MRB-checklista som patient kan fylla i själv

advertisement
Checklista Multiresistenta bakterier (MRB), vid
inläggning/besök i vården
Datum
Personnr,
(år, mån,
dag,nr)
Namn
Adress
Tel
Multiresistenta bakterier (MRB) är ett stort problem inom hälso- och sjukvård och vi försöker på flera olika sätt att
förhindra ytterligare spridning.
I vår strävan att göra vården säkrare, för dig som patient, ber vi dig svara på följande frågor.
Om du svarat ja på någon av nedanstående frågor så kommer hälso- och sjukvårdspersonalen att utföra en
provtagning. Proven analyseras och du får reda på provresultaten.
Har du någon av följande
Ja
Nej
riskfaktorer?
Vet
ej
Kommentarer
Svårläkta sår, andra
hudskador eller eksem?
Central venkateter (CVK),
Urinkateter,
Stomi,
PEG (Perkutan
endoskopisk gastrostomi),
Trachealkanyl
Har du fått vård utomlands,
inneliggande eller
polikliniskt, de senaste 6
månaderna?
Har du en diarrésjukdom
som startat under
utlandsvistelse eller upp till
6 månader efter
hemkomsten?
Har du varit i Sverige
mindre än 24 månader?
Provtagning utförd
Sign __________
Notera MRB-bedömning i COSMIC under: Gemensamma dokument/ Kontroller/ MRB
131115
Download