Riktlinjer för översättning till engelska i administrativa sammanhang

advertisement
HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
Högskoledirektören
BESLUT
2014-06-10
Dnr HS 2013/552-m
Riktlinjer för översättning till engelska i administrativa
sammanhang
Härmed fastställs Riktlinjer för översättning
till engelska i administrativa
sammanhang.
Riktlinjerna ska ses som ett första inslag i en mer övergripande och allmän språkpolicy
som kommer att tas fram på sikt.
Ärendet har beretts av rektors kansli på uppdrag av högskoledirektören. Högskolans
förvaltningsavdelningar och studentkåren har medgetts möjlighet att lämna synpunkter.
Beslut fattas efter föredragning av chefen för rektors kansli, Björn Hellberg.
ohan Almer
Kopia till
Rektorsfunktionen
Fakultetsnämnden
Prefekter
Avdelningschefer vid institution
Förvaltningens chefer
Studentkåren
HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
Högskoledirektören
RIKTLINJER
2014-06-10
Dnr HS 2013/552-111
Översättning till engelska i administrativa sammanhang
1
Inledning
Efterhand som Högskolan i Skövde (Högskolan) alltmer utvecklas till en arbetsplats med
internationella inslag, finns anledning att se över hur Högskolan på bästa sätt ska
kommunicera med de studenter, lärare, forskare och andra kontakter, som vare sig
behärskar eller förstår svenska språket.
Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra i vilka administrativa sammanhang behov av
översättning finns. Med hänsyn till kostnader och begränsade personella resurser ska
översättning enbart ske till engelska språket (British English).
2
Svenska språket
Grundläggande för språkanvändning vid Högskolan är språklagen (2009:600), vilken
anger att svenska är huvudspråk i Sverige och att svenska ska vara språket i offentlig
verksamhet. Språklagen anger också att myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk
terminologi inom respektive myndighets fackområde finns tillgänglig, används och
utvecklas.
Svenska är Högskolans administrativa språk. Enskilda personer ska kunna använda
svenska vid inhämtande av information från och vid kommunikation med Högskolan.
Protokoll, beslut, regler, strategiska dokument, verksamhetsberättelser och andra
dokument av liknande karaktär ska skrivas på svenska och i möjligaste mån översättas till
engelska, helt eller i sammanfattad form. Det är dock alltid den svenska originaltexten
som är juridiskt bindande.
Eftersom Högskolan är en svensk myndighet ska mötesspråket normalt vara svenska,
vilket är särskilt viktigt när det gäller möten i beredande och beslutande organ. Avvikelser
kan emellertid ske om omständigheterna så kräver. Exempelvis kan muntlig information
vid möten även ske på engelska om icke svenskspråkiga personer är närvarande. En
strävan ska dock vara att alla medarbetare får så god kännedom i svenska språket att de
kan förstå information som ges på svenska.
3
Engelska språket
Engelska är idag det naturliga språket för kommunikation vad gäller internationell
samverkan, utbildning och forskning mellan individer med olika modersmål. God
språkservice vid Högskolan, framförallt inom administrativa funktioner, är av stor
betydelse för att underlätta utländska studenters och anställdas anpassning till
arbetsmiljö, studiemiljö och samhälle samt är inte minst viktigt ur ett
rättssäkerhetsperspektiv.
Av EU-kommissionen har Högskolan erhållit s.k. DS-Label (Diploma Supplement Label)
vilket bland annat innebär att krav ställs på att viktig information för studenter ska finnas
på engelska.
När ska översättning till engelska finnas?
4
Nedan ges exempel på sammanhang/situationer då översättning till engelska är av stort
värde för verksamheten vid Högskolan. Listningen ska i första hand ses som en vägledning
över när en översättning till engelska bör beaktas.
Som generell regel gäller att översättning till engelska språket ska ske när behov av
sådan översättning finns. Översättningen kan, beroende på sammanhang/situation och
relevans, vara i sin helhet, i delar eller i sammanfattad form.
Respektive avdelning ansvarar, inom ramen för sitt ansvarområde och sina
arbetsuppgifter, för att en översättning kommer till stånd.
Exempel på sammanhang/situationer där översättning till engelska bör beaktas;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
information om Högskolan och dess organisation,
viktigare övergripande beslut av myndighetskaraktär och andra officiella
dokument,
information om personalfrågor och personaladministration,
information om utbildnings- och forskningsadministration,
skyltar, foldrar, elektroniska massutskick,
information om utbildningar,
kursbenämningar (gäller även kurser som inte ges på engelska),
kursplaner för kurser som ges på engelska,
utbildningsplaner för utbildningsprogram som ges på engelska,
examensbenämningar och information om examina,
Studentportalen,
Scio,
EvaSys,
TimeEdit
DiVA.
Ikraftträdande
Dessa riktlinjer är fastställda av högskoledirektören den lo juni 2014 och gäller från den
1 juli 2014.
Download