Policy för socialt företagande - Falkenbergs kommun

Datum
2014-12-17
Policy för främjande av sociala företag i Falkenberg
Inledning
Policyn anger Falkenbergs kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt
företagande.
Policydokumentet riktar sig till medborgarna, kommunens anställda, näringslivet,
föreningslivet och andra berörda aktörer.
Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden
2015-01--01 – 2016-12-31 och skall därefter revideras.
Policyn utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i tre sektorer; det privata
näringslivet, den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. För Falkenbergs kommun
och för samhället för övrigt är det av stor betydelse att dessa tre sektorer samarbetar med
varandra för en hållbar utveckling av välfärden och demokratin.
Sociala företag kan vara ett komplement till övriga insatser som Falkenbergs kommun
arbetar med för att göra det möjligt för alla människor att bidra till sin egen och samhällets
utveckling efter förmåga.
Begreppsdefinitioner
Social ekonomi
”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga
ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den
offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i
föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den
sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta
drivkraft.” Källa: Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt?
(1999) Stockholm: Nordstedts.
Sociala företag
De företag, som denna policy handlar om, arbetar för att skapa möjligheter till arbete och
rehabilitering för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.
I Sverige och Europa kallas de allt oftare för arbetsintegrerade sociala företag och i
Tillväxtverkets skrift ”Sociala företag behövs” beskrivs dessa på följande sätt.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
”Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar
och säljer varor och/eller tjänster) och:

Driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor, som står långt
ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, i samhälle och arbetsliv.

Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
dokumenterat sätt.

I huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
Policy
Falkenbergs kommuns vision ” Vi växer för en hållbar framtid” innebär bl.a. att vi ska
främja det samhällsentreprenörskap som bidrar till att skapa förutsättningar för alla
kommuninvånare att försörja sig själva och vara delaktiga i samhällgemenskapen.
Falkenbergs kommun vill bidra till att förhindra människors utanförskap och att ge
möjligheter till alla medborgare i vår kommun att ha ett gott och meningsfullt liv.
Falkenbergs kommun har som målsättning att öka sitt engagemang inom
samhällsentreprenörskap och socialt företagande genom att:









Ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot arbetsintegrerade sociala
företag.
Främja uppstarten av arbetsintegrerade sociala företag samt uppmuntra till
utveckling av verksamheter.
Kartlägga områden där det sociala företagandet kan komplettera, utgöra alternativ
eller ersätta kommunal verksamhet.
Samverka på lokal, regional samt nationell nivå bl.a. genom medverkan i nätverk
som syftar till att stärka den sociala ekonomin.
Där så är lämpligt tillämpa det som EU-kommissionen kallar för sociala kriterier
och socialt ansvarsfull offentlig upphandling.
Förankra policydokumentet och sprida kunskap om detta i berörda verksamheter.
Sprida information om sociala företag bland kommunens olika förvaltningar och
bolag.
Engagera det lokala samhällsentreprenörskapet i syfte att initiera verksamheter som
kan utgöra en övergångsarbetsmarknad och/eller en mer permanent sysselsättning
för de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
Utveckla samverkansformer mellan den sociala ekonomin, sociala företag och
näringslivet.
Bifogad handlingsplan avser enbart arbetsintegrerade sociala företag och utgör
grunden för det fortsatta arbetet med att verkställa de punkter som nämns i policyn.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: [email protected]
www.falkenberg.se