Psykologens roll i
Obesitasteam
Marie Olausson
Psykolog
Barn- och Ungdomsmedicin öppenvård Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus
Disposition
Organisation/Bakgrund/Uppdrag
Varför psykolog? Till vilken nytta?
Hur ser det konkreta arbetet ut? Teamet
Fallbeskrivning
Vilka metoder används?
Framtidstankar
Södra Älvsborgs Sjukhus
Organisation/Uppdrag/Bakgrund
Sedan ca 2005 har de fem Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningarna i Södra
Älvsborg-Barnkliniken SÄS i uppdrag att behandla barn/ungdomar med obesitas.
De flesta kommer på remiss från Skolhälsovården (SHV). Med tiden har vi upptäckt
komplexiteten med obesitas. Behandlingen kräver en helhetssyn där flera insatser
behöver koordineras mellan familjen och behandlare.
Sammansättningen av professioner i teamen kan variera mellan de olika
mottagningarna; läkare sjuksköterska, dietist, psykolog, fysioterapeut och
sekreterare. Psykolog har funnits på mottagningarna sedan 2007. Sammantaget är
vi 4 verksamma psykologer med varierande arbetstid och upptagningsområde.
Psykologens arbete i obesitasbehandlingen ser också olika ut.
Södra Älvsborgs Sjukhus
Obesitasbehandling öppenvården
Södra Älvsborgs Sjukhus
Varför psykolog?
Psykologen har kunskap kring både individ, grupp,
organisation och dess samspel
Psykologen är skolad i differentialdiagnostik och har många
metoder för att bedöma/utreda/behandla psykisk ohälsa
Psykologen har självständigt behandlingsansvar och
gedigen kunskap i utvecklingspsykologi som är absolut
nödvändigt i arbetet med barn och unga
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad kan psykologen bidra med?
Bedömning/utredning/behandling/samverkan
Konsultation/handledning/förebyggande arbete
Utvärdering/forskning
Strategiskt planeringsarbete
Södra Älvsborgs Sjukhus
”Utveckling på avvägar”
Anders Broberg, Kjerstin
Almqvist, Tomas Tjus,
utgiven av Natur o Kultur
2003
Södra Älvsborgs Sjukhus
Faktorer av betydelse för psykisk hälsa
Sårbarhet
Riskfaktorer
Motståndskraft
Friskfaktorer utanför barnet
Södra Älvsborgs Sjukhus
Psykologens konkreta arbete i teamet
Kontaktar familjen vid varje ny remiss
Nybesök psykolog och sjuksköterska
Kontakt med psykolog kan senare bli:
Familjearbete
Enskilda kontakter föräldrar/barn/tonåring
Utredning-begåvningstest-skattningsskalor
Samverkan-Västbusmöte
Initiativ till uppstart lokal samverkansgrupp
Varit delaktig i utformning av broschyr och postrar
Södra Älvsborgs Sjukhus
Fallbeskrivningar
Familjen ber om hjälp, kontaktar psykologen själv
Accelererande viktkurva där ingen medicinsk
förklaring finns, någon i teamet reagerar och vi har
ett gemensamt besök med familjen. Föreslår ofta
då att göra Västbusmöte,
http://epi.vgregion.se/vastbus
Södra Älvsborgs Sjukhus
Metoder som används i patientarbetet
Kartläggning med skattningsskalor-Becks Ungdomsskalor, Brown ADD
5-15, CDI
Kontakt med BVC/skola
Sandlådeobservationer
Utredning-kognitiva funktioner WISC, ABAS-föräldra och lärarskattning
personlighet-CAT, satskomplettering, ”Jag tycker jag är”
Individuella samtal barn/ungdom/förälder
IPT,EMDR,MI,
Familjesamtal-tillsammans med annan profession
Samverkan/Västbus-tillsammans med annan profession
Södra Älvsborgs Sjukhus
Framtidstankar
Arbeta ännu mer strategiskt/förebyggande med
allas hälsa och även i det direkta
behandlingsarbetet.
Är behandlingen på rätt ställe? Flera psykiatrinära
patienter? Ätstörningsenhet? Hur tar vuxenvården
vid?
Södra Älvsborgs Sjukhus
Tack för att ni lyssnade!
Marie Olausson
psykolog, psykoterapeut
specialist klinisk psykologi, handledarutbildad
Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen Viskan
Bryggaregatan 5, plan 6
503 38 Borås
tel. 033-20 85 84, fax 033-20 85 95
[email protected]
Södra Älvsborgs Sjukhus