DC.title - Alfresco

advertisement
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
1 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
Sammanfattning
Regelverket för SÄS interna webbplats styr hur innehåll på intranätet ska
presenteras när det gäller struktur, sidlayout, navigering, dokument, länkar,
bilder, färger och tillgänglighet.
Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................... 1
Bakgrund ...................................................................................................... 1
Förutsättningar ............................................................................................. 2
Genomförande ............................................................................................. 2
Regelverk ................................................................................................ 2
Grundstruktur för gallerisida ................................................................ 2
Grundstruktur för klinik, enhet, process eller stab ................................ 3
Nyheter ............................................................................................. 10
Kontaktuppgifter ................................................................................ 11
Bilder ................................................................................................. 11
Länkar ............................................................................................... 12
Dokument .......................................................................................... 12
Sökmotoroptimering .......................................................................... 15
Övriga riktlinjer .................................................................................. 15
Uppföljning ................................................................................................. 17
Dokumentinformation ................................................................................. 17
Referens- och länkförteckning .................................................................... 17
Bakgrund
Regelverket för SÄS interna webbplats styr hur innehåll på intranätet ska
presenteras när det gäller struktur, sidlayout, navigering, dokument, länkar,
bilder, färger och tillgänglighet. Det grundar sig på Västra
Götalandsregionens riktlinje för anpassad information och den lokala
riktlinjen ”SÄS interna webbplats - syfte och mål”.
Informationsenheten har det övergripande ansvaret för webbarbetet på SÄS
under ledning av kommunikationschefen.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
2 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Förutsättningar
För att göra intranätet så användbart, tillgängligt och lättnavigerat som
möjligt bör det byggas utifrån en gemensam riktlinje. Så långt det är möjligt
bör kliniker, avdelningar och staber använda samma begrepp och
grundläggande struktur för webbplatsen. Enhetlighet och
målgruppsanpassning av innehållet är viktiga faktorer för att uppnå målen
kring tillgänglighet och användbarhet.
Intranätet administreras och publiceras med hjälp av
webbpubliceringsverktyget Episerver. För att kunna publicera innehåll på
intranätet måste man vara behörig användare, webbredaktör, i Episerver.
Genomförande
Regelverk
Varje webbsida har en informationsansvarig, som ansvarar för att
informationen är korrekt. Grundprincipen är att verksamhetschefen är
informationsansvarig. Inställningen för vem som är informationsansvarig gör
informationsenheten på webbredaktörens begäran. Varje sida ska även ha ett
namn på den som har publicerat sidan, ”Publicerad av” (kallas skribent i
Episerver).
Intranätet byggs av sidor av fyra olika slag: startsidan, gallerisidor,
innehållssidor och undersidor.




Startsidan är intranätets startpunkt och den sida under vilken intranätets
struktur byggs.
Gallerisidor är portalliknande startsidor för informationsområden med
utpekade målgrupper. Gallerisidorna är Styrdokument, Vård och hälsa,
Ledning och utveckling, Medarbetare, Organisation och Tjänster och
verktyg som riktar sig till medarbetare i vården eller i vårdnära arbete.
Knapparna i den horisontella toppmenyn öppnar gallerisidor.
Innehållssidor används för att presentera informationen inom det
aktuella informationsområdet. Innehållssidor öppnas via länkar i
vänstermenyer.
Undersidor kan användas för sidor med fördjupande information för
mindre målgrupper. Sidorna görs tillgängliga i nedfallande
vänstermenyer. Dokument kan läggas i högerkolumnen.
Grundstruktur för gallerisida
En webbplats för en gallerisida byggs utifrån en grundstruktur som i vissa
fall behöver anpassas till innehåll och målgrupp. Den har en startsida med
underliggande innehållssidor, med utfallande menyer och högerkolumn för
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
3 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
länkar. Högerkolumnerna har blocken Länkar, Externa länkar och Kontakt
vid behov. En struktur för nyheter finns att använda vid behov.
Alla innehållsidor skapas på sidtypen ”Informationssida”.
Exempel. Gallerisida med vänstermeny, högerkolumn och nyhetslista.
Undersidor till gallerisidor ska ligga under respektive gallerisida i
Episerverstrukturen. Inga genvägar eller inhämtning av data görs i Episerver.
Det innebär att webbredaktören får uppdatera, skapa och publicera på flera
ställen i Episerver.
Grundstruktur för klinik, enhet, process eller stab
En webbplats för en klinik, enhet, process eller stab byggs utifrån en
gemensam grundstruktur. Den har en startsida med underliggande
innehållssidor. Klinikerna och enheterna har en struktur för nyheter. Det har
inte staberna.
Alla innehållsidor skapas på sidtypen ”Informationssida”.
Vänstermenyns innehåll
Grundstrukturens innehållssidor visas i en vänstermeny som används för
navigering på webbplatsen. Sidornas inbördes ordning är fördefinierad för att
navigeringsmönstret alltid ska vara detsamma för besökaren.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
4 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Exempel. Vänstermeny för klinik.
Grundstrukturens sidor och deras innehåll:
Sidnamn
Innehåll
Startsida
Bild och kort beskrivande text om den
verksamheten som bedrivs.
Nyhetslista
Länkar (se Högerkolumnens innehåll
nedan).
Kontakt
Kontaktinformation för ledning och
medarbetare.
Länk till SEWON ska alltid finnas i
högerkolumn på kontaktsidan då det
oftast redan finns information om
öppettider och telefontider med
koppling till KIV där.
På kontaktsidan listas också övriga
kontaktuppgifter.
Verksamhet
Verksamhetsplan och
verksamhetsuppföljning. Endast
aktuella dokument och rapporter.
Verksamhetsutveckling, t ex team,
handlingsplaner och kvalitetsarbeten
som rör verksamheten
Annan beskrivning av hur
verksamheten bedrivs (ej
styrdokument).
Eventuell organisationsskiss.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
5 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Sidnamn
Innehåll
Eventuella länkar till mötesdokument
(se Högerkolumnens innehåll).
Styrdokument
Kliniker ska ha en gemensam sida för
styrdokument. Styrdokumentsidan får
alltså inte användas på enhetsnivå.
Dokumentflöden (ifeeds) från Barium
används för att tillgängliggöra lokala
riktlinjer och rutiner på
styrdokumentsidan.
I högerkolumnen är det möjligt att
länka till sjukhusövergripande
ämnessidor för styrdokument.
Länkar till regionala och nationella
riktlinjer publiceras nederst i högerkolumnen.
Kompetensutveckling
Internutbildningar,
utbildningsrapporter från
medarbetarna.
Kan i vissa fall även vara t ex bildspel
i utbildningssyfte.
Forskning
Forskning, studier och
forskningsprojekt.
Manualer
Manualer av olika slag t ex för
apparatur eller IT-stöd.
Använd högerkolumnen för länkar till
manualer på andra webbplatser.
Blanketter
Olika typer av blanketter.
Använd högerkolumnen för länkar till
blanketter på externa webbplatser.
Patientinformation
Information att ge till patient i
samband med besök.
Länka till SEWON om
patientinformation har publicerats
publikt.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
6 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Om informationsinnehållet inte passar under någon av grundstrukturens sidor
ovan skapas undersidor att länka till i en högerkolumn. Observera att
undersidan helst inte ska ha någon högerkolumn med länkar till ytterligare en
nivå.
Endast sidor med färdigt innehåll får publiceras. Om innehåll saknas för
någon av grundstrukturens innehållssidor skall den döljas och avpubliceras
tillsvidare.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
7 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Startsidans centrala innehåll - kliniksida
Exempel. Startsida för klinik.
Startsidans centrala innehåll, ”scenen”, utgörs av en verksamhetsbild (storlek
430x100 px) och en kort text, två till tre meningar lång, skrivs under bilden.
Texten kan fördjupas och läggas under verksamhetssidan, i nedfallande
vänstermeny. Tänk på att skriva för målgruppen – andra medarbetare på
SÄS.
Under den verksamhetsbeskrivande texten placeras eventuell nyhetslista.
Högerkolumnernas innehåll
I högerkolumnen kan man skapa block med olika typer av innehåll, till
exempel länkar till dokument och till andra webbsidor.
Innehåll i högerkolumnen för grundstrukturens startsida:


Enheter. Block (första editorn i Episerver) med länkar till startsidor för
verksamhetens enheter.
Länkar. Block (andra editorn i Episerver) med länk till verksamhetens
webbplats på SEWON (överst) Länkar till sidor på gallerisidor och/eller
sidor på tjänster och verktyg. Länkar till dokument och länkar till externa
webbsidor. Om antalet länkar är stort kan länkarna läggas i mitten, på
scenen.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
8 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Exempel. Högerblock på startsida för klinik.
Innehåll i högerkolumnen på mallstrukturens sida för kontakt:

Rubrik: Länkar. Länk till kontaktsida på SEWON (överst) samt
eventuella länkar till kontaktsidor för andra enheter och verksamheter.
Exempel. Högerblock på sida för kontakt.
Innehåll i högerkolumnen på mallstrukturens sida för verksamhet:

Rubrik: Möten. Dokumentlänkar till de tre senaste mötesdokumenten
(rekommendation) indelade under rubriker i ett och samma block.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
9 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Exempel. Högerblock på sida för verksamhet.
Innehåll i högerkolumnen på mallstrukturens sida för styrdokument:

Rubrik: Sjukhusövergripande styrdokument. Länk till ämnessida under
den övergripande för styrdokument (överst) och eventuellt också en länk
till något enstaka sjukhusövergripande dokument om det används väldigt
ofta i verksamheten. Använd i sådana fall länken till den i Barium
publicerade utgåvan. Använd fetstilt text för eventuella mellanrubriker i
blocket. Det här blocket placeras alltid överst till höger.
Exempel. Högerblock överst på barn- och ungdomsklinikens sida för styrdokument.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
10 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus

Rubrik: Externa länkar. Länkar till regionala och/eller nationella
styrdokumentsidor eller dokument inom verksamhetsområdet. Använd
fetstilt text för eventuella mellanrubriker i blocket. Placera alltid det här
blocket efter blocket för sjukhusövergripande styrdokument.
Exempel. Högerblock på barn- och ungdomsklinikens sida för styrdokument.
Nyheter
Nyhetsflöden kan läggas nedtill på scenen på klinikens eller enhetens
startsida. (Staberna har dock ingen nyhetslista utan publicerar sina nyheter i
lämplig nyhetslista under någon av gallerisidorna). I listan visas som
rekommendation de fem senaste nyheterna. Vid behov kan ett nyhetsarkiv
skapas för äldre nyheter. I nyhetsarkivet hålls nyheter som är max två år
gamla. Äldre nyheter ska arkiveras/gallras.
Nyheter ska alltid skapas med sidtypen Informationssida.
Exempel. Nyheter på kliniksida.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
11 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Kontaktuppgifter
Alla kontaktuppgifter ska följa samma form, men kan förekomma med eller
utan bild.
Innehåll:
Yrkestitel
Organisatorisk placering
Förnamn och efternamn
Telefon (förkortas tfn och skrivs med riktnummer, numret får fetstil,
mellanslag före och efter bindestreck)
Faxnr (förkortas fax)
(e-post, endast e-postadressen skrivs ut)
Exempel. Kontaktuppgifter med bild.
Bilder
Alla bilder för publicering på intranätet tas eller godkänns av fotograf på
fotomedia. Alla som medverkar på bilder ska ha gett sitt medgivande till
detta och vara medvetna om hur bilden kommer att användas.
Bilder ska användas i det originalformat som Fotomedia har tillgängliggjort
dem i för publicering på intranätet. De ska vara optimerade för webben och
av GIF- eller JPEG-format.
Bildstorlekar:





Porträttbild 100 x 140 px eller 160x120 (för nytagna bilder)
Klinikers startsida 430x100 px
Bild till scenen och nyheter 430x215 px
Bilder till ledningen direkt, medarbetare i fokus och annonsbilder
till dragarruta 186x93 px
Bilder till tjänster och verktyg 120x120 px
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
12 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
 Annonsbild stor i dragarruta 186x220 px
 Bannerbild i sidfot 212x106 px
 Bild på processkarta, 450 px bred
 Bild till facebook 375x270 px
Bilder ska alltid ha en beskrivande alternativ text (Alt-text) av
tillgänglighetsskäl.
Länkar
Alla länkar ska ha ett tydligt och beskrivande länknamn. Använd till exempel
Socialstyrelsen som länktext istället för www.socialstyrelsen.se.
För länkar till webbsida ska alltid länkstilen ”Länk med pil” användas
Exempel. Länk med länkstilen ”Länk med pil” (blå ring med vit pil före länktexten).
Undantag från denna regel görs vid länkar till bokmärken på sidan i
innehållsförteckningar.
Både interna och externa länkar ska öppnas i samma fönster.
Dokument
Det finns olika sätt att tillgängliggöra och publicera dokument.
Till exempel:
 Upload-katalogen i Episerver
 Dokumenthanteringssystemet Barium
 Gemensam nätverksmapp (G:)
Vilket alternativ som är lämpligast beror på användarens behov av att kunna
tillgå resursen och vilken typ av dokument det gäller.
Dokument ska publiceras i PDF-format (PDF/A) i första hand för att
minimera beroendet av licensierad programvara och att enkelt kunna ta del
av dokumentet från mobila enheter.
Upload-katalogen i Episerver ska inte användas som lager för dina
originaldokument.
Dokumentlänkar i Episerver
Precis som länkar till webbsidor ska dokumentlänkar ha tydliga och
beskrivande namn.
Dokumentlänkar öppnas alltid i nytt fönster. Ange därför en alternativ text
”Öppnas i nytt fönster” för dessa länkar.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
13 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Länkstilar används för att visa vilken typ av dokument som länken öppnar.
Det finns länkstilar för dokument av typerna PDF, Word, Excel och
PowerPoint.
Av tillgänglighetsskäl ska dokumenttypen också alltid anges inom parenteser
i klartext efter dokumentlänks namn, t ex ”Mitt dokument (pdf)”. Vissa
hjälpmedel läser upp länken och användaren får bara information om det som
står i text.
Exempel. Länkstilar för olika dokumentformat. Dokument öppnas i nytt fönster.
Styrdokument och Episerver
Styrdokument (riktlinjer, rutiner och standardvårdplaner inklusive bilagor)
ska publiceras via Barium. De är därefter sökbara från sökfunktionen för
styrdokument på SIW, se knappen ”Styrdokument” i menyraden överst på
sidan, men kan också länkas till intranätsidor via dokumentflöden.
Sjukhusövergripande styrdokument ska i första hand bara vara tillgängliga
via gallerisidan ”Styrdokument” och sökfunktionen för styrdokument där.
Enstaka dokument som bedöms som extra viktiga för verksamheten kan
länkas upp på klinikens styrdokumentsida.
Verksamhetsinterna (lokala) styrdokument publiceras alltid på kliniknivå.
Angående länkning till sjukhusövergripande och/eller externa styrdokument,
se stycket om högerblock ovan.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
14 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Exempel. Innehållsförteckning för anestesiklinikens styrdokumentsida.
För alla dokument som publiceras i Barium anges metadata. Dessa kan sedan
användas för att skapa filter som styr vilka dokument som ska listas i ett
dokumentflöde. Ett filter kan till exempel skapas för att automatiskt hämta
och göra en lista av de 20 senast publicerade styrdokumenten på SÄS.
Barium har inbyggt stöd för avancerad och automatisk versionshantering,
vilket gör att länkar mot Barium alltid pekar ut den senaste
dokumentversionen.
Exempel. Dokument från Barium via dokumentflöde på anestesiklinikens styrdokumentsida.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
15 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Sökmotoroptimering
Att använda sökfunktioner är ett vanligt sätt att navigera på webbplatser. För
att dina sidor ska bli lättare att hitta och hamna högre upp i sökresultat finns
det några saker att tänka på:










De ordval du gör vid publicering är viktigt för att det ska gå att hitta
innehållet. Föreställ dig vilka sökord och synonymer målgruppen
kommer att använda för att söka efter din sida.
Skriv ett tydligt och relevant sidnamn.
Skriv det viktigaste först – lyft fram det unika med ditt innehåll och
använd sökord tidigt i texten.
Använd rubrikerna och formateringsmallarna för H2 och H3 i texten.
Sökmotorerna prioriterar rubrikerna och formateringsmallarna.
Ange i redigeringsläge för sidan fem till sex sökord vid ”Standarsökord
för sidor”.
Ange i redigeringsläge för sidan en sammanfattning av innehållet vid
”Beskrivning av sidan”. Skriv kort och koncist med sökord och
nyckelfraser, max 160 tecken. Sammanfattningen är för sökmotorerna.
Ange en alt-titel till bilder.
Gallra bort inaktuella dokument och webbsidor.
Uteslut sidor av typen protokoll och nyheter från sökresultat i Episerver.
Det finns också möjlighet att med så kallade key matches ”låsa” söktermer till specifika sidor, som då hamnar överst i sökresultatet. Kontakta
webbsupporten [email protected] för att få vidare hjälp med detta.
Det är bra om webbsidor sökmotoroptimeras. Fokusera på att göra start-sidor
och sidor som ofta efterfrågas och besöks så sökbara som möjligt.
Övriga riktlinjer
Alfabetisk lista A-Ö
En alfabetisk innehållsförteckning, finns som ett alternativt sätt att navigera
på webbplatsen. För att webbsidan automatiskt ska hämtas till denna måste
kryssrutan ”Visa inte i A-Ö lista” vara avaktiverad (se fliken ”Extra
funktioner” för sidor av typen ”Informationssida”).
Ange verksamhetens namn, t ex ”Barn- och ungdomskliniken”, eller
”Barnmottagningen” i fältet för ”Extra namn i A-Ö lista”. Detta för att
särskilja sidor där sidans namn inte kan förväntas vara unikt, t ex
kontaktsidor. Sidan listas då som ”Kontakt – Barn- och ungdomskliniken” i
den alfabetiska listan.
Sidor som inte ska finnas med i A-Ö-listan är t ex nyheter, anteckningssidor
och formulärsidor.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
16 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Bokmärken
För sidor med mycket innehåll kan länkar på sidan, så kallade bokmärken,
användas för att göra en innehållsförteckning upptill på sidan med länkar till
avsnitt längre ned på sidan. Innehållsförteckningen görs som en punktad lista.
Exempel. Länkar till bokmärken i innehållsförteckning.
Använd vid behov en länk ”Upp” med länkstilen ”Länk med pil” vid slutet
av varje avsnitt för navigering tillbaka till innehållsförteckningen upptill på
sidan.
Exempel. Länk till bokmärke på sidans topp.
Enkel adress
Ibland finns det behov av att skapa en enkel (kortare) adress till webbsidan,
t ex för marknadsföring av sidan. När en enkel adress skapas, ange först
snedstreck och därefter namnet på sidan, t ex ”/vardhygien”. Hela den enkla
adressen till sidan blir då ”http://intrasas.vgregion.se/vardhygien”.
Färger
Innehåll på webbsidor ska följa den övergripande stilmallen när det gäller
färg på text och bakgrund. Undantag får göras i tabeller där bakgrundsfärg
behöver användas.
Gallra, revidera och arkivera
Det publiceras på SÄS intranät 4-5000 sidor av olika slag varje år. En del av
dessa sidor arkiveras, men många gamla sidor ligger också kvar över tid. På
samma sätt växer antalet dokument i upload-katalogen på Episerver.
Eftersom det ligger i allas intresse att intranätet och sökfunktionen inte
belastas av inaktuella sidor och dokument ska dokumentmappar och
webbsidor gås igenom årligen. Fatta i samband med detta beslut om vad som
ska revideras, gallras respektive arkiveras.
Originaldokument bör aldrig lagras i upload-katalogen i Episerver.
Webbsidor och nyheter kan arkiveras i mappar avsedda för detta (#-symbol
före arkivmappens namn) och som inte indexeras mot sökmotorn. Kontakta
webbsupporten för inställningar i dynamiska inställningar
Inaktuella webbsidor och nyheter som det inte ligger något värde i att spara
ska gallras bort.
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
RIKTLINJE
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2017-01-12
11918
17 (17)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Kommunikationsenhet
2016-12-09
2018-12-09
3
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Kommunikationschef
Södra Älvsborgs Sjukhus
Rubriker
Det finns tre rubriknivåer för gruppering av innehållet på sidan. Sidans namn
får alltid rubrikstorleken H1. För att styckeindela den löpande texten används
rubrikstorlek H2, respektive H3 för underrubriker.
Tabeller
Tabeller ska av tillgänglighetsskäl användas sparsamt. Tabeller används
för att presentera större informationsmängder. I andra fall används istället
löpande text med underrubriker.
Uppföljning
Alla webbredaktörer har en viktig roll att medverka aktivt för att uppfylla de
krav som ställs.
Informationsenhetens webbredaktörer har befogenhet att göra förändringar
på webbplatsen och på webbsidor om större avvikelser från regelverket och
riktlinjerna hittas.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Isaac Holst, webb, kommunikationsstaben, SÄS
Remissinstanser
Informationsenheten, redaktörsgrupp för nya SIW,
Kontaktpersoner för webbarbete på kliniker
Projektledning projekt styrdokument
Fastställt av
Henrik Hermansson, Tf kommunikationschef
Nyckelord
SIW, SÄS, intranät, episerver, webb, webbpublicering
Referens- och länkförteckning
1. Riktlinjer för anpassad information
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommittén/
Riktlinjer%20anpassad%20info%20för%20tryck.doc
2. SÄS interna webbplats - syfte och mål
http://intrasas.vgregion.se/upload/S%c3%84S/Kliniker%20Enheter/Ekon
omi%20och%20Informationsenhet/Informationsavd/Webbgrupp/Styrdok
ument/S%c3%84Sinterna20webbplats2020syfte0och20m%c3%a5l.pdf
Dokumentbenämning
Webb - regelverk för SÄS interna webbplats
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards