DC.title - Alfresco

advertisement
RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2015-04-14
19645
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2015-04-14
2017-04-14
1
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Multiresistenta bakterier (MRB) – Checklista/översikt vid utbrottshantering
Förutsättningar
MRB-odling visat positivt resultat hos en eller flera patienter.
Genomförande
Nivåer
Fråga
Aktivitet
Övervakning
Har vi koll på läget?
Odlingsövervakning mikrobiologiskt lab (Wwbact).
Odlingsövervakning (IVA, neonatalavdelningen).
Screening riskavdelning (neonatalavdelningen).
Ny bärare identifierad
Föreligger smittspridning?
Lista och kontrollodla samvårdade patienter - nuvarande och tidigare.
Säkerställ följsamhet till basala hygienrutiner. Ombesörj eget rum/eventuell
kohort/eventuellt övertag till infektionsavdelning.
Säkerställ fungerande städrutiner och smittrening. Överväg utökad städning.
Flera bärare påvisade
Hur många är smittade?
Informera sjukhusledning och etablera epidemisk styrgrupp*.
Säkerställ ansvarsfördelning.
Utvidgade kontrollodlingar.
Inläggningsodlingar, utskrivningsodlingar, eventuellt vecko-odlingar.
Utbrottskontroll
Hur kan vi stoppa spridningen?
Optimera basala hygienrutiner på berörd/a enhet/er. Överväg intagningsstopp. Undvik
omflyttningar.
Sprid information.
Kommunicera med alla inremitterande vårdenheter (sjukhus, primärvård,
kommunal hälso-/sjukvård) och med alla mottagare av utskrivna patienter.
Nedtrappning
Kan aktiviteterna trappas ned?
Stegvis nedtrappning under övervakning.
Övervakning
Har vi koll på läget?
Som ovan med eventuella tillägg utifrån utbrottserfarenheten.
*När sjukvårdens totala resurser fortfarande är tillräckliga, men en omprioritering av arbetet och resurser blir nödvändiga. Epidemisk styrgrupp etableras (chefläkare sammankallar
nyckelpersoner för epidemisk händelse + berörda verksamhetschefer).
Dokumentbenämning
Multiresistenta bakterier (MRB) – Checklista-översikt vid utbrottshantering. Bilaga 4 till riktlinje ”Multiresistenta bakterier (MRB) - riktlinje för att förhindra smittspridning”.
RUTIN
Beslutsdatum
Barium-id
Sida
2015-04-14
19645
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2015-04-14
2017-04-14
1
Dokumentansvarig funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Uppföljning
-
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Lisbeth Karlsson, överläkare, vårdhygien, SÄS
Anne Palmé, hygiensjuksköterska, vårdhygien, SÄS
Remissinstanser
Rolf Jungnelius, verksamhetschef, klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögonsjukdomar
Fastställt av
Jerker Isacson, chefläkare, SÄS
Nyckelord
Multiresistenta bakterier, checklista, utbrottshantering, MRB, MRSA, VRE, ESBL, ESBLcarba
Dokumentbenämning
Multiresistenta bakterier (MRB) – Checklista-översikt vid utbrottshantering. Bilaga 4 till riktlinje ”Multiresistenta bakterier (MRB) - riktlinje för att förhindra smittspridning”.
Download