RUTIN FÖR INTERN OCH EXTERN MILJÖKOMMUNIKATION

advertisement
MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Kravelement:
4.4.3 Kommunikation
Ansvarig handläggare:
Kommunikationschef
Dokument nr:
M13
Fastställd av:
Förvaltningschef
Diarienr:
510-14
Beslutsdatum:
2014-07-01
Bilagor:
0
Version nr:
2
Sidor:
Sida 1 av 3
Ersätter:
Tidigare version av
detta dokument med
diarienummer 117-1091
RUTIN FÖR INTERN OCH EXTERN
MILJÖKOMMUNIKATION
Syfte
Syftet med denna rutin är att klargöra hur intern och extern
kommunikation av miljöarbetet, och övriga aspekter av hållbar
utveckling, ska ske.
Ansvar
Rektor ansvarar för den interna miljökommunikationen mellan
olika nivåer och verksamheter inom högskolan. Akademichef och
förvaltningschef ansvarar för att medarbetarna får den
information som krävs för att aktivt medverka i högskolans
hållbarhetsarbete.
För den externa kommunikationen ansvarar avdelningen
kommunikation.
Beskrivning
Definitioner
Intern miljökommunikation: kommunikation mellan och inom
olika nivåer och verksamheter inom högskolan.
Extern miljökommunikation: kommunikation med intressenter
och allmänhet utanför högskolan.
Intern kommunikation
Den interna kommunikationen sker på följande sätt:
•
Rektor och samordnaren för hållbar utveckling informerar
-1-
MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Kravelement:
4.4.3 Kommunikation
Ansvarig handläggare:
Kommunikationschef
Dokument nr:
M13
Fastställd av:
Förvaltningschef
Diarienr:
510-14
Beslutsdatum:
2014-07-01
Bilagor:
0
Version nr:
2
Sidor:
Sida 2 av 3
Ersätter:
Tidigare version av
detta dokument med
diarienummer 117-1091
på/via:
o ledningsmöten
o referensgruppen för hållbar utveckling
o miljöombudsmöten
o e-post
o högskolans webbplats för hållbar utveckling samt
via blänkare/nyheter på övriga relevanta sidor.
Extern kommunikation
•
Akademier och verksamhetsstöd informerar på
arbetsplatsträffar där miljöfrågor skall vara en
återkommande punkt på agendan. I undantagsfall kan
miljöfrågor hanteras på annat sätt under förutsättning att
det går att visa att hållbarhetsfrågor diskuteras
kontinuerligt.
•
Avdelningen kommunikation informerar via:
o student- och personalnyheter
o Nyhetsbrev via mail.
Myndighetskontakter
Högskolan centralt och berörda akademier ansvarar för kontakter
med myndigheter inom miljöområdet och hållbarhetsfrågor i
övrigt.
Entreprenörer, leverantörer och hyresgäster
Entreprenörer, leverantörer eller hyresgäster som inte är anställda
av högskolans ska ha den kunskap om högskolans
hållbarhetsarbete som framgår krävs för att dessa inte ska orsaka
miljöbelastning. Ansvarig att informera om gällande rutiner är
den person som köper tjänsten eller tecknar avtalet.
Miljöredovisning
Högskolans miljöledningsarbete redovisas årligen till berörda
myndigheter och arbetet med hållbar utveckling kommuniceras
årligen i högskolans årsredovisning.
Externa synpunkter
Externa synpunkter och frågor om högskolans hållbarhetsarbete
ska i första hand hänvisas till samordnaren för hållbar utveckling
och därefter till kommunikationschefen.
-2-
MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Kravelement:
4.4.3 Kommunikation
Ansvarig handläggare:
Kommunikationschef
Synpunkter och
förbättringsförslag
Dokument nr:
M13
Fastställd av:
Förvaltningschef
Diarienr:
510-14
Beslutsdatum:
2014-07-01
Bilagor:
0
Version nr:
2
Sidor:
Sida 3 av 3
Ersätter:
Tidigare version av
detta dokument med
diarienummer 117-1091
Synpunkter och förbättringsförslag hanteras enligt högskolans
rutin för avvikelsehantering. Samordnaren för hållbar utveckling
avgör fortsatt hantering av inkomna ärenden.
-3-
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards