientlighet i
Falkenberg, målgrupp och deltagare kan variera. Aktiviteterna som man kan söka för kan till
exempel handla om:






Diskriminering och allas lika värde och rättigheter
Att motverka kränkningar och trakasserier
Att motverka främlingsfientlighet
Att förebygga specifika situationer som kan kopplas till tolerans
Att förändra attityder
Information och kunskapsspridning
Aktiviteten man söker för kan höra till ordinarie verksamhet, men ska i så fall helst vara en
enskild, tidsbegränsad aktivitet.
Hur mycket kan man söka?
Kommunstyrelsen har varje år totalt 50 000 kronor som fördelas på de ansökningar som
kommer in. Det sökta beloppet ska vara för faktiska kostnader och ska i efterhand kunna
redovisas med kvitton eller liknande. Det är möjligt att söka allt från 1000 kronor upp till
50 000. Ansökan behöver alltså inte gälla hela potten på 50 000 kronor, från
kommunstyrelsens sida är det snarare önskvärt att medlen räcker till flera aktiviteter under
året.
För vad har andra fått bidrag?
Aktiviteter som fått bidrag under 2015 och 2016 är bland annat Falkenbergs Pride,
internationella skolutbyten och skolresor till koncentrationsläger.
Hur ansöker man?
Ansökningsformulär finns hos kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. Skicka eller
lämna in ansökan till kanslienheten. Det är sedan kommunstyrelsens arbetsutskott som
beslutar om ansökan godkänns eller inte. Ansökningar ska vara inlämnade senast 1 oktober
2017, men behandlas löpande under året fram till dess. Bara ansökningar som gjorts i
anmälningsformuläret behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vill du ha mer information eller få ett ansökningsformulär, kontakta
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet på [email protected]
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Download