(Microsoft PowerPoint - Utbildningsdag Bens\345r 2014 utan st

advertisement
Södra Älvsborgs Sjukhus
Bensårpatienten i vårdkedjan
Nutrition
Föreläsning 2014-03-11
Anna Svensson, leg. dietist
Södra Älvsborgs Sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehåll
Dagens ämnen:
– Nutritionens betydelse
– Vad ska vi göra?
– Patientexempel
Södra Älvsborgs Sjukhus
Malnutrition är en riskfaktor
för att utveckla trycksår
Definition malnutrition:
Ett samband mellan
otillräckligt näringsintag och
patientens kliniska tillstånd,
dvs. bristande tillgång i
kroppens vävnader på
näring/energi i förhållande till
behov.
”… äter för lite eller behöver för
mycket…”
Södra Älvsborgs Sjukhus
Malnutrition är en riskfaktor
för att utveckla trycksår
Patienter med följande sjukdomstillstånd/symptom
bör observeras extra noga:
• Diabetes
• Hypoalbuminemi
• Lågt Hb
• Risk för intorkning
Ökad infektionsrisk, försämrad sårläkning
Södra Älvsborgs Sjukhus
Ett gott nutritionsstatus bidrar
till en snabbare sårläkning
För att ett sår ska kunna läka måste läkningshämmande
faktorer identifieras och avlägsnas.
• Grundläggande orsaker till att såret inte läker
– Venös insufficiens, sviktande perifer cirkulation,
nedsatt rörelseförmåga och långvarigt tryck etc
• Faktorer som försvårar sårläkning
– Hypoxi, protein-, vitamin- och mineralbrist; vätskebrist
och uttorkning; förhöjda blodsockernivåer hos diabetiker
etc
Allt levande behöver syre, vatten, energi och näring…
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Vätska
Normalbehov
• Det näringsämne som våra
kroppar till största del består
av.
• Vatten tillförs genom mat och
dryck samt den förbränning av
andra näringsämnen som sker i
kroppen.
• Grundbehov 30 ml per kg
kroppsvikt eller minst 1500 ml
per dag.
Minskade / ökade behov
• Vätskerestriktion vid vissa
tillstånd, t ex hjärtsvikt,
njursvikt. Läkare ordinerar
vätskemängd.
• Vi förlorar vatten via urin,
avföring, lungor och hud.
Ökade förluster vid t ex feber,
kräkning, diarré, kraftiga
svettningar, brännskada och
blödningar.
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Energi
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Energi
Viktstabilitet = energibalans
Ofrivillig viktminskning
• mindre energiintag än
behovet
• kroppen tar på sina egna
förråd
• risk för malnutrition.
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Makronutrienter
Makronutrienter =
energigivande näringsämnen
Protein: Aminosyror är
byggstenar i alla vävnader
Fett: Nödvändigt i
cellmembran
Kolhydrater: Främsta
energikällan
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Makronutrienter
Proteinbehov
• Normalbehov hos friska
personer c:a 0,6-0,8 g/ kg
kroppsvikt per dag
• Vid sårläkning kan
behovet vara kraftigt
förhöjt, 1,0 – 1,5 g/kg per
dag
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Makronutrienter
Proteinets funktion
• Bildning av kollagen,
fibroblaster, vita blodkroppar
•Kärlnybildning,
vävnadsrekonstruktion,
koagulation, sårkontraktion
Kollagen = bindvävsprotein
Proteinbrist
• Hypoalbuminemi, ödem
• Nedsatt vävnadsperfusion
• Lymfopeni, sämre immunförsvar
nedsatt
sårläkningsförmåga!
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Mikronutrienter
Vitaminer och mineraler av speciell betydelse
för sårläkningen:
– Vitamin C
– Vitamin A
– Zink
– Järn
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Vitamin C
Funktion:
• Kollagenbildning
• Antiinflammatorisk effekt
• Ökar upptaget av järn
Kollagen = bindvävsprotein
Tillskott av 1-2 g rekommenderas
för att förhindra sårkomplikationer
efter större trauma och kirurgiska
ingrepp.
Brist:
• Defekt kollagen
– Kapillärskörhet
– Bristningar i såret
nedsatt
sårläkningsförmåga!
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Vitamin A
Funktion:
• Co-faktor vid
kollagennybildning
• Epitelvävnadens stabilitet
• Ökar styrkan hos ärret
• Viktig del i immunförsvaret
nedsatt
sårläkningsförmåga!
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Zink
Funktion:
• Nödvändigt för
– omsättning av vitamin A
– kollagennybildning
• Stabiliserande funktion i
cellmembran
Brist:
• tillväxthämning, fördröjer
sårläkningen
nedsatt
sårläkningsförmåga!
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kort näringslära –
Järn
Funktion:
• Celldelning, nybildning
• Hemoglobin, syretransport
Brist:
• Dåligt syresatt vävnad ökar
risken för sår.
nedsatt
sårläkningsförmåga!
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad ska vi göra?
• Rutiner för screening/riskbedömning
• Åtgärder
• Uppföljning/utvärdering
Det är lättare att mota än att bota!
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad ska vi göra?
Screening
•
•
Screena och bedöm nutritionsstatus regelbundet och
vid förändring i tillståndet och/eller när förbättring inte
kan ses
Använd ett accepterat och praktiskt instrument för
bedömning av näringsstatus
1. MNA
2. Senior Alert
3. ”Tre frågor”
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad ska vi göra?
Bedömning
•
•
•
•
Uppskatta energi- och näringsbehov
Jämför energi- och näringsbehovet med intaget
Bedöm blodsockernivåer hos diabetiker
Identifiera ätsvårigheter
Genomförs regelbundet!
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad ska vi göra?
Åtgärder, allmänna
•
Behandla malnutritionen!
– Energi- och proteinberikad kost
– Mellanmål är viktiga
– Tänk på dryck
– Kosttillägg kan vara aktuellt
• Regelbunden viktkontroll – viktstabilitet!
• Följ upp och utvärdera insatta åtgärder
• Remittera till dietist när insatta åtgärder inte har givit
önskat resultat
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad ska vi göra?
Åtgärder, diabetes
Sårläkningen vid diabetes är relaterad både till patientens
blodsockervärden och näringstillstånd.
• Mål: normalisera blodsockervärden + täcka energi- och
näringsbehov.
• Personer med diabetes och nedsatt aptit/ undernäring bör
inte äta en fettsnål kost men hänsyn till fettkvalitet bör tas.
• Kosttillägg kan vara ett bra komplement. Klara
näringsdrycker är olämpliga vid diabetes.
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad ska vi göra?
Åtgärder specifikt sårläkning
•
•
•
Provtagning
• Albumin
• Hb
• Järn- och zinkstatus
Överväg tuffare mål för blodsockernivåer
Samarbete mellan professioner!
Det går inte att v isa bilden för tillfället.
Södra Älvsborgs Sjukhus
Vad ska vi göra?
Rekommenderad läsning
Södra Älvsborgs Sjukhus
Patientexempel
Försvårande omständigheter
• Nedsatt rörlighet, lägre energibehov
• Övervikt, lägre energibehov
• Diabetes, förhöjt eller svårstabiliserat blodsocker
• Nedsatt aptit, förmår inte att äta
• Njursvikt, balansera proteinintaget
• Nedsatt upptagningsförmåga
• ”Strukturella hinder”
Södra Älvsborgs Sjukhus
Patientexempel
• Kvinna 70 år. MS sedan lång tid –
rullstol/sängläge. Trycksår sacrum.
Problem: Litet energibehov, för litet proteinintag.
•Kvinna 75 år. Diabetes. Dubbelamputerad,
rullstol/sängläge. Trycksår sacrum. Avlastande
stomi.
Problem: Litet energibehov, ”kronisk bantare”,
liten benägenhet att ändra matvanor
Södra Älvsborgs Sjukhus
Patientexempel
•Kvinna 72 år. BMI 16. Tunntarmsresektion på 70talet. Kronisk anemi. Amputerad.
• Problem: Dåligt näringsupptag. Litet matintag
• Man 78 år. Inga egentliga hinder för att äta,
”bara” dålig aptit.
• Litet matintag.
Södra Älvsborgs Sjukhus
Sammanfattning
• Nutritionsstatus har betydelse för sårläkning!
• Viktigt med regelbunden screening
• Bedöm, sätt in åtgärder, utvärdera regelbundet
• Viktstabilitet, tillräcklig energi- och
proteintillförsel är högsta prioritet!
• Vid utebliven förbättring kan ytterligare utredning
behövas
• Samarbete är en förutsättning!
Download