Amputerad kroppsdel - hand, finger, fot, tå

advertisement
NU-sjukvården
Barium.ID: 25931
Publicerat för enhet: Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus
Version: 2
Innehållsansvarig: Anneli Milskog Torén, Akutsjuksköterska, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (annmi8);
Christina Karlsson Jilleskog, Gipstekniker, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (chrji1)
Godkänt av: Catarina Svalbacke, Vårdenhetschef, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (catsv6); Henrik
Johnard, Överläkare, Ortopedklinik läkare (henjo1)
Giltig från: 2016-11-30
Rutin
Giltig till: 2018-11-29
Amputerad kroppsdel – hand, finger, fot, tå
Omvårdnadsanamnes
Omvårdnadsåtgärder
Debut?
Beskrivning av händelseförlopp
Tidigare sjukdomar?
Medicinering?
Överkänslighet mot läkemedel?
Social bakgrund/hemsituation ffa äldre
Förberedelser
Hjälp med ev. avklädning.
Skölj såret med NaCl, och linda in skadan i
NaCl-kompresser, steril handduk omkring.
Om kraftig blödning – tryckförband!
Högläge.
Blodtryck, puls, POX, AF följs kontinuerligt.
Omvårdnadsstatus
Kommunikation
Medvetandepåverkan (RLS/GCS)
Orienterad?
Hörsel/syn/talsvårigheter?
Ej svensktalande – tolk?
Andning
Andningspåverkan - ytlig/djup/snabb?
Cirkulation
Blödning - cirkulatorisk påverkan?
Pulskvalitet/frekvens?
Yrsel?
Perifer kyla?
Hud
Avslitning eller kapning av kroppsdel?
Nutrition
Illamående?
Kräkning?
Senast intag av mat/dryck?
Smärta
VAS - intensitet/lokalisation?
Amputerad kroppsdel lindas in i urvriden
NaCl-kompress. Lägg paketet i plastpåse och
förslut. Fyll en större påse med isvatten och
sänk paketet i denna. OBS! Låt ej den
amputerade kroppsdelen komma i
direktkontakt med is!
Läkemedelshantering
Smärtlindring enligt ordination.
Ev. Antibiotika enligt ordination.
Ev. Tetanusskydd.
Ev. Infusion.
Speciell omvårdnad
Prover enligt ordination.
Vid operation finns Blodgrupp/Bastest?
Ev. EKG.
Fasta.
Märkning av kroppsdel – utförs av läkare.
Information
Remiss till distriktssköterska?
Återbesök?
Omprio enligt RETTS
Sammansatt status
Helhetsbedömning av patienten
1 (1)
Papperskopior gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Download