Sammanfattning - Alfresco - Västra Götalandsregionen

advertisement
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-04-18
11236
1 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Miljöenhet
2016-04-07
2018-04-07
2
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Personalchef
Södra Älvsborgs Sjukhus
4.4.3 Miljökommunikation
Sammanfattning
Dokumentet beskriver hur kommunikation internt och externt sker avseende
miljöarbetet på sjukhuset. Regionens kommunikationspolicy ligger till grund
för kommunikationsstrategin och rutinen ingår i SÄS miljöledningssystem.
Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................... 1
Bakgrund ...................................................................................................... 1
Förutsättningar ............................................................................................. 1
Genomförande ............................................................................................. 2
Uppföljning ................................................................................................... 2
Dokumentinformation ................................................................................... 3
Referensförteckning ..................................................................................... 3
Bakgrund
Rutinen syftar till att säkerställa en fungerande kommunikation som
möjliggör för sjukhuset att minska miljöpåverkan, nå uppsatta miljömål och
bedriva en dialog med interna och externa intressenter som syftar till att
uppmuntra, sprida och fördjupa kunskapen om sjukhusets miljöarbete.
Förutsättningar
Sjukhusledningen informerar styrelsen om miljöarbetet och ansvarar för att
miljöplaner och policys inom miljöområdet sprids inom organisationen.
Miljöenheten ansvarar för miljökommunikation till linjeorganisationen och
informationsenheten stöttar med kunskap om vilka kommunikationsstrategier
som är lämpliga. Som stöd i arbetet har linjeorganisationen möjlighet att
använda miljö- och kemikalieombud. Dessa kan t.ex. informera på APT och
vidarebefordra information från miljöenheten.
Kommunikation med myndigheter i miljörelaterade frågor är delegerat till
miljöstrategen. Miljöavdelningen vid koncernkontoret är ansvarig för
kommunikation av Västra Götalandsregionens årsredovisning och spridning
av övergripande miljöinformation till förvaltningarna t.ex. miljöplaner och
policys inom miljöområdet.
Dokumentbenämning
4.4.3 Miljökommunikation
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-04-18
11236
2 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Miljöenhet
2016-04-07
2018-04-07
2
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Personalchef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Lagkrav och myndighetskrav
-
Kommunallagen SFS 1991:900 (reglerar kommuner och landsting)
-
Offentlighetsprincipen
Genomförande
Intern kommunikation
Den interna kommunikationen, inom Södra Älvsborgs Sjukhus och regionen,
sker främst via intranät, föreläsningar, informationsträffar, miljöutbildningar,
introduktion för nyanställda, miljöredovisning samt lokala och regionala
nätverk. I den interna kommunikationen ingår till exempel kommunikation
med sjukhusledningen, löpande kommunikation med förvaltningens
miljöombud och hantering av interna avvikelser samt förbättringsförslag.
Extern kommunikation
Allmänheten ska kunna ta del av information om Södra Älvsborgs Sjukhus
miljöarbete. I första hand sker kommunikationen via extern webbsida, Södra
Älvsborgs sjukhus årsredovisning, årsrapport till tillsynsmyndighet etc.
Inkommande miljöärenden, synpunkter, frågor eller klagomål om miljö från
t.ex. närboende, myndigheter, Västra Götalandsregionen och andra
intressenter, diarieförs och vidareförmedlas till miljöstrateg för hantering.
Vid kommunikation med media gäller att kontakter ska skötas enligt
informationsenhetens riktlinjer. Person som har sjukhuschefens uppdrag i
miljöfrågor uttalar sig när det gäller sjukhusövergripande miljöfrågor.
Redovisande dokument
-
Årsrapport till tillsynsmyndigheter
-
Diarieförda inkommande och utgående miljöärenden
-
Miljöbrev, ombudsbrev, broschyrer etc.
-
Inkomna externa synpunkter på miljöarbetet
-
Svar på inkomna externa frågor gällande miljö
Uppföljning
Dokumentbenämning
4.4.3 Miljökommunikation
Vid ledningens genomgång
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2016-04-18
11236
3 (3)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Miljöenhet
2016-04-07
2018-04-07
2
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Personalchef
Södra Älvsborgs Sjukhus
-
I samband med intern miljörevision
Dokumentinformation
För innehållet svarar
MariAnn Pettersson, miljöstrateg, HR-stab/miljöenhet, SÄS
Remissinstanser
Fastställt av
Heidi Ström, personalchef, SÄS
Nyckelord
Miljökommunikation, miljöinformation, miljöredovisning
Referensförteckning
1. Miljömål och handlingsplaner
2. Insamling och rapportering till miljö- och årsredovisning
Dokumentbenämning
4.4.3 Miljökommunikation
Download