Multiresistenta bakterier
Inger Andersson,
hygiensjuksköterska
Bakterier är överlevare!
Antibiotika
Resistens
Resistenta bakterier
MRSA
Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus
ESBL
Extended Spektrum Beta-laktamas
Ex. hos Klebsiella pneumoniae eller E.coli
VRE
Vancomycin Resistent Enterokocker
Stafylokock aureus
Hudbakterie
Sårinfektioner, bölder
Infektion i skelett, leder
80% tillfällig bärare (näsa)
20% bärare (näsa)
Utbredning
Finns som ”normalflora” på sjukhus i
alla länder förutom i Norden och i
Holland.
Sprids lätt om de hygieniska
rutinerna ej fungerar.
Vårdtagare och personal kan bli
koloniserade längre tid
MRSA i EUROPA 2012
(blododlingar)
Källa: www.edcd.com
Riskfaktorer
Sår
Hudskador
Eksem
Katetrar
Dränage
KAD
Långvarig och
återkommande
antibiotikabehandling
ESBL
Är ett enzym (Extended Spectrum
Beta-Laktamas), ingen bakterie
Vanliga tarmbakterier bildar detta
Orsakar ofta urinvägsinfektion
kan ge blodförgiftning
ESBL - enzym som vissa
tarmbakterier kan bilda
Allt vanligare också
i öppenvården
Smittar via kontakt
- främst indirekt,
via vårdpersonalens
händer, föremål
utlandsvistelse
via mat
sjukvård
Förekomst av ESBL i Sverige
2015: 9613 nya fall
VRE vancomycinresistenta enterokocker
Tarmbakterie
orsakar UVI, sårinf,
blodförgiftning
sätter sig fast i miljön
-städning viktigt
Vancomycin - viktigt
ab för
intensivvårdsavd.
Anmälningspliktig och
smittspårnings-pliktig
Miljö som smittkälla
Odling positiv för VRE
Odling negativ för VRE
Smittfri-förklaring?
MRSA
Socialstyrelsens rekommendationer
3 negativa odlingar med minst 1 år mellan
första och sista odlingen
ansvarig läkare bedömer i samråd med
smittskyddsläkaren
ESBL och VRE
nej
Vad finns att göra?
Vad kan vi göra?
Mål: att förebygga spridning inom vård och omsorg.
Hur: Bryta smittvägar - Basala hygienrutiner!!!
Screening, smittspårning, uppföljning
Screeningprogram
Direkt kontaktsmitta
Beröringssmitta
Handslag och
annan beröring
hud mot hud eller
slemhinna, kan
överföra smitta
Indirekt kontaktsmitta
Från en person till en annan via:
händer
kläder
föremål
Vi får veta efteråt
…därför måste vi tänka före
Alla är tänkbart smittade
man kan vara bärare utan symtom...
Alla är tänkbart mottagliga
Enkla rutiner för ALLA
personalkategorier
Basala hygienrutiner
ska tillämpas i allt
vårdnära arbete!
Personal
Handhygien
Inga ringar, armbandsklockor/armband.
Desinfektera händerna före och efter all
vårdtagarkontakt.
Om händerna är synbart smutsiga skall de
också tvättas, torkas och därefter
desinfekteras.
Handskar
Använd handskar endast vid risk för kontakt
med kroppsvätskor samt åtgärder som
innebär risk för blodsmitta.
Ta av handskarna direkt efter avslutat arbete.
Desinfektera händerna.
Personal
Arbetsklädsel
Kortärmad arbetsdräkt
Bytes dagligen
Engångsplastförkläde vid risk
för att kläderna kommer i
kontakt med kroppsvätskor
Vårdtagaren
Enkelrum med eget hygienutrymme rekommenderas
Ska serveras mat, ej ta själv
Kan äta i matsalen, men tillse att ev. sår har välfixerat
förband
Porslin och bestick ställs genast in i diskmaskin och
diskas på sedvanligt sätt
Vårdtagarens handhygien
Har ej tillträde till avdelningens kök eller annan lokal för
mathantering
Besökare
God handhygien
Har ej tillträde till
vårdinrättningens
kök eller annan
lokal för
mathantering
Rengöring och desinfektion
Punktdesinfektion på tagytor med
alkoholbaserat rengöringsmedel
Torka golvet med allrengöringsmedel vid behov
eller enligt rutin. Rumsbunden städutrustning,
helst med engångsmopp
Värmedesinfektion i disk- eller spoldesinfektor
förstahandsval
I annat fall kemisk desinfektion med
alkoholbaserat rengöringsmedel
Tvätt och avfall
Rumsbunden tvättkorg/säck
Separera tvätten
Tvätt i 60 grader
Rumsbunden soppåse/säck
Uribag, stomipåse, blöjor etc,
kastas i separat soppåse som
kastas direkt i brännbart
hushållsavfall
Uribags, stomipåsar etc ska
tömmas innan de kastas
Hjälpmedel och medicinskteknisk
apparatur
Personbundna
Rengöring / desinfektion mellan vårdtagarna
Spol- och diskdesinfektor
Går ej att rengöra? Kasta!
Undersökning
och behandling
MRB hindrar inte nödvändiga
undersökningar och
behandlingar!
Meddela mottagande instans i
förväg, så att de kan vidta
smittförebyggande åtgärder
Även en person med
multiresistenta bakterier
har rätt till en vård med
värdighet…
Risker för personal?
Resistenta tarmbakterier:
Personal sällan koloniserad
Egen normalflora skyddar bra
Basala hygienrutiner gott skydd
Provtagning personal
MRSA:
arbetat på sjukhus eller varit patient
utomlands sista 6 månaderna
vårdpersonal som har MRSA i familjen
vid nyupptäckt vårdtagare - personal med
hudlesioner
spridning på vårdenhet - SME och
vårdhygien avgör
Du skall undvika att vårda
vårdtagare med MRSA:
Om du har:
eksem
sår
andra kroniska
hudlesioner
ESBL och VRE
Inga restriktioner
Multiresistenta bakterier utgör ingen
risk för gravida!
Jobba med MRSA?
JA:
utan riskfaktorer - läkare bedömer
NEJ:
Ska inte jobba vid hudlesioner, akut ÖLI,
eller snuva relaterad till allergi
Ska inte jobba vid pågående infektion med
MRSA
Personal med MRSA
Smittsamheten bedöms från fall till fall
Hel hud och välinformerad= låg smittsamhet
Infektionsmottagningen handlägger