Svenska enheter med högre förekomst av multiresistenta bakterier

advertisement
1(1)
Område patientsäkerhet
Smittskydd & Vårdhygien
2017-05-30
Svenska enheter med högre förekomst av
multiresistenta bakterier (MRB)
Patienter som ska läggas in eller få upprepade polikliniska behandlingar ska
screeningodlas om de vårdats på följande sjukhus.
MRSA screening görs på patienter från:
När MRSA sporadiskt kan förekomma på sjukhus inom samtliga län i Sverige är det
angeläget att frikostigt odla sår hos inneliggande patienter även om antibiotika ej
ska sättas in.
För närvarande pågår ett mindre MRSA-utbrott på neonatalavdelningen Huddinge
sjukhus.
VRE screening görs på patienter från:
För närvarande pågår utredning av ett VRE-utbrott omfattande flera avdelningar
på Karolinska universitetssjukhuset.
ESBL screening görs på patienter från:
Inga sjukhusutbrott i Sverige är kända för närvarande.
Download